Учебна работа Специалности

Специалности

степен “Бакалавър”
специалност “Автоматика и информационни технологии”

Завършилите специалността притежават широкопрофилни знания, които ги правят способни гъвкаво да се приспособяват към нуждите на промишлеността, инженеринговите организации, информационните технологии и бизнес информационните системи. Те могат да участват в планирането, проектирането, изграждането и експлоатацията на информационни, регулиращи и управляващи системи от различен мащаб в големи, средни и малки предприятия. Добрата им технологична подготовка позволява да бъдат включвани в екипи или да поемат самостоятелно ръководство на задачи, свързани както с технологична реконструкция, така и с автоматизацията на разнородни промишлени и други обекти и системи.
В областта на информационните технологии бакалаврите завършили специалност “Автоматика и информационна техника” с професионална квалификация “Инженер” могат да решават проблеми с обработката на различна промишлена, икономическа и финансова информация, както и да участват в разработване на софтуер за решаване на такива задачи. Подготовката на студентите по използване на модерни универсални и специализирани софтуерни продукти и системи ги прави способни да поемат сервизни функции в широк кръг промишлени и непромишлени предприятия, банки, офиси на фирми. Те ще имат и необходимата подготовка за участие в технически преговори, офериране и технико-икономическо анализиране.

 

степен “Магистър”

специалност “Автоматика и информационни технологии”

Магистрите получават задълбочена теоретична подготовка по най-актуалните проблеми на теорията на управлението, техническите и софтуерни средства и приложението на информационните технологии в управлението на технологични процеси. Те задълбочават познанията си по приложна математика, приложна статистика и усвояват новите за тях програмни езици С, С++ и Java. Специалната подготовка включва основните раздели на съвременното управление като оптимално, адаптивно и робастно управление, управлението на базата на математични модели и интелигентно управление. Особено внимание се отделя на обработката на сигнали и разпознаването на образи.
Съвременните информационни технологии се разглеждат по специфичен начин в авангардни дисциплини като Интернет технологии за управление, информационно моделиране и мениджмънт на данни. Системният анализ е възлов момент в подготовката на магистри и включва математично моделиране на процеси и системи и теория на големите системи, изследване на операциите и вземане на решения. Най-съвременните технически и софтуерни решения в системите за управление се излагат в дисциплини като информационни и управляващи системи, сензори, мениджмънт на проекти. Това гарантира отлична стартова позиция на магистрите при реализацията им в страната и чужбина, както и в по-високата степен “Доктор”.

 

степен “Магистър”

специалност “Информационни технологии”

Магистрите по информационни технологии получават квалификация в нова и бързо развиваща се област. Идеите за превръщане на Европейския съюз в обединение на информационни общества, основаващи се на знание се конкретизират в учебен план, където са добре балансирани дисциплини от фундаменталните и авангардни области на информационните технологии. Обучението е едногодишно – два семестъра и дипломна работа. Включени са следните курсове:
  • Обектно ориентирано програмиране с Java, 1ва и 2-ра част
  • Компютърни архитектури и операционни системи
  • Езици и среди за програмиране в Internet
  • Информационно моделиране и мениджмънт на данни
  • Компютърни мрежи и комуникации
  • Бизнес информационни технологии
  • Проектиране на Internet приложения
  • Сигурност на компютърни мрежи

 

Обучението на студентите-магистри по информационни технологии се провежда с подчертано засилени компютърни упражнения в зали, снабдени със съвременни компютри и софтуер. Осигурява се възможност за значителна самостоятелност в изпълнение на индивидуалните задания чрез предоставяне на лични работни места. Магистрите по информационни технологии могат да се реализират като специалисти в широк спектър на фирми от индустриалния бранш, от сферата на обслужването, в търговията и държавната администрация.

 

степен “Магистър”

специалност “Управление на качеството”

Центърът по Европейско качество на Химикотехнологичния и металургичен университет провежда обучение по задочна магистърска програма по Управление на качеството. Програмата е създадена в рамките на европейски проект TEMPUS JEP 09300 съвместно със специалисти от Великобритания, Италия, Холандия, Португалия и Гърция.Изучават се дисциплините: Основи на информационни технологии, Статистика, Управление на качеството, Статистически методи за управление на процеси, Надеждност и поддръжка на системи, Планиране на експеримента, Качество чрез проектиране, Методи за оптимизация, Международни стандарти по качеството.

 

Обучението се извършва от висококвалифицирани професори, доценти и асистенти, много от които са преминали подготовка в университети на Европейския съюз. При обучението се използват модерно обзаведени лаборатории, снабдени с компютърна техника, специализиран софтуер по управление на качеството, мултимедийна техника, видеотехника и специализирани видеофилми. За участие в магистърския курс се приемат кандидати, притежаващи дипломи за завършена бакалавърска или магистърска степен (или приравнена на тях) в областта на инженерните, природонаучните или икономическите науки от всички български или чуждестранни университети, които са признати у нас. Постъпването става чрез конкурс по документи. Завършилите обучението получават университетска диплома за Магистър по управление на качеството. Магистрите по управление на качеството могат да прилагат своите знания в производствените и технологичните отдели, проектантски и развойни звена, отдели по качеството, отдели по маркетинг и продажби, сервизни организации и др.
 
Учебен разпис
летен семестър 2018/2019
IV курс бакалаври АИТ
магистри АИТ
магистри ИТ
Изпитни дати
летен семестър 2018/2019

Рейтинг на висшите училища в България
професионално направление:
"Електроника, електротехника и автоматика"

образователни степени:
бакалавър, магистър, доктор

специалности:
АИТ - бакалаври и магистри
ИТ - магистри, УК - магистри

№2 за 2018 година
№2 за 2017 година
№2 за 2016 година

№2 за 2015 година
№1 за 2014 година
№1 за 2013 година
№1 за 2012 година
(http://rvsu.mon.bg)