Научна работа Публикации

Публикации и доклади

2011. 2010 ·2009 ·2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001 · 2000 · 1999 · 1998

 

Публикации и доклади през 2013 г.

1. Публикации в реферирани и индексирани списания:
а) издавани в чужбина;   б) издавани у нас
1a.Gerkic S, G.Dolanc, D. Vrancic, J. Kocian, S. Strmcnic, S. Blazic, I. Skrjanc, Z. Marinsek, M. Bozicek, A. Stathaki, R. King, M. Hadjiski, K.Boshnakov, A PLC-based System for Advanced Control, in Advances in Industrial Control, Case Studies in Control, Putting Theory to Work, Edts. S.Strmcnic, D.Juric, Springer, 2013, pp.327-361. (монография)
2a.Mihailov, M., V.Petkov, I. Doichev, K. Boshnakov, Model-Based Approach for Investigation of Ladle Lining Damages, International Review of Mechanical Engineering (IREME), February 2013 (Vol.7, No2), pp.
3a.Anjel T. Tzanev. Design of Systems of Systems (SoS) - a Multidisciplinary Approach. LAP Lambert Academic Publishing GmbH. ISBN 978-3-659-45320-5 Saarbruecken, Deutschland/Germany.    2013. (монография)
4a.    Anjel T. Tzanev. Comprehensive Input-output Properties of Low-order MIMO Interconnected Systems. Int.Journal of Control Engineering and Technology (IJCET). American V-King Scientific Publishing, LTD. 2013. (under reviewing).


2. Публикации в нереферирани и неиндексирани списания:
а) в чужбина; б) у нас

1б. I. Antonova, I. Batchkova (2013), Мodel driven development of process control systems using UML profiles MARTE and SysML, International Virtual Journal for Science, Techniques and Innovations for the Industry, No12-13, pp.63-67.
.Boshnakov,K., Z.Georgiev, Intelligent System for Control of Biological Wastewater Treatment Based on Benchmarking of Cases, information, Communication and Control Systems and Technologies, Year I, No 1, 2012, pp.41-46
3б.Томова,Ф, К.Бошнаков, А.Атанасов, Модул за подпомагане на вземането на решение при управление на състоянието на фурми за вдухване на въздух, Годишник на техническия университет-София, ISSN 1311-0829, Том 63, кн.1, 2013, стр.245-250

3. Доклади на конференции (симпозиуми, семинари), публикувани в пълен текст:
а) в чужбина;   б) у нас.


1a.    I. Batchkova, G. Popov, H. Karamishev, G. Stambolov (2013), Dynamic reconfigurability of control systems using IEC 61499 standard, International Conference (Workshop) on International Stability, Technology and Culture, SWIIS 2013, Prishtina, Kosovo, June 6-8 2013.
2а.    Hadjiski,М., К. Boshnakov, T. Ginchev, Cost Oriented Redesign of Condition-Based Maintenance of Copper Converting Process, International Conference(Workshop) on International Stability, Technology and Culture, SWIIS 2013, Prishtina, Kosovo, June 6-8 2013 (IFAC)*
3а.Boshnakov,K., L.Dukovska, E.Mihailov, V.Petkov, S.Vassileva, S.Kojnov, Predictive Maintenance Model-Based Approach forObjects Exposed to Extremely High Temperatures, Proc. of the Signal Processing Symposium (SPS 2013), Jachranka Village, June 5-7, 2013, Poland, 978-1-4673-6319-8/13/S31.00 c 2013 IEEE (CD-ROM) (IEEE)**
4а.    Christova, N., G. Vachkov, Estimation of the Insulation Deterioration of Metallurgical Ladle by Use of RBFNN Models , Proceedings of the 6th European Modeling Symposium EMS 2012, Malta, 14-16 November 2012.
5а.     Hadjiski, M., N. Christova, M. Valova, Incremental Re-design of Control System of Small-Scale Pellet Production Plant, IFAC SWIIS 2013, 6-8 June 2013, Prishtina, Kosovo.
6a.     Christova, N., A. Atanassov,  Advanced tool for predictive diagnosis and maintenance using case-based reasoning and fuzzy logic, 25th EMSS, 25-27 September 2013, Athens, Greece, ISBN 978-88-97999-16-4 (Paperback), ISBN 978-88-97999-22-5 (PDF), 611-618.
7a. Boshnakov K., L. Doukovska, E. Mihailov, V. Petkov, S. Vassileva, S. Kojnov - Predictive Maintenance Model-Based Approach for Objects Exposed to Extremely High Temperatures, Proc. of the Signal Processing Symposium – SPS’13, Jachranka Village, Poland, CD, ISBN 978-1-4673-6319-8-13- 2013 IEEE, 2013. (IEEE)**
8б.    И. Антонова, И. Бачкова, И. Герджиков (2012), Информационни модели за оперативна съвместимост на интелигентни енергийни мрежи, Материали на20-ти международен симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, 8-9 ноември, г. Банкя, стр.19-22.
9б.    П. Дойчева,  М. Шмид, И. Бачкова (2012), Формална спецификация и имплементация на системи за управление с използване на времеви входно/изходни автомати, Материали на20-ти международен симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, 8-9 ноември, г. Банкя, стр.55-59.
10б.    Д. Георгиев, Д. Бойчева, И. Бачкова (2012), Оперативни методи за повишаване на производствената ефективност чрез подобряване на междуоперационния контрол при рафинация на черно олово, Материали от 20-ти международен симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, 8-9 ноември, г. Банкя, стр. 35-38.
11б. Х. Карамишев, И. Бачкова, Г. Попов  (2013), Разработване на IEC 61499 базиран модел за управление на разпределителен модул за сортираща станция FESTO MPS sorting, Proceedings of the International Congress МТМ’13, Vol.3, pp.7-10, 18-19 September, Varna.
12б.     Х. Карамишев, Г. Попов, И. Бачкова (2013), IEC 61499 базиран модел за управление на конвейерен модул на сортираща станция FESTO MPS sorting, Proceedings of the International Congress МТМ’13, pp.3-6, 18-19 September, Varna.
13б. I. Antonova, I. Batchkova (2013), Мodel driven development of process control systems using UML profiles MARTE and SysML, Proceedings of the International Congress МТМ’13, pp.17-20, 18-20 September, 18-19 September, Varna.
14б.Бошнаков,К., М.Хаджийски, З.Георгиев, Бенчмаркинг на пречиствателни станции за отпадъчни води, Сборник доклади на Международния симпозиум "Управление на топлоeнергийни обекти и системи", Банкя, България, 8-9 ноември 2012, стр.13-17.
15б.Атанасов,А., К.Бошнаков, Софтуерни системи за предсказващо поддържане, Сборник доклади на Международния симпозиум "Управление на топлоeнергийни обекти и системи", Банкя, България, 8-9 ноември 2012, стр.75-79   
16б.Е.Михайлов, В.Петков, К.Бошнаков, И.Дойчев Предсказващо поддържане на стоманоразливни металургични кофи, Сборник доклади на Международния симпозиум "Управление на топлоeнергийни обекти и системи", Банкя, България, 8-9 ноември 2012, стр.81-86
17б.Михайлов,Е., В.Петков, К.Бошнаков, Т.Гинчев, В.Хаджийски, Оценка на състоянието на огнеупорната изолация на конверторни агрегати в цветната металургия, „Дни на безразрушителния контрол 2013”, XXVII Международна конференция „Дефектоскопия’13”, 14-17 юни 2013, Созопол, България, Научни известия на НТЦМ, ISSN 1310-3946, XXI, 2 (139), 2013
18б.Бошнаков, К., М.Хаджийски, З.Георгиев, Управление на процеса аериране при биологичното пречистване на отпадъчни води по метода на прецедентите,– Част 1, Proc. Of the International Conference Automatics and Informatics’ 2013, October 307, 2013, Sofia, pp.I-91 - I-94
19б.Бошнаков, К., М.Хаджийски, З.Георгиев, Управление на процеса аериране при биологичното пречистване на отпадъчни води по метода на прецедентите,– Част 2, Proc. Of the International Conference Automatics and Informatics’ 2013, October 307, 2013, Sofia, pp.I-95 - I-98
20б.Glavcheva-Laleva,Z., G.Lalev, K.Boshnakov, Investigation the Dimensions of Concrete Crystals by Scanning Electrone Microscopy, Proceedengs 13th International Scientific Conference VSU’2013, 6-7 June, 2013, Sofia, Bulgaria, Vol.III, pp.IV-13-IV-16.
21б. Ружеков, Г., Н. Христова, Система за управление на машина за производство на пелети, Сб. Трудове на Международния симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, 08-09 ноември 2012, Банкя.
22б. Христова, Н., М. Марков, Проектиране, експлоатация и управление на фотоелектрична система, Сб. Трудове на Международния симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, 08-09 ноември 2012, Банкя.
23б. Христова, Н., М. Вълова, Интегрирано управление на преработката на биомаса като източник на енергия, Сб. Трудове на Международния симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, 08-09 ноември 2012, Банкя.
24б. Христова, Н., Икономически аспекти при управлението на производствено предприятие, Юбилейна Международна Научна Конференция 50 години Катедра “Икономика и Стопанско Управление”, 3 юни 2013, ХТМУ, София.
25б. Христова, С., Н. Христова, Информационни системи за управление на човешките ресурси – анализ и възможности, Юбилейна Международна Научна Конференция 50 години Катедра “Икономика и Стопанско Управление”, 3 юни 2013, ХТМУ, София.
26б. Христова, Н., М. Хаджийски, Базирани на знание мениджмънт и поддръжка на предприятие за производство на пелети, НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ LX, “Хранителна наука, техника и технологии – 2013“, 18-19 октомври 2013, Пловдив.


4. Участия в международни научни форуми и форуми с международно участие:
а) в чужбина; б) в страната.

1a.    I. Batchkova, G. Popov, H. Karamishev, G. Stambolov (2013), Dynamic reconfigurability of control systems using IEC 61499 standard, International Conference (Workshop) on International Stability, Technology and Culture, SWIIS 2013, Prishtina, Kosovo, June 6-8 2013.
2а. Christova, N., G. Vachkov, Estimation of the Insulation Deterioration of Metallurgical Ladle by Use of RBFNN Models , Proceedings of the 6th European Modeling Symposium EMS 2012, Malta, 14-16 November 2012.
3а. Hadjiski, M., N. Christova, M. Valova, Incremental Re-design of Control System of Small-Scale Pellet Production Plant, IFAC SWIIS 2013, 6-8 June 2013, Prishtina, Kosovo.
4a. Christova, N., A. Atanassov,  Advanced tool for predictive diagnosis and maintenance using case-based reasoning and fuzzy logic, 25th EMSS, 25-27 September 2013, Athens, Greece, ISBN 978-88-97999-16-4 (Paperback), ISBN 978-88-97999-22-5 (PDF), 611-618.
5б. I. Batchkova (2013), Opportunities and challenges for industrial informatics in achieving enterprise agility, plenary report, Proceedings of the International Conference МТМ’13, 18-19 September, Varna.
6б.    И. Антонова, И. Бачкова, И. Герджиков (2012), Информационни модели за оперативна съвместимост на интелигентни енергийни мрежи, Материали на20-ти международен симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, 8-9 ноември, г. Банкя, стр.19-22.
7б. П. Дойчева, М. Шмид, И. Бачкова (2012), Формална спецификация и имплементация на системи за управление с използване на времеви входно/изходни автомати, Материали на20-ти международен симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, 8-9 ноември, г. Банкя, стр.55-59.
8б. Д. Георгиев, Д. Бойчева, И. Бачкова (2012), Оперативни методи за повишаване на производствената ефективност чрез подобряване на междуоперационния контрол при рафинация на черно олово, Материали от 20-ти международен симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, 8-9 ноември, г. Банкя, стр. 35-38.
9б. Х. Карамишев, И. Бачкова, Г. Попов  (2013), Разработване на IEC 61499 базиран модел за управление на разпределителен модул за сортираща станция FESTO MPS sorting, Proceedings of the International Congress МТМ’13, Vol.3, pp.7-10, 18-19 September, Varna.
10б. Х. Карамишев, Г. Попов, И. Бачкова (2013), IEC 61499 базиран модел за управление на конвейерен модул на сортираща станция FESTO MPS sorting, Proceedings of the International Congress МТМ’13, pp.3-6, 18-19 September, Varna.
11б. I. Antonova, I. Batchkova (2013), Мodel driven development of process control systems using UML profiles MARTE and SysML, Proceedings of the International Congress МТМ’13, pp.17-20, 18-20 September, 18-19 September, Varna.
12а.Hadjiski,М., К. Boshnakov, T. Ginchev, Cost Oriented Redesign of Condition-Based Maintenance of Copper Converting Process, International Conference(Workshop) on International Stability, Technology and Culture, SWIIS 2013, Prishtina, Kosovo, June 6-8 2013 (IFAC)*12
13б.Glavcheva-Laleva,Z., G.Lalev, K.Boshnakov, Investigation the Dimensions of Concrete Crystals by Scanning Electrone Microscopy, Proceedengs 13th International Scientific Conference VSU’2013, 6-7 June, 2013, Sofia, Bulgaria, Vol.III, pp.IV-13-IV-16.
14а.Boshnakov,K., L.Dukovska, E.Mihailov, V.Petkov, S.Vassileva, S.Kojnov, Predictive Maintenance Model-Based Approach forObjects Exposed to Extremely High Temperatures, Proc. of the Signal Processing Symposium (SPS 2013), Jachranka Village, June 5-7, 2013, Poland, 978-1-4673-6319-8/13/S31.00 c 2013 IEEE (CD-ROM) (IEEE)**
15б.Бошнаков,К., М.Хаджийски, З.Георгиев, Бенчмаркинг на пречиствателни станции за отпадъчни води, Сборник доклади на Международния симпозиум "Управление на топлоeнергийни обекти и системи", Банкя, България, 8-9 ноември 2012, стр.13-17.
16б.Атанасов,А., К.Бошнаков, Софтуерни системи за предсказващо поддържане, Сборник доклади на Международния симпозиум "Управление на топлоeнергийни обекти и системи", Банкя, България, 8-9 ноември 2012, стр.75-79   
17б.Е.Михайлов, В.Петков, К.Бошнаков, И.Дойчев Предсказващо поддържане на стоманоразливни металургични кофи, Сборник доклади на Международния симпозиум "Управление на топлоeнергийни обекти и системи", Банкя, България, 8-9 ноември 2012, стр.81-86
18а..Boshnakov K., L. Doukovska, E. Mihailov, V. Petkov, S. Vassileva, S. Kojnov - Predictive Maintenance Model-Based Approach for Objects Exposed to Extremely High Temperatures, Proc. of the Signal Processing Symposium – SPS’13, Jachranka Village, Poland, CD, ISBN 978-1-4673-6319-8-13- 2013 IEEE, 2013. (IEEE)**
19б.Михайлов,Е., В.Петков, К.Бошнаков, Т.Гинчев, В.Хаджийски, Оценка на състоянието на огнеупорната изолация на конверторни агрегати в цветната металургия, „Дни на безразрушителния контрол 2013”, XXVII Международна конференция „Дефектоскопия’13”, 14-17 юни 2013, Созопол, България, Научни известия на НТЦМ, ISSN 1310-3946, XXI, 2 (139), 2013
20б.Бошнаков, К., М.Хаджийски, З.Георгиев, Управление на процеса аериране при биологичното пречистване на отпадъчни води по метода на прецедентите,– Част 1, Proc. Of the International Conference Automatics and Informatics’ 2013, October 307, 2013, Sofia, pp.I-91 - I-94
21б.Бошнаков, К., М.Хаджийски, З.Георгиев, Управление на процеса аериране при биологичното пречистване на отпадъчни води по метода на прецедентите,– Част 2, Proc. Of the International Conference Automatics and Informatics’ 2013, October 307, 2013, Sofia, pp.I-95 - I-98


5. Участие в университетски научни конференции

1.    Д. Георгиев, Д. Гочева, И. Бачкова (2013), Operational methods to increase production efficiency at refining of black lead, X Младежка постерна сесия на ХТМУ, 21 май, София.
2.    H. Eminova, D. Gocheva,  I. Antonova, I. Batchkova (2013), Approaches for information and knowledge integration in ECLIPSE, X Младежка постерна сесия на ХТМУ, 21 май, София.
3.    I. D. Antonova, I. A. Batchkova (2013), Information models for smart grid interoperability, X Младежка постерна сесия на ХТМУ, 21 май, София.
4.    П. Дойчева,  М. Шмид, И. Бачкова (2013), Formal specification and implementation of control systems using timed input/output automata, X Младежка постерна сесия на ХТМУ, 21 май, София.
5.    H. Eminova, I. Antonova, I. Batchkova (2013) , Model transformation between UML activity diagram and signal interpreted Petri nets, Scientific Conference with international participation “60 Years UCTM”, 04-05. June, Sofia.
6.    I. Antonova, I. Batchkova (2013), Combined object-oriented approach for development of process control systems, Scientific Conference with international participation “60 Years UCTM”, 04-05. June, Sofia.
7.    D. Gocheva, D. Georgiev, I. Batchkova (2013),  Ontology-based data management in manufacturing execution systems, Scientific Conference with international participation “60 Years UCTM”, 04-05. June, Sofia.
8.    Христова, Н., М. Вълова, Мениджмънт на системи за подобряване на енергийната ефективност и преработката на биомаса, Х-та юбилейна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти, 17 май 2013, ХТМУ, София.
9.    Христова, Н., Икономически аспекти при управлението на производствено предприятие, Юбилейна Международна Научна Конференция 50 години Катедра “Икономика и Стопанско Управление”, 3 юни 2013, ХТМУ, София.
10.    Христова, С., Н. Христова, Информационни системи за управление на човешките ресурси – анализ и възможности, Юбилейна Международна Научна Конференция 50 години Катедра “Икономика и Стопанско Управление”, 3 юни 2013, ХТМУ, София.
11.    Christova, N., M. Hadjiski, Consideration of Manufacturing and Condition Based Maintenance as an Integral Problem, ANNIVERSARY SCIENTIFIC CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION 60 YEARS UCTM, 4-5 June 2013, UCTM, Sofia.
12.    Hadjiski,М., K.Boshnakov, Z. Georgiev, Benchmarking of Industrial Control Systems via Case-Based reasoning, Scientific Conference with international participation “60 Years UCTM”, 04-05. June, Sofia.


Публикации и доклади през 2012 г.

1.    Petkov V., M. Hadjiski, K. Boshnakov, E. Mihailov, Diagnostics of Metallurgical Ladle Refractory Lining Based on Non-stationary on-line Data Processing, Cybernetics and Information Technologies, ISSN 0204-9848, 2012 (to be published).
2.    Hristova,M., D. Damgaliev , J. Hristov,  Practical Data Correlation Of Flashpoints Of Binary Mixtures By A Reciprocal Function: The concept and numerical examples, THERMAL SCIENCE, Year 2011, Vol. 15, No. 3, pp. 905-910.
3.    Hristova,M., D. Damgaliev , J. Hristov, Straightforward Dimensionless Experimental Formulae For Flash Point Of Binary Mixtures Of Two Flammable Components, THERMAL SCIENCE: Year 2012, Vol. 16, No. 4, pp. 969-985.
4.    Hadjiski M., L. Doukovska, St. Kojnov, Nonlinear Trend Analysis of Mill Fan System Vibrations for Diagnostics and Predictive Maintenance, International Journal of Electronics and Telecommunications (JET), Versita, Warsaw, Poland, ISSN 0867-6747, 2012, (to be published).
5.    Hadjiski M., L. Doukovska, S. Vassileva, Intelligent Diagnostics of Mill Fan Technical Condition in Dust-Preparing Systems for 210 MW Power Units, International Journal of Computing and Informatics, Bratislava, Slovakia, ISSN 1335-9150, 2012, (to be published). IF – 0.34.
6.    Бошнаков, К., Система за предсказващо поддържане на Pierce-Smith конвертори, Proc. of the International Conference Automatics and Informatics’12, Bulgaria, Sofia, October, 3–5, 2012, pp. 190-194
7.    Бошнаков, К., А. Атанасов, Прогнозиране на продължителността на кампаниите на Pierce-Smith конвертори основаващо се на прецеденти, Proc. of the International Conference Automatics and Informatics’12, Bulgaria, Sofia, October, 3–5, 2012, pp.195-198
8.    Георгиев, З.,  К. Бошнаков, Математично моделиране на процесите при пречистване на отпадъчни води с биологично и химично отстраняване на фосфора, Proc. of the International Conference Automatics and Informatics’12, Bulgaria, Sofia, October, 3–5, 2012, pp.158-162
9.    Томова, Ф., А. Атанасов, К. Бошнаков,  Възможности на софтуерната платформа Microstrategy за интелигентна обработка на данни, Proc. of the International Conference Automatics and Informatics’12, Bulgaria, Sofia, October, 3–5, 2012, pp.182-185
10.    I. Antonova, I. Batchkova, I. Gerdjikov, G. Elenkov, Application of UML/MARТE profile for modeling of blade servers, in Proceedings of the International Conference “Automatics and Informatics’2012”, 03-05 October, Sofia, pp.317-320.
11.    D. Gotcheva. I. Batchkova, Semantic approaches for interoperability in enterprise engeneering, in Proceedings of the International Conference “Automatics and Informatics’2012” , 03-05 October, Sofia, pp.262-266.
12.    H. Karamishev, G. Popov, I. Batchkova, Development of IEC-61499 based resource for control of FESTO S-BE-M processing station, in Proceedings of the International Conference “Automatics and Informatics’2012” , 03-05 October, Sofia, pp.108-111.
13.    И. Антонова, И. Герджиков, И. Бачкова, Г. Еленков (2012), Информационно моделиране на модуларни сървъри с използване на UML, in Proceedings of the IX International Congress Machinеs, Technolоgies, Materials 2011 September 19 – 21,Varna, Bulgaria, Vol.4, pp.169-172.
14.    Х. Еминова, И. Антонова, Д. Гочева, И. Бачкова (2012), Подходи за интегриране на информация и знание в средата на ECLIPSE,  in Proceedings of the IX I International Congress Machinеs, Technolоgies, Materials, September 19 – 21,Varna, Bulgaria.
15.    Х. Карамишев, Г. Попов, И. Бачкова (2012), Обзор на стандартите за индустриално управление IEC-61131 и IEC-61499, in Proceedings of the IX I International Congress Machinеs, Technolоgies, Materials, September 19 – 21,Varna, Bulgaria, Vol.4, pp.142-145.
16.    Х. Карамишев, Г. Попов, И. Бачкова (2012), Създаване на IEC-61499 базирано приложение за управление на обработващата станция „S-BE-M“ на Festo, in Proceedings of the IX I International Congress Machinеs, Technolоgies, Materials, September 19 – 21,Varna, Bulgaria, Vol.4, pp.146-149.
17.    Христова, Н., Л. Антонов, Използване на размита логика и метода на прецедентите за предсказваща диагностика, Proc. of the International Conference on Automatics and Informatics’12, 03.10-05.10.2012, София.
18.    Christova, N., Industrial Control and Diagnosis of Biomass Pellet Production, Preprints of the IFAC Workshop “Dynamics and Control in Agriculture  and Food Processing – DYCAF 2012, (Edited by Noboru Noguchi, Chavdar Damyanov, Petko Petkov), 13-16 June 2012, Plovdiv, Bulgaria, pp. 79-86.
19.    Hadjiski M., L. Doukovska, P. Koprinkova-Hristova, Intelligent Diagnostic on Mill Fan System, Proc. of the 6th IEEE International Conference on Intelligent Systems IS'12, 6-8 September 2012, Sofia, Bulgaria (to be published).
20.    Бошнаков,К., Т.Гинчев, В.Петков, Е.Михайлов, Стратегия за предсказващо поддържане на Pierce-Smith конвертори, Годишник на Техническия университет-София, ISSN 1311-0829, Том 62, кн.1, 2012, стр.345-354.
21.    Михайлов,Е., В. Петков, К. Бошнаков, И. Дойчев, Изследване на технологичните параметри на процесите на добиване и обработка на стоманата, Научни известия на НТСМ, „Дни на безразрушителния контрол 2012”, Година XX, брой 1(130), Юни 2012, стр.129-132.
22.    Михайлов,Е., В. Петков, К. Бошнаков, Изследване на температурното състояние на изолацията на кофата в процеса на обработване и разливане на стоманата, Научни известия на НТСМ, „Дни на безразрушителния контрол 2012”, Година XX, брой 1(130), Юни 2012, стр.125-128.
23.    Хаджийски,М., Е.Михайлов, К.Бошнаков, В.Петков, Г.Ружеков, Изолиране и диагностика на повреждания в изолацията на стоманоразливна кофа по преки термовизионни изображения, Машиностроене и машинознание, година VII, книга 3, 2012, стр.96-101
24.    Михайлов,Е., М. Хаджийски, К.Бошнаков, В.Петков, Г.Ружеков, Диагностика на състоянието на изолацията на металургична кофа по преки и косвени термовизионни показатели, Машиностроене и машинознание, година VII, книга 3, 2012, стр.102-107
25.    Бачкова И. (2012), Съвременни подходи за разработка на информационни и управляващи системи, сп. „Автоматика и информатика“, бр.1, стр.41-50.
26.    Цанев, А., Съвременна теория на системите - от LSS към SoS, сп. „Автоматика и информатика“ , 2012 (приета за публикуване)
27.    Христова, Н., Математични модели за оценка на издигането на отпадъчни газове при особени метеорологични условия, Годишник на Технически университет – София, Том 62, книга 2, 2012, 419-429.
28.    Hadjiski M., L. Doukovska, Technical Diagnostic on Mill Fan System, Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, ISSN 0861-1459, 2012 (to be published). IF – 0.219.
29.    Hadjiski M., L. Doukovska, CBR approach for Technical Diagnostic on Mill Fan System, Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, ISSN 0861-1459, 2012 (to be published). IF – 0.219.
30.    Batchkova, I.  (2012),  Addvanced approaches of industrial informatics in the chemical industry (review), Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy, 47, 1, pp.3-30.
31.    Elenkov, G.,  G. Megdanov, I. Gerjikov, Pl. Vasilev, V. Metodiev, A low cost fault tolerant architecture for computer networks, Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy , V, 2012.
32.    Бошнаков,К.,М.Хаджийски,Е.Михайлов, Предсказващо поддържане на технологични съоръжения, Сборник доклади на Международния симпозиум "Управление на топлоeнергийни обекти и системи", Банкя, България, 10-11 ноември 2011, стр.61-65.
33.    Хаджийски М, В. Петков, Е. Михайлов, К. Бошнаков, Моделно-базирана инфрачервена диагностика на състоянието на изолацията на металургични кофи, Сборник доклади на Международен симпозиум „Управление на топлоенергийни обекти и системи”, 10-11.11.2011 г., Банкя, България, 10-11 ноември 2011, ISSN 1313-2237, стр. 55-59.
34.    Стоянова, Т., Бачкова, И.  (2011),  Преход към интелигентните енергийни мрежи с използване на „SGMM” модел. Материали на 19-ти международен симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, 10-11 ноември, Банкя , стр.17-20.
35.    Георгиев, Д., Гочева, Д., Бачкова, И. (2011), Технологични и информационно-оперативни средства за повишаване на енергийната ефективност в КЦМ-АД, Пловдив. Материали на 19-ти международен симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, 10-11 ноември, г. Банкя, стр.13-16.
36.    Христова, Н., Софтуерен продукт за диагностика на енергийни обекти, основаващ се на размита логика и еволюционни алгоритми (добри практики), Сб. Трудове на Международния симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, 10-11 ноември 2011, Банкя, 109-114.
37.    Стоянова, Т., И. Бачкова (2012), Преход към интелигентни енергийни мрежи с използване на “SGMM” модел,  IX  научна постерна сесия за студенти, докторанти и млади учени, ХТМУ-София,  18 май.
38.    Георгиев, Д., Д. Гочева, И. Бачкова (2012), Технологични и информационно-оперативни средства за повишаване на енергийната ефективност в КЦМ-АД, Пловдив,  IX  научна постерна сесия за студенти, докторанти и млади учени, ХТМУ-София,  18 май 2012
39.    Batchkova, I. Antonova, Improving the software development life cycle in process control using UML/SysML, IX научна постерна сесия за студенти, докторанти и млади учени, ХТМУ-София, 18 май 2012
40.    Янев, В.,  Ц. Цветков, З. Веселинов, Х. Еминова, И. Бачкова, Разработка на web-базирана система за управление на учебния процес в ХТМУ-София, IX научна постерна сесия за студенти, докторанти и млади учени, ХТМУ-София, 18 май 2012
41.    Elenkov, G., G. Megdanov, I. Gerjikov, Pl. Vasilev, V. Metodiev, A LOW COST FAULT TOLERANT ARCHITECTURE FOR COMPUTER NETWORKS, IX  научна постерна сесия за студенти, докторанти и млади учени, ХТМУ-София,  18 май 2012
42.    Вълова, М., Г. Еленков, Н. Христова, СИМУЛАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ НА РЕАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС, IX  научна постерна сесия за студенти, докторанти и млади учени, ХТМУ-София,  18 май 2012.


Публикации и доклади през 2011 г.

1.M. Hadjiski, 40 Years Theoretical and Applied Research on Process Control in Department of Industrial Automation of UCTM, Proceeding of the Anniversary Scientific Conference with International Participation “40 Years Department of Industrial Automation”, 18 March 2011, UCTM, Sofia, pp.1 – 4, ISBN: 978-954-465-043-8.
2.M. Hadjiski, Research аnd Applications Development in Department “Industrial Automation” of UCTM During 40 Year, Proceeding of the Anniversary Scientific Conference with International Participation “40 Years Department of Industrial Automation”, 18 March 2011, UCTM, Sofia, pp.5 – 8, ISBN: 978-954-465-043-8
3.I. Vuchkov, Research and Applications of Theory of Experiment at Department of Industrial Automation, Proceeding of the Anniversary Scientific Conference with International Participation “40 Years Department of Industrial Automation”, 18 March 2011, UCTM, Sofia, pp.9 – 12, ISBN: 978-954-465-043-8
4. .Batchkova I. (2011), Reality and Challenges in the Field of Information Systems and Technologies at the Department of Industrial Automation at UCTM-Sofia, Proceeding of the Anniversary Scientific Conference with International Participation “40 Years Department of Industrial Automation”, 18 March 2011, UCTM, Sofia, pp.13 – 16, ISBN: 978-954-465-043-8.
5. Antonova I.(2011), Application of Object-Oriented Approach in Control Systems, Anniversary Scientific Conference „40 Years Department of Industrial Automation”, University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, 18 March 2011, pp.189-192
6. Batchkova I., I. Antonova, D. Ivanova (2011), Approaches of Industrial Informatics for Development of Distributed Control System, Proceeding of the Anniversary Scientific Conference with International Participation “40 Years Department of Industrial Automation”, 18 March 2011, UCTM, Sofia, pp.171 - 176, ISBN: 978-954-465-043-8.
7. Christova, N., E. Koleva, K. Velev, Neural network based approach for process optimization of electron beam welding, Proc. of the Anniversary Scientific Conference with International Participation”40 years Dept. of Industrial Automation”, UCTM, Sofia, 18.03.2011, pp. 149-152.
8. .P. Djambov, D. Shishkov, P. Bozadjiev, D. Djambov, Ts. Velinova, Integration between high-pressure and low-pressure nitric acid productions, Proceeding of the Anniversary Scientific Conference with International Participation “40 Years Department of Industrial Automation”, 18 March 2011, UCTM, Sofia, pp.129 - 131, ISBN:978-954-465-043-8
9 .Fan,L., Y.Xie, K. Boshnakov, Pattern recognition based optimization control of SBR wastewater treatment plant , Proc. of the Anniversary Scientific Conference with International Participation “40 Years Department of Industrial Automation”, University of Chemical Technology and Metallurgy-Sofia, Bulgaria, 18.03.2011, pp.41-44
10.Gocheva D., I. Batchkova(2011), Ontology Based Approach for Achieving Interoperability of Manufacturing Execution Systems, Proceeding of the Anniversary Scientific Conference with International Participation “40 Years Department of Industrial Automation”, 18 March 2011, UCTM, Sofia, pp.153 - 158, ISBN: 978-954-465-043-8.
11. M. Hadjiski, E Mihailov, V. Petkov, On-Line Infrared Diagnostis of Metallurgical Lade Insulation with Periodical Operation, Proc. of the Anniversary Scientific Conference with International Participation”40 years Dept. of Industrial Automation”, UCTM, Sofia, 18.03.2011, pp. 95-98
12. Ivanova D., I. Batchkova, G. Frey (2011), Component-Based Development of Control Systems for Batch Process Industry, Proceeding of the Anniversary Scientific Conference with International Participation “40 Years Department of Industrial Automation”, 18 March 2011, UCTM, Sofia, pp.185 - 188, ISBN:978-954-465-043-8.
13. D. Petrova, E. Koleva, V. Tzotchev, Model-based Robust Quality Improvement of Automatic Cleaning Process of IBC-Containers, Proc. of the Anniversary Scientific Conference with International Participation”40 years Dept. of Industrial Automation”, UCTM, Sofia, 18.03.2011, pp. 111-114.
14.Tzanev, A., Goals and Essence in Simulation Modeling of LSS, Proc. of the Anniversary Scientific Conference with International Participation”40 years Dept. of Industrial Automation”, UCTM, Sofia, 18.03.2011, pp. 115-120
15.Antonova I., Batchkova I. (2011), Development of Multi-Agent Control Systems using UML/SysML, book chapter in: Multi-Agent Systems – Modeling, Control, Programming, Simulations and Applications, ed. F. Alkhateeb, E. Al Maghayreh and I. A. Doush, InTech, pp.67-90, ISBN 978-953-307-174-9.
16.Antonova I., Batchkova I., Tellalyan J., Eminova H. (2011), Development of software process model for control systems using SPEM, in Proc. of the VIII International Congress Machinеs, Technolоgies, Materials 2011 September 19 – 21,Varna, Bulgaria, Vol.3,pp.75-78.
17.Batchkova I., Antonova I., Tellalyan J. (2011), Approaches of software engineering to improve the development of IEC-61499 based distributed control systems, in Proceedings of the International Conference “Automatics & Informatics’11”, pp. B-423 – B-428
18.Batchkova, I. Antonova, I. (2011), Improving the software development life cycle in process control using UML/SysML, Proceedings of the 18th IFAC World Congress, August 28 – September 02, Milano, Italy, pp.14133-14138, ISBN: 978-3-902661-93-7
19.Batchkova, I. Antonova, D. Ivanova, Approaches of industrial informatics for development of distributed control system, Младежка постерна сесия, 18.05.2011, ХТМУ-София.
20.Boshnakov,K.,V.Petkov, L.Dukovska, D.Borisova, S.Kojnov, Approaches for diagnostic and predictive maintenance, Proc. SPIE 8008, 80081Z (2011); doi:10.1117/12.905182, 23-29 May 2011, Warsaw, Poland
21.Borovska P., Batchkova I., Ivanova D., Aleksieva-Petrova A. (2011), Service oriented architecture for the batch control domain, in Proceedings of the International Conference “Automatics & Informatics’11”, pp. B-415 – B-418
22.G. Elenkov, P. Vasilev, V. Metodiev, I. Gerdjikov, Integrated Distributed Control System, Journal of the Technical University Sofia, branch Plovdiv, “Fundamental Sciences and Applications”, Vol. 16, 2011, International Conference TechSys 2011, p.165
23. G. Elenkov, K. Metodiev, Pl. Vasilev, V. Metodiev, Extensions in UNISIM Design Suite R390 – Environment in applications for training in modeling and control, Int. Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS ’11, Sofia, 2011, p. B225.
24. FanL.P., Jiang,L., Boshnakov, K., Fuzzyslidingmodecontrolforboostconverter, InternationalConferenceon Electric Information and Control Engineering (ICEICE), 15-17 April 2011, Wuhan , pp.4221 – 4224
25. Gerkic S, G.Dolanc, D. Vrancic, J. Kocian, S. Strmcnic, S. Blazic, I. Skrjanc, Z. Marinsek, M. Bozicek, A. Stathaki, R. King, M. Hadjiski, A PLC-based System for Advanced Control, Springer book chapter on ASPECT, 2011 (under print).
26. Hristova M., D. Damgaliev , J. Hristov, Practical Data Correlation Of Flashpoints Of Binary Mixtures By A Reciprocal Function: The concept and numerical examples, ThermalScience, v.15 (2011), issue 3 –IN PRESS- DOI:10.2298/TSCI110608067H
27. Popov G., Batchkova I., Karamishev H. (2011), Model design for machine cutting feed motion control, based on IEC-61499 standard, in Proceedings of the International Conference “Automatics & Informatics’11”, pp. B-419 – B-422
28. Stambolov G., Batchkova I. (2011), Reconfiguration processes in manufacturing systems on the base of IEC 61499 standard, in the Proceedings of the 6th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, 15-17 September 2011, Prague, Czech Republic, pp.
29. И. Бачкова, П. Джамбов, Ц. Цветков, З. Веселинов, В. Янев, Информационен модел на уеб базирана система за управление на учебния процес във ФХСИ на ХТМУ-София, VIII Научна постерна сесия, 18.05.2011, ХТМУ-София.
30. Бошнаков,К., Л.Антонов, А.Атанасов, Сравнителен анализ на софтуер, реализиращ метода на прецедентите в задачите на диагностиката, Proc. of the Anniversary Scientific Conference with International Participation “40 Years Department of Industrial Automation”, University of Chemical Technology and Metallurgy-Sofia, Bulgaria, 18.03.2011, pp.89-94.
31. Бошнаков,К., В.Боишина, М.Хаджийски, Многоагентно отказоустойчиво управление на пречиствателни станции за отпадъчни води, Международна конференция “Автоматика и информатика' 2011”, София, 5-6 Октомври 2011, стр.129-133.
32. Бошнаков,К., А.Атанасов, М.Николов, Супервайзорно управление на биологично пречистване на отпадъчни води на базата на прецеденти, Сборник на Националната научно-техническа конференция с международно участие “Автоматизация в минната индустрия и металургията”, BULKAMK2011, 6-7 октомври 2011, София, стр. 76-81.
33. Бошнаков,K., М.Хаджийски, Многоагентни системи за мониторинг и управление на технологични процеси, сп. „Автоматика и информатика”, бр. 3, 2011 (под печат).
34. Бошнаков,К.,М.Хаджийски,Е.Михайлов, Предсказващо поддържане на технологични съоръжения, Сборник доклади на Международния симпозиум "Управление на топлоeнергийни обекти и системи", Банкя, България, 10-11 ноември 2011, стр.61-65.
35. П. Василев, Г. Еленков, В. Методиев, И. Герджиков, Принципи на свързване в интегрирана система за разпределено управление, Proceeding of the Anniversary Scientific Conference with International Participation “40 Years Department of Industrial Automation”, 18 March 2011, UCTM, Sofia, p. 225.
36. П. Василев, Е. Янев, Г. Еленков, Комуникационен интерфейсен модул за Web – базирано управление, in Proc. of the VIII International Congress Machinеs, Technolоgies, Materials 2011 September 19 – 21,Varna, Bulgaria, p. 79
37. Д. Генчев, E. Колева, Г. Еленков, K. Велев, Система за автоматично управление на електроннолъчевa инсталация, Proceeding of the Anniversary Scientific Conference with International Participation “40 Years Department of Industrial Automation”, 18 March 2011, UCTM, Sofia, p. 33.
38. Д. Гочева, Н. Желязкова, И. Бачкова, Интероперативни системи за обработка на знания, VIII Научна постерна сесия, 18.05.2011, ХТМУ-София.
39. Г. Еленков, К. Методиев, П. Василев, UNISIM DESIGN SUITE R 390 – среда за обучение по моделиране и управление на технологични обекти в ХТМУ, Proceeding of the Anniversary Scientific Conference with International Participation “40 Years Department of Industrial Automation”, 18 March 2011, UCTM, Sofia, p. 221.
40. Ц. Иванова, Х. Еминова, И. Бачкова, Разработка на софтуерна система за мониторинг център в охранителния бизнес с използване на DELPHI, VIII Научна постерна сесия, 18.05.2011, ХТМУ-София.
41. Михайлов,Е., К.Бошнаков, В.Петков, Оценка на състоянието на огнеупорната изолация на металургични съоръжения по термографски измервания, Международна конференция “Автоматика и информатика'11”, София, 5-6 Октомври 2011, стр.335-338.
42. Михайлов Е., В.Петков, К.Бошнаков, Изследване на разрушения във фугите при инфрачервена диагностика на високотемпературна изолация, „Дни на безразрушителния контрол 2011”, XXVI Международна конференция с международно участие „Дефектоскопия ‘11”, 13-17 юни 2011, Созопол, България, Научни известия на НТСМ, ISSN 1310-3946, XIX, 1(121), 2011, стр. 364-370
43. Пожидаева, В., Н. Христова, Особености на вибродиагностиката на електродвигатели от минната механизация, Proc. of the International Conference on Automatics and Informatics’11, 03.10-07.10.2011, София, В-339-342
44. Петков,В., Е. Михайлов, К.Бошнаков, В.Чакърова, Диагностика на металургични кофи чрез решаване на обратната задача, Сборник доклади на Международния симпозиум "Управление на топлоeнергийни обекти и системи", Банкя, България, 10-11 ноември 2011, стр.67-70.
45. M. Тулечка, Х. Еминова, И.Бачкова, Разработка на система за контрол и управление на транспортни средства в средата на “DELPHI, VIII Научна постерна сесия, 18.05.2011, ХТМУ-София.
46. Филипов, В., Н. Христова, Д. Иванов, Съвременна интегрирана система за оперативно управление на производствени предприятия, Proc. of the Anniversary Scientific Conference with International Participation”40 years Dept. of Industrial Automation”, UCTM, Sofia, 18.03.2011, pp. 37-40.
47. Хаджийски,М., К.Бошнаков, А.Атанасов, Супервайзорно управление на система за пречистване на отпадъчни води с използване на знание по метода на прецедентите, Proc. of the Anniversary Scientific Conference with International Participation “40 Years Department of Industrial Automation”, University of Chemical Technology and Metallurgy-Sofia, Bulgaria, 18.03.2011, pp.27-31
48. Хаджийски,М., К.Бошнаков, Функционално-обектна архитектура на многоагентна система за супервайзорно управление на пречиствателни станции за отпадъчни води, Международна конференция “Автоматика и информатика' 2011”, София, 5-6 Октомври 2011, стр.123-128
49. Хаджийски,М., К.Бошнаков, В.Петков, Е.Михайлов, Г.Ружеков, М.Божкова, и С.Койнов, Обучение по топлинна ефективност и диагностика чрез комбиниране на математично моделиране и термовизия, сп. „Автоматика и информатика”, бр.1, 2011, стр.72-74.
50. Хаджийски,М., В.Петков, Е.Михайлов, К.Бошнаков, Моделно-базирана инфрачервена диагностика на състоянието на изолацията на металургични кофи, Сборник доклади на Международния симпозиум "Управление на топлоeнергийни обекти и системи", Банкя, България, 10-11 ноември 2011, стр.55-
51. Христова, Н., Диагностика и поддържане на технологични съоръжения, базирани на средствата на изкуствения интелект, Proc. of the International Conference on Automatics and Informatics’11, 03.10-07.10.2011, София, В-343-348
52 .Христова, Н., В. Пожидаева, Диагностика на лагери, Proc. of the Anniversary Scientific Conference with International Participation”40 years Dept. of Industrial Automation”, UCTM, Sofia, 18.03.2011, pp. 99-102

Публикации и доклади през 2010 г. up

1.Georgi Popov, Idilia Batchkova, Totiu Geshev, Grigor Stambolov, Hristo Karamishev (2010), IEC 61499 based motion control scenarios of cutting operations for Reconfigurable Manufacturing Systems, International Journal “Engineering & Automation Problems”, No2, pp.27-38, Moskva.
2.Еленков Г., Г. Герджиков, В. Методиев, Пл. Василев, Обобщени критерии за избор на сървъри, Int. Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS ’10, Sofia, 2010, III - 423.
3.Еленков Г., Г. Герджиков, В. Методиев, Пл. Василев, Виртуална среда за обучение базирана на сървър SR 2500, Int. Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS ’10, Sofia, 2010, III - 439.
4.Karamishev Hr., G. Stambolov, I. Batchkova, T. Geshev, G. Popov (2010), IEC 61499 Monitoring of Coordinated Motions in Milling Operations, АМО’10, 27-29 June 2010, Varna, Bulgaria, (under press).
5.Karamishev Hr., G. Stambolov, I. Batchkova, T. Geshev, G. Popov (2010), IEC 61499 Diagnostic of Coordinated Motions in More of Three Axes for Milling Operations, АМО’10, 27-29 June 2010, Varna, Bulgaria, (under press).
6.Geshev T., I. Batchkova, G. Popov, Hr. Karamishev, G. Stambolov (2010), Diagnostic of Technological Drilling Using Reusable Functional Blocks, 26th International Scientific Conference - 65 years Faculty of Machine Technology, 13-16.September 2010, Sozopol, Bulgaria, pp.379-387.
7.Stambolov G., I. Batchkova, T. Geshev, G. Popov, Hr. Karamishev (2010), Control of Milling and Drilling Operations Using Reusable Function Blocks, 26th International Scientific Conference - 65 years Faculty of Machine Technology, 13-16.September 2010, Sozopol, Bulgaria, pp.388-398.
8.Batchkova I., Eminova H., Antonova I., Gocheva D., Velev K. (2010), Software process model for the development of engineering support systems in ECLIPSE, Материали на Международната конференция “Автоматика и Информатика”, 29.09 - 4.10., София, стр.III-415  III-418.
9.Бачкова И. (2010), Трансформация на модели на базата на мета-модели в приложения за управление, Материали на Международната конференция “Автоматика и Информатика”, 29.09 - 4.10., София, стр.III-451  III-454.
10.Antonova I. (2010), Аpllication of UML-MAST for modeling of control systems, Материали на Международната конференция “Автоматика и Информатика”, 29.09 - 4.10., София, стр.III-435  III-438.
11.Христова, Н., Г. Вачков, Диагностика на състоянието на огнеупорната изолация на металургично оборудване, базирана на размита логика, Proc. of the International Conference on Automatics and Informatics’10, 01.10-06.10.2010, София.
12.К. Бошнаков, F. Liping, Мониторинг на процесите при пречистване на отпадни води, Международна конференция "Автоматика и информатика'10", 3-7 Октомври 2010, София
13.Михайлов,Е.М., В.Петков, и К.Бошнаков, Моделно базирана диагностика на състоянието на огнеупорната изолация на електродъгова стоманодобивна пещ, „Дни на безразрушителния контрол 2010”, XXV Национална конференция с международно участие „Дефектоскопия ‘10”, 13-17 юни 2010, Созопол, България, Научни известия на НТСМ, ISSN 1310-3946, XVII, 5(115), 2010, 357-363.
14.Петков,В., Е.Михайлов и К.Бошнаков, Диагностика на състоянието на свода на нагревателна пещ, „Дни на безразрушителния контрол 2010”, XXV Национална конференция с международно участие „Дефектоскопия ‘10”, 13-17 юни 2010, Созопол, България, Научни известия на НТСМ, ISSN 1310-3946, XVII, 5(115), 2010, 364-370.
15.Христова, Н., Интелигентни методи за вибродиагностика, Автоматика и информатика, Бр. 3, 2010.
16.Петков,В., Е.Михайлов, К.Бошнаков, Г.Ружеков, и С.Койнов, Диагностика с пасивна и активна инфрачервена термография, сп. „Автоматика и информатика”, бр. 3, 2010 .
17.Бошнаков,К., Диагностика в инсталациите за пречистване на отпадъчни води,  сп. „Автоматика и информатика”, бр. 3, 2010.
18.Хаджийски,М., К.Бошнаков, В.Петков, Е.Михайлов, Г.Ружеков, М.Божкова, и С.Койнов, Обучение по топлинна ефективност и диагностика чрез комбиниране на математично моделиране и термовизия, сп. „Автоматика и информатика”, бр. 4, 2010 (под печат).
19.Elenkov G., Gerdjikov I.,Metodiev V., Ivanov I., BLADE SERVERS OF BASIC PRODUCERS, Journal UCTM, Vol. 45, I, 2010, стр. 67.
20.Hadjiski,M., V.Petkov, K.Boshnakov, E.Mihailov and G.Ruzhekov, Laboratory of Multidisciplinary and Interdisciplinary Education, 5th Thematic Conference “ICT and Lifelong Learning in All Types of Education: Does This Promote Cultural Diversity?”, Kalaata, Greece, 9-13 May 2010.
21.Hadjiski,M., and K.Boshnakov, Advanced Diagnosis Education in Multifunctional Laboratory, 5th Thematic Conference “ICT and Lifelong Learning in All Types of Education: Does This Promote Cultural Diversity?”, Kalamata, Greece, 9-13 May 2010.
22.Petkov,V., G.Ruzhekov, K.Boshnakov, and E.Mihailov, Education and Training on Infrared Diagnosis, 5th Thematic Conference “ICT and Lifelong Learning in All Types of Education: Does This Promote Cultural Diversity?”, Kalamata, Greece, 9-13 May 2010.
23.Liping,F., K.Boshnakov, L.V. Jianchao, Integrated Control for the Urban Wastewater Treatment System Based on Multivariable Regulator, Proceedings of the 29th Chinese Control Conference, July 29-31, 2010, Beijing, China, pp.4975-4989.
24.Liping,F., K.Boshnakov, Neural-Network-Based Water Quality Monitoring for Wastewater Treatment Processes, 2010 Sixth International Conference on Natural Computation (ICNC2010), pp.1746-1748
25.Liping,F., K.Boshnakov, Fuzzy Logic Based Dissolved Oxigen Control for SBR Wastewater Treatment Process, Proc. Of the 8th World Congress on Intelligent Control on Intelligent Control and Automation, July 6-9 2010, Jinan, China, pp.4142-4146.
26.Elena Georgieva Koleva, Georgi Mladenov, Idilia Batchkova, Kamen Velev, Vania Vassileva, Katia Vutova (2010),  Quality Control of the Refining Process at Electron Beam Melting and Development and Implementation of Engineering Support System for Prcess Modeling and Control, 2010 TMS Annual Meeting & Exhibition, February 14-18, 2010: Seattle, WA.
27.Koleva, E., N. Christova, K. Velev, Neural Network Based Approach for Quality Improvement of Orbital Arc Welding Joints, Proc. of the IEEE Conference on Intelligent Systems, 6-9 July 2010, London, UK.
28.М. Хаджийски,  Интегриран подход за подобряване на общата ефективност на ТЕЦ при дерегулиран енергиен пазар и ВЕИ, Материали от Международен симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, 12-13.11.2010, Паничище, стр..
29.М. Хаджийски, В. Якимов, Хибридна система за техническо обслужване на съоръженията в ТЕЦ, Материали от Международен симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, 12-13.11.2010, Паничище, стр.
29.К. Бошнаков, F. Liping, З. Георгиев, В. Коцева, Управление на процеса на аериране в биобасейни с минимизиране на енергийните разходи, Материали от Международен симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, 12-13.11.2010, Паничище, стр.
30.Ем. Михайлов, В. Петков, К. Бошнаков, Пасивна инфрачервена термография за диагностика на топлоенергийни обекти, Материали от Международен симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, 12-13.11.2010, Паничище, стр.
31.В. Петков, Ем. Михайлов, К. Бошнаков, Обратни задачи в диагностиката на повреди в изолацията на металургична кофа, Материали от Международен симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, 12-13.11.2010, Паничище, стр.
32.Ем. Михайлов, В. Петков, К. Бошнаков,  Активна инфрачервена термография за откриване на дефекти в топлоенергийни обекти, Материали от Международен симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, 12-13.11.2010, Паничище, стр. Бачкова И. (2010), Оптимално разпределение на горивата в ТЕЦ с използване на времеви автомати, Материали от Международен симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, 12-13.11.2010, Паничище, стр.7-10.
33.Гочева Д. Стратегии за моделно управление на нагревателни пещи, Материали от Международен симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, 12-13.11.2010, Паничище, стр.61-64.
34.Бачкова И.  Оптимално разпределение на горивата в ТЕЦ с използване на времеви автомати, Материали от Международен симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, 12-13.11.2010, Паничище, стр.7-10.
35.Христова, Н., В. Пожидаева, Вибродиагностика на турбомашини – съвременни подходи, Сб. Трудове на Международния симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, 12-13 ноември 2010, Паничище.
36.Desislava Ivanova, Idilia Batchkova, Georg Frey, Kamen Velev, Formal verification of vacuum control system аt EBMR plant, VII Научна постерна сесия, ХТМУ-София, 19 Май 2010.
37.Idilia Batchkova, Iskra Antonova, Daniela Gocheva, Kamen Velev (2010), UML based reference architecture of engineering support systems for modelling and control of EBMR processes, VII Научна постерна сесия, ХТМУ-София, 19 Май 2010
38.Idilia Batchkova, Habibe Eminova, Iskra Antonova, Daniela Gocheva, Kamen Velev (2010), Development of engineering support system for modeling and control using ECLIPSE, Постерна сесия, ХТМУ-София, 19 Май 2010
39.Еленков Г., Герджиков Г, Методиев В, Василев Пл. Обобщени критерии за избор на сървъри, ХТМУ, VII научна постерна сесия за млади учени, 19.05.2010.
40.Еленков Г., Герджиков Г, Методиев В, Василев Пл., Виртуална среда за обучение по автоматика и информационни технологии, ХТМУ, VII научна постерна сесия за млади учени, 19.05.2010.
41.К. Бошнаков, В. Коцева, С. Юруков, Интелигентно супервайзорно управление на разтворен кислород при пречистване на отпадъчни води, VII научна постерна сесия за млади учени, ХТМУ,19 май 2010.

 

Публикации и доклади през 2009 г. up

1. Бошнаков,К., Стратегии за управление на системи за пречистване на отпадъчни води, International Conference “Automatics and Informatics’09”, 29.09-4.10.2009, Sofia, Bulgaria, pp.IV-1 - IV-6.
2. Хаджийски,М.,К.Бошнаков, Нелинейно моделно предсказващо управление на процесите на пречистване на отпадъчни води с включване на логически правила, International Conference “Automatics and Informatics’09”, 29.09-4.10.2009, Sofia, Bulgaria, pp.IV-7 - IV-10.
3. Тодорова,М., К.Бошнаков, Диагностична система за аномални явления при пречистване на отпадъчни води, International Conference “Automatics and Informatics’09”, 29.09-4.10.2009, Sofia, Bulgaria, pp.IV-25 - IV-28.
4. Ivanova D., Batchkova I., Panjaitan S., Wagner F., Frey G. (2009), Combining IEC 61499 and ISA S88 for Batch Control, Preprints of the  13-th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing INCOM’09, pp.187-192, Moscow, 3-5 Juny.  
5. Karamishev H., Stambolov G., Batchkova I., Geshev T. (2009), Distributed diagnostic and control of cutting processes based on IEC 61499, Preprints of the  13-th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing INCOM’09, pp.448-453, 3-5, Moscow, 3-5 Juny.  
6. Batchkova I., Antonova I.  Gocheva D., Velev K. (2009), UML based reference architecture of Engineering Support System for modeling and control of EBMR processes, EBT’09, Varna 1-3 Juny.  
7. Gocheva D., Batchkova I., Dobrev M., Velev K. (2009), Ontology development for the domain of Electron Beam Melting and refining of metals and alloys, EBT’09, Varna 1-3 Juny.  
8. Ivanova D., Batchkova I., Frey G., Velev K. (2009), Formal Verification of Vacuum Control System by the EBMR processes, EBT’09, Varna 1-3 Juny.  
9. Карамишев Х. Г., Стамболов Г. С., Гешев Т. А., Бачкова И. А., Попов Г. Т. (2009),  Мониторинг и Диагностика на Съгласувани Движения за Фрезови Операции в Реконфигурираща се Производствена Система на Базата на IEC 6149, Материали от Международен симпозиум АМО  
10. Стамболов Г. С., Карамишев Х. Г., Гешев Т. А., Бачкова И. А., Попов Г. Т. (2009), ІEC-61499 управление на съгласувани движения за фрезови операции в реконфигурираща се производствена система, Материали от Международен симпозиум АМО, 24-27 юни, Варна.  
11. D. Ivanova , D. Vassilev, I. Batchkova, V. Canov, M. Koleva (2009), Optimization of the pretanning processes of soaking, unhairing and defatting in one bath of pig skins, I. International Leather Engineering Symposium, April 29th-May 1st, Izmir, Turkey  
12. Batchkova I., I. Antonova, D. Gocheva, K. Velev (2009), UML based methodology for development of Engineering Support System for modeling and control of EBMR processes, Материали на Международната конференция “Автоматика и Информатика”, 29.09 - 4.10., София, стр. III-1 - III-4.  
13. Gocheva D., Batchkova I., Dobrev M., Velev K. (2009), Ontology development for the domain of Electron Beam Melting and refining of metals and alloy, Материали на Международната конференция “Автоматика и Информатика”, 29.09 - 4.10., София, стр. III-9 - III-12.  
14. Ivanova D., Batchkova I., Frey G., Velev K. (2009), Verification of formal control models for vacuum creation at the EBMR plant, Материали на Международната конференция “Автоматика и Информатика”, 29.09 - 4.10., София, стр. III-17 - III-20.  
15. Stambolov G., Batchkova I., Karamishev H., Popov G. (2009), Coordinated distributed motion control of thread cutting processes based on IEC 61499 standard, Материали на Международната конференция “Автоматика и Информатика”, 29.09 - 4.10., София, стр. III-25 - III-28.  
16. Стамболов Г. С., Карамишев Х. Г., Бачкова И. А., Гешев Т. А., Попов Г. Т. (2009), Control and reconfiguration of Festo S-BE-M processing workstation, Journal of the Technical University Sofia, branch Plovdiv, “Fundamental Sciences and Applications”, Vol.14, International Scientific Conference on Advanced Manufacturing Technologies Amtech’09, Bulgaria.
17. Карамишев Х. Г., Стамболов Г. С., Бачкова И. А., Гешев Т. А., Попов Г. Т. (2009), monitoring and diagnostic of thread cutting processes based on IEC 61499, Journal of the Technical University Sofia, branch Plovdiv, “Fundamental Sciences and Applications”, Vol.14, International Scientific Conference on Advanced Manufacturing Technologies Amtech’09, Bulgaria.
18. Aнтонова И. (2009), Приложение на UML и SYSML за моделиране на системи за управление, базирани на стандарта IEC-61499, Материали на Международната конференция “Автоматика и Информатика”, 29.09 - 4.10., София, стр. III-13 - III-16.  
19. Шабан Х. (2009), Създаване на отворени интегрирани средства за обработка на информация и знание в средата на Eclipse, Материали на Международната конференция “Автоматика и Информатика”, 29.09 - 4.10., София, стр. III-29 - III-32.  
20. Еленков Г., Иванов И, Герджиков Г, Методиев В, Принципи на изграждане на отказоустойчиви компютърни мрежи и високопроизводителни сървърни системи, Int. Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS ’09, Sofia, 2009, p III-5.
21. Христова, Н., Ц. Янакиева, Онтологично-базиран подход за моделиране на бизнес организации, Proc. of the International Conference on Automatics and Informatics’09, 29.09-04.10.2009, София, I-165.
22. Христова, Н., Ст. Койнов, Моделиране на информационната структура на организациите на базата на функционални онтологии, Proc. of the International Conference on Automatics and Informatics’09, 29.09-04.10.2009, София, I-161.
23. Христова, Н., Е. Колева, Създаване на невронни модели и оптимизиране на термичната ефективност при електроннолъчево заваряване, Proc. of the 9th International Conference on Advanced Materials and Operations, 25-27.06.2009, Кранево, 221-226.
24. Christova, N., Е. Koleva, Neural Network–Based Modeling and Optimization of EBW of Stainless Steel, Proc. of the 9th International Conference on Electron Beam Technologies, 1-4 June 2009, Varna, 104-111.
25. Христова, Н., М. Петров, Г. Спасов (2009). Компютърно интегрирани производствени системи, Автоматика и информатика, Бр. 2, 2009, стр. 7-12
26. Филипов, В., Н. Христова (2009). Системи за оперативно управление на производството (Manufacturing Execution Systems – MES), Автоматика и информатика, Бр. 3, 2009, стр. 27-32.
27. Fachikov, L.,  D. Ivanova, V. Tzotchev, Reduction of acid and metal consumption in ferro-carbon alloys pickling. 2nd Symposium of Chemistry and Environment, Chemical Society of Montenegro, September 16-19, 2009 Bar, Montenegro
28. Бошнаков,К., С.Юруков, Софтуерни сензори в системите за пречистване на отпадъчни води, Международен симпозиум „Управление на топлоенергийни обекти и системи”, 6-7.11.2009
29. Бошнаков,К., М.Хаджийски, Супервайзорно управление на системи за пречистване на отпадъчни води, Международен симпозиум „Управление на топлоенергийни обекти и системи”, 6-7.11.2009
30. Хаджийски, М., Управление на енергоблоковете котел-турбина в условията на дерегулиран енергиен пазар и присъединени ВЕИ с голяма мощност, Международен симпозиум „Управление на топлоенергийни обекти и системи”, 6-7.11.2009
31. Тодорова, М.,  К. Бошнаков, Диагностична система за аномалните явления разпенване и плуваща утайка при пречистване на отпадъчни води, Международен симпозиум „Управление на топлоенергийни обекти и системи”, 6-7.11.2009
32. Георгиев, З., С. Юруков, Прогнозиране на разхода на отпадъчни води, Международен симпозиум „Управление на топлоенергийни обекти и системи”, 6-7.11.2009
33. Христова, Н., Й. Видьов, Изграждане на интелигентен супервайзор за подобряване добива на метан в пречиствателни станции за отпадни води, Сб. Трудове на Международния симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, 06-07 ноември 2009, Паничище.
34. Бошнаков,К., М.Тодорова, Извличане на знания за нежелани явления в пречиствателните станции за отпадъчни води от научна литература, VI-та научна постерна сесия за студенти, докторанти и млади учени, Химикотехнологичен и металургичен университет, София, 21 май 2009г., Резюмета, стр.70.
35. Бошнаков,К., С. Юруков, Сравнителен анализ на софтуерни платформи за оптимизация и управление на пречиствателни станции за отпадъчни води, VI-та научна постерна сесия за студенти, докторанти и млади учени, Химикотехнологичен и металургичен университет, София, 21 май 2009г., Резюмета, стр.84.
36. D. Ivanova , D. Vassilev, I. Batchkova, V. Canov, M. Koleva (2009), Optimization of the pretanning processes of soaking, unhairing and defatting in one bath of pig skins, Постерна сесия, ХТМУ-София, Май 21.
37. Antonova I., Batchkova I. (2009), Development of Multi-Agent Control Systems using UML/SysML, Постерна сесия, ХТМУ-София, Май 21.
38. Ivanova D., Frey G., Batchkova I. (2009), Intelligent Component Based Batch Control Using IEC61499 and ANSI/ISA S88, Постерна сесия, ХТМУ-София, Май 21.   
39. Dobrev M., Gocheva D., Batchkova I. (2009), An ontological approach for planning and scheduling in primary steel production, Постерна сесия, ХТМУ-София, Май 21.  
40. Еленков Г., Герджиков И., Методиев В., Изследване на отказоустойчивостта на сървърни системи, ТЕХСИС 2009, Пловдив, 29-30.05, стр.141.
41. Христова, Н., Ц. Янакиева, Използване на онтологии в мениджмънта на знания и в подпомагането вземането на управленски решения, VI-та Научна постерна сесия, 21 Май 2009, ХТМУ, София.
42. Христова, Н., Й. Видьов, Интелигентно супервайзорно управление на захранването с прегрята пара на метантанкове в пречиствателни станции за отпадни води, VI-та Научна постерна сесия, 21 Май 2009, ХТМУ, София.


Публикации и доклади през 2008 г. up

1. Бошнаков,К., А.Терзиев, И.Георгиев, Микроконтролерна реализация на многоагентни системи за екологичен мониторинг, Международен симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, 14-15.11.2008 г., Старозагорски минерални бани, стр.27-31
2. Бошнаков,К., А.Терзиев, М.Тодорова, Тестване и верификация на мултиагентни системи, Международен симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, 14-15.11.2008 г., Старозагорски минерални бани, стр.33-37
3. Бошнаков,К., Вземане на решения за оптимално оперативно управление на системите отопление, вентилация и климатизация на базата на модели, Международна научно-практическа конференция “Интегриране на енергоефективни решения и възобновяеми енергийни източници в нови и реновирани сгради, 26-27 юни 2008, София, Парк хотел “Москва”
4. Бошнаков,К., Математични модели за емисионен мониторинг и управление в ТЕЦ, Сборник с доклади на Националната научно-техническа конференция с международно участие, “Автоматизация в минната индустрия и металургията”, БУЛКАМК'08, 27-28 ноември 2008г., Национален дом на науката и техниката, София, стр.3-10
5. Бошнаков,К., М.Тодорова, Анализ на възможностите на софтуерния продукт Pajek за извличане на знания от неструктуриран текст, Постерна научна сесия на младите учени и докторанти от ХТМУ, Май 2008, София, България.
6. Бошнаков,К., М.Тодорова, Сравнителен анализ на софтуерни продукти с отворен код за създаване на електронно портфолио, Постерна научна сесия на младите учени и докторанти от ХТМУ, Май 2008, София, България.
7. Еленков Г., Герджиков И., Иванов И. Методиев В., Изследване на производителността на мултипроцесорни сървърни системи, , Int. Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS ’08, Sofia, 1-4.10.2008. стр. VIII-25
8. Еленков Г., И. Иванов, Подходи при автоматична настройка на стандартни ПИД-алгоритми, Международен симпозиум "Управление на топлоенергийни обекти и системи", 14-15.11.2008, Сборник доклади стр. 69
9. Еленков Г., Канацев Р., И. Иванов, Програмни системи за автоматизиран избор на регулиращи органи, Международен симпозиум "Управление на топлоенергийни обекти и системи", 14-15.11.2008, Сборник доклади стр. 55
10. Иванова Д., Антонова И., Бачкова И.  (2008), Разработка на системи за управление на жилищния комфорт с използване на UML/SYSML и стандарта IEC 61499, Материали от Международен симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, 14-15.11., Старозагорски Минерални Бани, стр.51-54.
11. Михайлова Д., Антонова И., Бачкова И. (2008), Анализ на автоматичното генериране на JAVA код за системи за реално време с използване на UML и Rational Rose, Материали на Международната конференция “Автоматика и Информатика”, 01-04 октомври, София, стр. V-19 ¸ V-22.
12. Хаджийски,М., В.Боишина, Невронно-размита мулти-агентна система за управление на топлинен обект, Международен симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, 14-15.11.2008 г., Старозагорски минерални бани, стр.23-26
13. Хаджийски,М., В.Боишина, Размита агентно-онтологична система за моделно предсказващо управление на енергиен блок при параметрични промени на обекта и големи нестационарни смущения, Proc. of the International Conference “Automatics and Informatics’08, Bulgaria, Sofia, October 1-4, 2008, стр.I.7-I.10
14. Хаджийски,М., Перспективи на съвременното супервайзорно управление на топлоенергийни обекти, Международен симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, 14-15.11.2008 г., Старозагорски минерални бани, стр.1-5
15. Хаджийски,М., В.Якимов, Многоагентно йерархично супервайзорно управление на паропрегряването, Международен симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, 14-15.11.2008 г., Старозагорски минерални бани, стр.7-12
16. Христова, Н., Ц. Янакиева (2008). Използване на онтологии за подпомагане процесите на вземане на управленски решения в енергийни холдинги, Сб. Трудове на Международния симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, 14-15 ноември 2008, Ст.загорски мин. бани, стр. 73-78.
17. Тодорова,М., Рационална организация на МАС предназначена за супервайзорно управление на ТЕЦ, Международен симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, 14-15.11.2008 г., Старозагорски минерални бани, стр.19-22

18. Янакиева, Ц., Н. Христова (2008). Създаване и използване на онтологии за целите на мениджмънта на знание и обучение в организациите, V-та Научна постерна сесия за студенти, докторанти и млади учени, 22 май 2008, ХТМУ

19. Antonova I., Batchkova I. (2008), Design and analysis of IEC61499 based distributed control systems using UML and Rhapsody, Материали от Национална научно-техническа конференция с международно участие „Автоматизация в минната индустрия и металургията” БУЛКАМК’08, 27-28.11., София, стр.173-178.
20. Antonova I., Batchkova I., Popov G.  (2008), Development of IEC61499 based feedback control using UML/SYSML, Proceeding of the International Conference „Automatics and Informatics”, 01-04 October, Sofia, pp. V-11 ¸ V-14.
21. Antonova I., Batchkova I. (2008), Development of Multi-Agent Control Systems using UML/SysML, In Proceedings of the 4-th International IEEE Conference on Intelligent Systems, Vol.1, pp.6-26: 6-31, Varna, Bulgaria, September 6-8.
22. Bratengeyer,E., G.Chirlesan, K.Boshnakov, D.Babic, E-Portfolio Readiness in South East Europe, International Conference  “ePortfolio & Digital Identity 2008”, 22-24 October 2008, Maastricht, The Nederlands
23. Dobrev M., Gocheva D., Batchkova I. (2008), An ontological approach for planning and scheduling in primary steel production, In Proceedings of the 4-th International IEEE Conference on Intelligent Systems, Vol.1, pp.6-14: 6-19, Varna, Bulgaria, September 6-8.
24. Filipov, V., N. Christova (2008). A Solution for Integrated Manufacturing Operation Management, Proceedings of the International Conference on Computational Intelligence for Modeling, Control and Automation CIMCA’2008, Published by IEEE, December, 9-12, 2008, Vienna, Austria (under press).
25. Ivanova D., Batchkova I., Frey G. (2008), Development of IEC 61499 based component library for batch process control, Proceeding of the International Conference „Automatics and Informatics”, 01-04 October, Sofia, pp.V-1 ¸ V-4.
26. Ivanova D., Batchkova I., Frey G. (2008), IEC 61499 based vacuum control system for electron beam melting processes, Материали от Национална научно-техническа конференция с международно участие „Автоматизация в минната индустрия и металургията” БУЛКАМК’08, 27-28.11., София, стр.179-184.
27. Ivanova D., Frey G., Batchkova I. (2008), Intelligent Component Based Batch Control Using IEC61499 and ANSI/ISA S88, In Proceedings of the 4-th International IEEE Conference on Intelligent Systems, Vol.1, pp.4-44: 4-49,  Varna, Bulgaria, September 6-8.
28. Ivanova D., Panjaitan S., Batchkova I., Frey G. (2008), IEC 61499 Component Based Approach for Batch Control System, Poster session UCTM.
29. Ivanova D., Panjaitan S., Batchkova I., Frey G. (2008), IEC 61499 Component Based Approach for Batch Control System, Proceedings of the 17th IFAC World Congress, Seoul, Korea, July 2008, pp.xx.
30. Koleva E., Batchkova I., Velev K. (2008), Engineering Support System for Modeling and Control of the Process EBMR of Metals, International Conference EBEAM’08, Reno, USA, October, pp. xx.
31. Tzanev, A., Flatness Control Models for hot Rolling Steel Process,  Сборник с доклади на Националната научно-техническа конференция с международно участие, “Автоматизация в минната индустрия и металургията”, БУЛКАМК'08, 27-28 ноември 2008г., Национален дом на науката и техниката, София, стр.166
32. Tzanev, A., Modelling and Selection of Control Strategies for hot Rolling Process in six-stand Steel Mill, Сборник с доклади на Националната научно-техническа конференция с международно участие, “Автоматизация в минната индустрия и металургията”, БУЛКАМК'08, 27-28 ноември 2008г., Национален дом на науката и техниката, София, стр.159.
33. Youroukov, S., S. Kitova and G. Danev “Deposition of silicon oxynitride films by low energy ion beam assisted nitridation at room temperature”, , Fifteenth International Summer School on Vacuum, Electron and Ion Technologies, IOP Publishing, Journal of Physics: Conference Series 113, (2008), 012028.

 

Публикации и доклади през 2007 г.up

1. Антонова И., И. Бачкова. (2007). Проектиране на Разпределени Системи за Управление на Базата на UML/SysML и Стандарта IEC61499. International Scientific Conference, AMTEX’07, 23-24 November, Gabrovo, Bulgaria, pp . II-41 ÷ II-47.
2. Бошнаков, К., И. Георгиев, Р. Ангелов. (2007).  Интелигентен сензор за оценяване на термичния комфорт на работната среда в ТЕЦ. Постерна научна сесия на младите учени и докторанти от ХТМУ, Май 2007, София, България.
3. Добрев М., Д. Гочева, И. Бачкова. (2007). Mета онтология за планиране на производството в завод за горещо валцуване. International Conference “Automatics and Informatics’07”, 3-6 October, 2007, Sofia, pp. V-37÷V-40.
4. Карамишев Х., И. Бачкова, Г. Попов, Т. Гешев. (2007). IEC61499 базирано управление на подавателните движения в реконфигурируеми металорежещи машини. International Conference “Automatics and Informatics’07”, 3-6 October, 2007, Sofia, pp. V-1÷V-4.
5. Терзиев, А., И. Георгиев. (2007). Многоагентна система за мониторинг на базата на вградени системи. Постерна научна сесия на младите учени и докторанти от ХТМУ, Май 2007, София, България.
6. Тодорова, М. (2007). Application of similar ontologies in the control of plants with distributed parameters. Euroacademy on ventilation and indoor climate, CLIMACADEMY, Marie Curie Actions, Pamporovo, Bulgaria, 18-25 October 2007, стр.298-299 (Abstract).
7. Тодорова, М., К. Бошнаков. (2007). Електронен магазин за авточасти. Постерна научна сесия на младите учени и докторанти от ХТМУ, Май 2007, София, България.
8. Томова, Ф., Ц. Янакиева, К. Бошнаков. (2007). Информационна система за логистика на малко и средно предприятие. Постерна научна сесия на младите учени и докторанти от ХТМУ, Май 2007, София, България.
9. Хаджийски, В. Сгурев, С. Койнов. (2007). Моделирование и управление динамических систем, содержащих логические элементы. Българо-руски семинар “Сложни системи, основаващи се на знания”, Българо-руски семинар, 29 Май-2 Юни 2007г, БАН, София.
10. Хаджийски, М., В. Боишина. (2007). Оптимизация функций в гибридных онтологично-агентных системах. Българо-руски семинар “Сложни системи, основаващи се на знания”, Българо-руски семинар, 29 Май-2 Юни 2007г, БАН, София.
11. Христова Н., Ц. Янакиева. (2007). Интегрирование информации в бизнес структурах типа кластера. Българо-руски семинар “Сложни системи, основаващи се на знания”, Българо-руски семинар, 29 Май-2 Юни 2007г, БАН, София.
12. Христова, Н., Ст. Койнов. (2007). Интелигентни агенти, Онтологии и управление на производството. Автоматика и информатика, №4, 2007.
13. Antonova I., I. Batchkova. (2007). Design of distributed control systems using UML/SysML. International Conference “Automatics and Informatics’07”, 3-6 October, 2007, Sofia, pp. V-21÷V-24.
14. Batchkova I. (2007). Development of Manufacturing Execution Systems using Formal Approaches. International Journal “Engineering & Automation Problems”, No 2, pp.27-38, Moscоw.
15. Boshnakov, K., G. Chirlesan, D. Babic. (2007). ePortfolio Implementation in SEE Countries. Donau Rector’s Conference, 23-25 September 2007, Krems, Austria. The presentation was published on the Internet. Invited presentation.
16. Dimitrova D., G. Frey, I. Batchkova. (2007). Sequential control at the supervisory level of batch plant using Signal Interpreted Petri Nets. International Conference “Automatics and Informatics’07”, 3-6 October, 2007, Sofia, pp. V-17÷V-20.
17. Dobrev M., D. Gocheva, I. Batchkova. (2007). Ontology Development to Support the Knowledge Based Planning of Hot Strip Mill Production Plant. In proceedings of 2nd Annual SEERC Doctoral Student Conference, July 22-23, 2007, Thessaloniki, Greece.
18. Geshev T., D. Gocheva, G. Popov, I. Batchkova. (2007). Computer Based Enviroment for Aid Investigation of Machine Work Parts Processes Target to Control and Diagnostic at Mechanical Processing RMS. International Scientific Conference, AMTEX’07, 23-24 November, Gabrovo, Bulgaria, pp . I-317 ÷ I-323.
19. Hadjiski, M., K. Boshnakov, M. Nikolov. (2007). Coordinated Boiler-Turbine Control System. ETAI 2007, September 19-21, Ohrid, Republic of Macedonia, available on CD.
20. Hadjiski, M., K. Boshnakov, V. Asenov, G. Drianovski, D. Mitkov, M. Nicolov (2007). Experience of MPC Application in Power Plants. Proc. of the International Conference Automatics and Informatics’07, 3-6 October 2007, Sofia, Bulgaria, I-21-I-24.
21. Hadjiski, M., K. Boshnakov, V. Asenov. (2007). Stability of TITO Predictive Functional Control Systems. Proc. of the International Conference Automatics and Informatics’07, 3-6 October 2007, Sofia, Bulgaria, I-1-I-4.
22. Hadjiski, M., V. Boishina. (2007). Dynamic Ontology-Based Approach for HVAC Control via Ant Colony Optimization. The 5th IFAC Int. WS DECOM-TT 2007, May 17-20, Cesme, Turkey, pp. 396-401.
23. Hadjiski, M., V. Sgurev, V. Boishina. (2007). HVAC Control via Hybrid Intelligent Systems. Cibernetics and Information Technologies, Volume 7, No 1, 2007, pp.77-94.
24. Hadjiski, Mincho, Rositsa Kaltenborn. (2007). Meaning and sources of dynamics in domain ontologies. Българо-италианския семинар по онтологии “SOLON”, 15-19 Октомври 2007, БАН, София.
25. Hadjiski, Mincho, Venelina Boishina, (2007). Optimization of the functions in ontological – agent system. Българо-италианския семинар по онтологии “SOLON”, 15-19 Октомври 2007, БАН, София.
26. Hadjiski,Mincho, Vladimir Vasilev, Vladimir Marchev. (2007). Estimation of the quality of ontologies. Българо-италианския семинар по онтологии “SOLON”, 15-19 Октомври 2007, БАН, София.
27. Janakieva, Cvetomira. (2007).  Hierarchy of the ontologies in the business processes. Българо-италианския семинар по онтологии “SOLON”, 15-19 Октомври 2007, София.
28. Karamishev H., I. Batchkova, G. Popov, T. Geshev. (2007). IEC 61499 Based Feed Motion Control for Milling Processes at Reconfigurable Manufacturing Systems. International Scientific Conference, AMTEX’07, 23-24 November, Gabrovo, Bulgaria, pp . I-325 ÷ I-331.
29. Kitova, S., S. Youroukov, Tz. Babeva, G. Danev. (2007).  Electron cyclotron resonance assisted deposition of protective SiO2 films. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials , Vol. 9, No 2, p. 299-302, February (2007).
30. Youroukov, S., S. Kitova, G. Danev. (2007). Deposition of silicon oxynitride films by low energy ion beam nitridation at room temperature. 15th International School on Vacuum Electron Ion Technologies – VEIT 2007, 17-21 Септeмври 2007, Созопол, България.

 

Публикации и доклади през 2006г.up

1. Антонова И., И. Бачкова. (2006). Обектно-ориентирано проектиране на системи за управление на базата на UML и Corfu-FBDK. Международна научна конференция “Развитие – бъдещи перспективи и иновации в науката’2006” 12.12.2006, София.
2. Бачкова И., Г. Попов, Г. Стамболов, И. Антонова. (2006). Проектиране на отворени разпределени системи за управление на базата на стандарта IEC 61499. Journal of the Technical University at Plovdiv “Fundamental Sciences and Applications”, Vol. 13, 2006, Anniversary Scientific Conference’ 2006, Пловдив.
3. Бачкова И., Г. Попов, Г. Стамболов. (2006). Методология за изграждане на ново поколение производствени системи – реконфигуриращи се производствени системи, част 1: оптимално планиране и управление. сп.”Автоматика и информатика” No 1, стр.35-40.
4. Бачкова И., Г. Попов, Г. Стамболов. (2006). Комбиниран подход за проектиране на информационни системи за мениджмънт и инженеринг на предприятията. ІV Международна конференция „Мениджмънт и инженеринг `06”, Созопол 2006, Сборник с доклади, стр. 339-342.
5. Бошнаков, К., И. Георгиев, Р. Ангелов. (2006). Интелигентен сензор за оценяване на термичния комфорт на работната среда в ТЕЦ. Сборник доклади на Международния симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи, Бобов дол, 26-27 октомври 2006, стр.17-21.
6. Вучков, И.Н., Е. Ролева – Кабир (2006). Подобрения на качеството чрез системата Шест сигма: същност и опит от приложение. Трудове на XVII Национална научно-практическа конференция с международно участие “Качеството – за по-добър живот”, София, 100-107.
7. Димитрова Д., И. Бачкова. (2006). Спецификация и верификация на компонентно базирани системи за управление с времеви автомати. Международна научна конференция “Развитие – бъдещи перспективи и иновации в науката’2006” 12.12.2006, София.
8. Добрев М., И. Бачкова. (2006). Онтологично базиран подход за интеграция на предприятия. Международна научна конференция “Развитие – бъдещи перспективи и иновации в науката’2006” 12.12.2006, София.
9. Хаджийски, М., В. Сгурев, В. Боишина. (2006). Оптимизация на разпределението на функциите между агенти и онтологии в МАС за управление на горивен процес. Сборник доклади на Международния симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи, Бобов дол, 26-27 октомври 2006, стр.35-40.
10. Хаджийски, М., К. Бошнаков. (2006). Многоагентна система за управление на системите за климатизация и вентилация в ТЕЦ на базата на софтсенсинг. Сборник доклади на Международния симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи, Бобов дол, 26-27 октомври 2006, стр.9-12.
11. Хаджийски, М., Н. Христова. (2006). Многоцелево използване на съвременни тренажори в ТЕЦ. Сборник доклади на Международния симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи, Бобов дол, 26-27 октомври 2006, стр.45-50.
12. Batchkova I. (2006). Development of Manufacturing Execution Systems using Formal Approaches. International Journal “Engineering & Automation Problems”, (под печат).
13. Batchkova I., G Stambolov, T. Geshev, G. Popov (2006). Formal specification and verification of RMS control. Fifth International Congress “Mechanical Engineering Technologies’06”, Vol.3, pp.33-37, September 20-23, Varna.
14. Batchkova I., G. Popov, G. Stambolov, I. Antonova. (2006). Modeling of Communications in Holonic Reconfigurable Manufacturing System using UML. (под печат).
15. Batchkova I., H. Karamishev, G. Popov, T. Geshev (2006). Ontological models for diagnostic of manufacturing processes. Fifth International Congress “Mechanical Engineering Technologies’06”, Vol.3, pp.29-32, September 20-23, Varna.
16. Betcheva, R., K. Boshnakov. (2006). Interdisciplinarity in Engineering Education through Parallel Non-Formal Studies. 2nd International Conference on Interdisciplinarity in Education (ICIE 2006), May 11-13 2006, Athens, Greece.
17. Boshnakov, K. (2006). Virtual Learning Platforms and Good Practice. The First Thematic Education Conference EcoMedia Europe Comenius III Network "Educational challenges by media and ICT in Europe", Wolfsberg, Austria 4-8 October 2006. Invited lecture.
18. Dardanova, I., L. Petkov, K. Boshnakov. (2006). Mathematical Simulation of Zinc Electrowinning. The 4th International Conference ZINC 2006, 11-12 September 2006, Plovdiv, Bulgaria.
19. Deliiski, N., M. Hadjiski, K. Boshnakov. (2006). Modeling of the Dynamic Behaviour and Energy Consumption of the Heating Process of Wooden Houses. Preprints of the IFAC Workshop, Energy Saving Control in Plants and Buildings, 3-5 October 2006, Bansko, Bulgaria, pp.57-62.
20. Hadjiski, M. (2006). Multi Agent Intelligent Control of Centralized HVAC System. Preprints of the IFAC Workshop, Energy Saving Control in Plants and Buildings, 3-5 October 2006, Bansko, Bulgaria, pp. 195-200.
21. Hadjiski, M., N. Deliiski, K. Boshnakov. (2006). Thermal Comfort-Based MPC of Air Handling Unit. Preprints of the IFAC Workshop, Energy Saving Control in Plants and Buildings, 3-5 October 2006, Bansko, Bulgaria, pp.81-86.
22. Karamishev H., I.  Batchkova, G. Popov, Т. Geshev (2006). Analysis of mechanical treatment processes for diagnostic in RMS. Fifth International Congress “Mechanical Engineering Technologies’06”, Vol.3, pp.25-28, September 20-23, Varna.
23. Kitova S., S.Youroukov, Tz. Babeva, G. Danev. (2006). Electron cyclotron resonance assisted deposition of protective SiO2 films. JOAM, (2007), приета за печат.
24. Kitova S., S.Youroukov, Tz. Babeva, G. Danev. (2006). Electron cyclotron resonance assisted deposition of protective SiO2 films. International School on Condensed Matter Physics, September 2006, Varna, Bulgaria.

 

Публикации и доклади през 2005г.up

1. Антонова И., И. Бачкова. (2005). Сравнителен анализ на използването на UML в приложения за реално време. Научна сесия “Развитие, бъдеще, перспективи и иновации в науката 2005”, 22.06.05, София.
2. Бачкова И., Г. Попов, Г. Стамболов, И. Антонова. (2005). Моделиране на комуникациите в холонна реконфигурираща се производствена система чрез UML. AMTECH’05, 9-11.11, Russe.
3. Бачкова И., Г.Попов, Г. Стамболов. (2005). Методология за изграждане на ново поколение производствени системи – реконфигуриращи се производствени системи, част 1: еталонна архитектура. сп.”Автоматика и информатика” No 4, стр.40-44.
4. Бачкова И., И. Антонова. (2005). Обектно-ориентирано проектиране на децентрализирани системи за управление с използване на UML-MAST. Научна конференция с международно участие “60 години катедра Неорганична химия”, 11.11.2005, София.
5. Бошнаков, К., А. Антонов. (2005). Дистанционен мониторинг на нивото на водни басейни. Научна конференция с международно участие 60 години катедра “Неорганична химия”, София, 11 ноември 2005, стр.340.
6. Бошнаков, К., А.Терзиев. (2005). Сравнение между софтуерни платформи за реализация на многоагентен софтсенсинг. Сборник доклади от международния симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, 3-4 ноември 2005, стр.59-63.
7. Бошнаков, К., П. Енев, А. Антонов. (2005). Невронни и невроразмити модели в технологичния софтсенсинг. Научна конференция с международно участие 60 години катедра “Неорганична химия”, София, 11 ноември 2005, стр.320.
8. Вучков, И.Н. (2005). Методологията за подобрения на бизнеса “Шест сигма”. Библиотека “Клуб 9000 консултира”, бр. 17, Изд. Клуб 9000, София, 21 стр.
9. Вучков, И.Н., И.И. Вучков. (2005). Програмен продукт за статистически контрол на качеството QSTATLAB. Ръководство за потребителя., 281 стр.
10. Петков, Л., Т. Тодоров, И. Дарданова, К. Бошнаков. (2005). Математическо моделиране на процеса на получаване на натриев хипохлорит от разредени хлоридни разтвири. Научна конференция с международно участие 60 години катедра “Неорганична химия”, София, 11 ноември 2005, стр.102.
11. Хаджийски, М. (2005). Автоматика и енергийна ефективност. Автоматика и информатика, год.XXXIX, бр.1, 2005, 3-6 стр.
12. Хаджийски, М., К. Бошнаков. (2005). Многоагентен софтсенсинг за екологичен мониторинг в ТЕЦ. Сборник доклади от международния симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, 3-4 ноември 2005, стр.1-5.
13. Хаджийски, М., Н. Христова. (2005). Многоагентно базиран или алгоритмичен подход за логистика на знания. Научна конференция с международно участие 60 години катедра “Неорганична химия”, София, 11 ноември 2005, стр.338.
14. Хаджийски, М., В. Боишина. (2005). Частично управление с мулти-агентен софтсенсинг. Научна конференция с международно участие 60 години катедра “Неорганична химия”, София, 11 ноември 2005, стр.318.
15. Хаджийски, М., В. Якимов. (2005). Мениджмънт на риска от шлакуване в прахови парогенератори на базата на многоагентна система. Сборник доклади от международния симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, 3-4 ноември 2005, стр. 53-56.
16. Цанев, А. (2005). Управление на процеса горещо валцуване в прокатен стан. Научна конференция с международно участие 60 години катедра “Неорганична химия”, София, 11 ноември 2005, стр. 342.
17. Цанев. А. (2005). Диагностика на неточни измервания в енерготехнологични обекти. Сборник доклади от международния симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, 3-4 ноември 2005, стр.39-42.
18. Batchkova I., D. Dimitrova, I. Antonowa (2005). Reliability Improvement of Control Systems Using Formal Approaches. Международен симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, 03-04.11., Бобов дол, стр.43-46.
19. Danev, G., S.Youroukov, S.Kitova. (2005). Ion assisted deposition of optical coatings – Review. J.of Material Sci.&Technol., 13, (2005).
20. Dimitrova D., G. Frey, I. Batchkova (2005). Formal approach for modeling and verification of IEC 61499 Function Blocks. AMTECH’05, 9-11.11, Russe.
21. Dimitrova D., I. Batchkova, G. Frey (2005). Component based Automation. Technical Report, Technical University, Kaiserslautern, September.
22. Hadjiski, M., K. Boshnakov, N. Christova, A. Terziev. (2005). Multi agent simulation in inference evaluation of steam boiler emission. 19th European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2005, Riga, Latvia, June 1 – 4, 2005, pp. 552-557.
23. Hadjiski, M., K. Boshnakov, N. Christova. (2005). Simulation-based predictive emission monitoring system. 19th European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2005, Riga, Latvia, June 1 – 4, 2005, pp.697-702.
24. Hadjiski, M., V. Totev, R. Yusupov. (2005). Softsensing Бased Flame Estimation in Steam Boiler Combustion Chamber. Int. Workshop on Distributed Computer and Communication Networks, Proc. 243 - 254, Sofia, Bulgaria, April 23 – 29, 2005.
25. Ivanova, R., D. Bojinova, I. Gruncharov, D. Damgaliev.  (2005). Solubilization of natural phosphate by organic acids. Central European Journal of Chemistry, To be printed.
26. Kitova S., S.Youroukov, Tz. Babeva, V. Denishev, G. Danev. (2005). Argon ion activated deposition of SiO2 films. JOAM, 7, 2613-2618 (2005).
27. Koleva E., I.Vuchkov. (2005). Model-based approach for quality improvement of EBW applications in mass production. Vavuum 77,4, 2005, 423-428
28. Petkov, L., T. Todorov, I.Dardanova, K. Boshnakov. (2005). Mahtematical design of the process of NaClO obtaining from diluted chloride solutions. 7th International Scientific Conference – Process Control – 2006 June 13-16 2006, Kouty nad Desnou, Czech Republic, pp. ROO 3b-1 – ROO3b-7.
29. Youroukov S., S.Kitova, Tz.Babeva, V.Denishev, G.Danev. (2005). Argon ion activated deposition of SiO2 films. 14th International School on Vacuum Electron Ion Technologies, 12-16 Септeмври 2005, Слънчев бряг, България.
30. Youroukov S., S.Kitova, Tz.Babeva, V.Denishev, G.Danev. (2005). Argon ion activated deposition of nanosized SiO2 films. 7th International Workshop on Nanoscience & Nanotechnology, 17-19 Ноември 2005, София, България.
31. Youroukov S., S.Kitova, Tz.Babeva, V.Denishev, G.Danev. (2005). Argon ion activated deposition of SiO2 films. 3rd International Symposium on Irradiated Induced Phenomena in Chalcogenide, Oxide and Organic Thin Films, 15-19 Юни 2005, Трявна, България.

 

Публикации и доклади през 2004г.up

1. Бошнаков, К. (2004). Математичното моделиране като синтезирано знание за обекта за управление. Школа за млади научни работници, Международна конференция “Автоматика и информатика’ 04” 6-8 Октомври 2004, София, България.
2. Бошнаков, К., А. Терзиев. (2004). Мултиагентна система за екологичен мониторинг. Младежки научен симпозиум “ЕКСПО ИНТЕЛЕКТ 2004”, 1-2 Декември 2004г., ТУ-София.
3. Бошнаков, К., А. Терзиев. (2004). Система за Интернет базиран екологичен мониторинг. Сборник доклади на Международния симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, Бобов дол, 5-6 ноември, 2004, стр.13-17.
4. Еленков Г., В. Методиев, П. Йорданов, И. Иванов. (2004). Синтез на робастни регулатори за Internet-базирано управление. Международна конференция "Automatics & Informatics'04", Sofia, Proceedings, Vol 3, 2004..
5. Иванова И., Д. Гочева, И. Антонова. (2004). Съвместно използване на функционални и онтологични модели за целите на стандартизирания обмен на данни в нефтопраработвателната промишленост. Научен младежки симпозиум “ЕКСПО ИНТЕЛЕКТ 2004”, 01-02 декември, София.
6. Иванова, Р., Д. Божинова, И. Грънчаров, Д. Дамгалиев. (2004). Солюбилизиране на природни фосфати с органични киселини. Научна конференция “115 години университетска неорганична химия” 23 ноември 2004 г. , София.
7. Кръстев, Д., В. Цочев, Б. Йорданов. (2004). Изследване на пълното електрическо съпротивление на електротермичен въртящ се слой от метал в дисперсно състояние и графит в процес на високотемпературен синтез на карбиди, Техническа мисъл, год.XLI, 2004, №1-2, стр.73-83
8. Хаджийски, М., В. Якимов. (2004). Система за избягване на шлакуването в енергийни парогенератори, основаващи се на модели. Сборник доклади на Международния симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, Бобов дол, 5-6 ноември, 2004, стр.25-29.
9. Хаджийски, М., К.Бошнаков. (2004). Екологичен мониторинг в ТЕЦ основаващ се на математични модели. Сборник доклади на Международния симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, Бобов дол, 5-6 ноември, 2004, стр.7-12.
10. Batchkova I., G. Popov, G. Stambolov. (2004). Workstation Control of Holonic Reconfigurable Manufacturing Systems by Using Petri Nets. IV International Congress “Engineering Technologies `04”, 23-25 September 2004, Varna, Scientific Proceedings, Vol. 2, pp. 38-41.
11. Batchkova I., G. Popov, G. Stambolov. (2004). Holonic Approach for System Design of Reconfigurable Manufacturing System. IFAC Conference DECOM-TT 2004, Bansko, 03-05 October, Scientific Proceedings, pp. 173-178.
12. Batchkova I., G. Stambolov, G. Popov. (2004). Integrated Approach to Modeling of Programmable Logical Controllers by Signal Interpreted Petri Nets. UАI`2004, Scientific Proceedings, pp. 112-115.
13. Batchkova I., I. Antonova. (2004). Information System Modeling using UML and IBM Rational Rose. International Conference Automatics and Informatics’04, Proceedings, pp. 97-100.
14. Gocheva D., I. Batchkova, T. Geshev. (2004). Enterprise Modeling by Using Generalised Reference Architecture and IDEF Methodology. IV International Congress “Engineering Technologies `04”, 23-25 September 2004, Varna, Scientific Proceedings, Vol. 5, pp. 39-43.
15. Hadjiski, M., E. Ivanova. (2004). Rules Based Autotuning Approach of Conventional Smith Predictor. International IFAC Workshop “Automatic Sistems for Building The Infrastructure in Developing Countries (Regional and Global Aspects) – DECOM-TT-2004”, (2004), pp.217-222.
16. Hadjiski, M., K.Boshnakov, Z.Georgiev. (2004). Development of the Student Creativeness Using Elements of the Decision Theory. Proc. of the Second International Conference "Challenges in Higher Education and Resesrch in 21st Century", June 2-5, 2004, Sozopol, Bulgaria, pp.77-83.
17. Hadjiski, M., K.Boshnakov. (2004). Possibilities and Limitations in Virtual Learning in Process Control. Proc. of the Second International Conference "Challenges in Higher Education and Resesrch in 21st Century", June 2-5, 2004, Sozopol, Bulgaria, 90-95.
18. Ivanova V., Y. Pelovski, S. Stoyanov. (2004). Optimization of the Composition of complex Mixtures for Recultivation and Fertilization. Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy, 39, 3, 2004.
19. Koleva E. G, I. N. Vuchkov. (2004). Multiresponse estimation for electron beam welding. 11th Int. Conf. on Probab. and Statistics - SDA'2004, Sozopol, Bulgaria, (2004).
20. Kozarev N., N. Ilieva. (2004). Mathematical Modelling and Computer Simulation of Oil Spill Dissipation. B.EN.A. Conference, Plovdiv, July, 2004.
21. Kozarev Nikolay, Stoyan Stoyanov, Nina Ilieva. (2004). Air Pollution in Port Areas. Flanders-Bulgarian Project EMPA – BUL/017/02, Proceedings, Sofia, 2004, p.175-184.
22. Martinova Z., D. Damgaliev. (2004). Influence Of Thermomechanical Treatment On Properties Of Al-Mg-Si Alloy. II International Symposium Light Metals and Composite Materials, May 2004, Belgrade, 13-15.
23. Robinson J.P., S.Stoyanov. (2004). Environmental Health and Society in Port Areas. Proc. of EMPA-BUL/017/02, Sofia, 2004.
24. Stoyanov S., E. Terlemesian. (2004). Bulgarian and International Law in Environmental Management of Port Areas. Proc. of EMPA-BUL/017/02, Sofia, 2004.
25. Stoyanov S., E. Terlemezian. (2004). Environment and Reproductivity Health in Bulgaria. AREHNA Proceedings, Kos, 6-10 May, 2004.
26. Stoyanov S., Nikolay Kozarev, Nina Ilieva. (2004). Water Pollution And Waste Management in Port Areas. Flanders-Bulgarian Project EMPA – BUL/017/02, Proceedings, Sofia, 2004, p.185-202.
27. Vuchkov, I.N. (2004). Quality Improvement through Experiments with Mixtures. PLISKA – Studia Mathematica Bulgarica, v. 16, 309-315.
28. Vuchkov, I.N. (2004). Error transmission in mixture experiments. In: MODA-7. Advances in Model-Oriented Design and Analysis. Eds. A. Di Buccianico, H. Läuter, H.P.Wynn. Physica Verlag, Heidelberg, 201-209.

 

Публикации и доклади през 2003г.up

1. Бачкова И. А., Д. Г. Гочева, Г. П. Тонева (2003). Информационен модел на виртуално предприятие. 7 Международна конференция по Машино-строителна техника и технологии АМТЕХ 2003, 03 – 05 октомври, ТУ-Варна.
2. Бачкова И. А., Д.Г. Гочева. (2003). Oтворена платформа за е-бизнес. 7 Международна конференция по Машиностроителна техника и технологии АМТЕХ 2003, 03 – 05 октомври, ТУ-Варна.
3. Бачкова И. А., Д.Г. Гочева.(2003). Информационни модели в енергетиката. Симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, 30 – 31 октомври, Бобов Дол, 27-30 стр.
4. Бошнаков, К., М. Николов. (2003). Изчислителни процедури и оценяване на точност в системите за непрекъснат емисионен мониторинг. Симпозиум с международно участие “Автоматизация на топлоенергийни обекти и системи”, Бобов дол, 2003.
5. Вучков, И.Н. (2003). Организация на приложението на статистически методи в управлението на качеството в Европа и САЩ. Стандартизация, метрология, сертификация,No.3, 17-21.
6. Вучков, И.Н. (2003). Моделно-ориентирано подобрение на качеството. Конференция, посветена на 50-тата годишнина на Химикотехнологичния и металургичен университет, 4-5 юни 2003. Пленарен доклад.
7. Джамбов П. (2003). Моделиране, симулиране и супервайзорно управление на производството на азотна киселина. Год. на ХТМУ (под печат).
8. Джамбов П., Д. Шишков, Т. Томов. (2003). Моделиране и изследване на абсорбционната колона в производството на азотна киселина АК-72 в “Неохим”- Димитровград. Год. на ХТМУ (под печат).
9. Еленков, Г. (2003). Избор на структура на системи за управление на ректификационни колони. Международна конференция "Automatics & Informatics'03", Sofia, Proceedings, Vol 2, p. 43.
10. Попов Г.Т., И.А.Бачкова, Г.Стамболов. (2003). Управление на оптимално планираните операции в реконфигурираща се производствена система. 7 Международна конференция по Машиностроителна техника и технологии АМТЕХ 2003, 03 – 05 октомври, ТУ-Варна, сп.”Машиностроителна техника и технологии”, No3, 2003, стр.153-157.
11. Хаджийски М, К. Бошнаков, В. Асенов. (2003). Функционално предсказващо управление за нелинейни обекти. Юбилейна научна конференция, посветена на 50 год. от създаването на ХТМУ, София, 2003.
12. Хаджийски М, К. Бошнаков, И. Колешанов. (2003). Системи за противонасищане в управляващи системи за реално време. Юбилейна научна конференция, посветена на 50 год. от създаването на ХТМУ, София, 2003.
13. Хаджийски, М, К. Бошнаков, С. Данев. (2003). Системи за обучение по автоматизация на технологични процеси във виртуална среда. Нац. конф. за подобряване на качеството на обучение и управление на Висшите училища, Албена, 2003. (под печат).
14. Хаджийски, М. (2003). Математичните модели в съвременните системи за технологично управление. сп. “Автоматика и информатика” бр. 3, 2003. (под печат).
15. Хаджийски, М., В. Боишина. (2003). Компромисно управление на ефективността и газовите емисии на енергийни парагенератори. Симпозиум с международно участие “Автоматизация на топлоенергийни обекти и системи”, Бобов дол, 2003.
16. Цочев, В., К. Атанасовски. (2003). Експериментално статистическо моделиране и оптимизация на процеса на ензимна обработка при багренето на памук. Юбилейна научна конференция с международно участие “50 години ХТМУ”, 4 – 5 юни 2003.
17. Batchkova I., D. Gocheva, M. Petkova. (2003). Generalized Nets and IDEF3 methodologies.10th ISPE International Conference on Concurrent Engineering: Research and Applications CE2003, 26-30 July, Funchal, Madeira, Portugal, p.1029-1038.
18. Batchkova I., G.Popov, G. Stambolov. (2003). Application of Generalized Nets for optimal scheduling of reconfigurable manufacturing systems. 10th ISPE International Conference on Concurrent Engineering: Research and Applications CE2003, Funchal, Madeira, Portugal, p.1017-1024.
19. Blazic, S., I. Skrjanc, S. Gerksic, G. Dolanc, S. Strmcnik, M. Hadjiski, A. Stataki. (2003). On-line Fuzzy Identification for Advanced Intelligent Controller. International Conference on Industrial Technology, ICIT’03 Maribor, Slovenia, 2003.
20. Boras M., J.V. Vidagany, I. Batchkova, D. Gocheva. (2003). E-business environment for the furniture industry sector. International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’03, 6 – 8 Oct. 2003, Sofia, Bulgaria, p. 75-79.
21. Christova, N., C. Stylios, and P. Groumpos. (2003). Production Planning for Complex Plants Using Fuzzy Cognitive Maps. Proc. of IMS’2003, 6-8 April 2003, Budapest, Hungary.
22. Dolanc, G, S. Gerksic, J. Kocian, D. Vrancic, S. Strmcnik, M. Bozicek, Z. Marinsek, I. Skrjanc, S. Blazic, A. Stathaki, R. King, M. Hadjiski, K. Boshnakov. (2003). ASPECT–Advanced Control Algorithms on Industrial Controllers. IFAC Symposium on Control Systems Design CSD’03, Bratislava, Slovakia, 2003.
23. Gerkic S, J. Kocian, S. Strmcnic, G. Dolanc, D. Vrancic, I. Skrjanc, S. Blazic, M. Bozicek, Z. Marinsek, M. Hadjiski, K. Boshnakov, R. King, A. Stathaki. (2003). ASPECT: Industrial self-tuning Nonlinear Controller on a PLC. IEEE International Conference on “Computer as a tool”, Ljubljana, Slovenia, 2003.
24. Gerksic, S., G. Dolanc, D. Vrancic, J. Kocijan, S. Strmcnik, S. Blazic, I. Skrjanc, Z. Marincek, M. Bozicek, A. Stataki, R. King, M. Hadjiski, K. Boshnakov. (2003). ASPECT–Advanced Control Algorithms Implemented in Programmable Logic Controllers. Control Engineering Practice, 2003 (accepted).
25. Gocheva D.G., G.P. Toneva & B. Kolev (2003). Intuitionistic fuzzy generalized net model of natural gas distribution in the process industry. Proceedings of the 10th ISPE International Conference on Concurrent Engineering: Research and Applications, 26 –30 July 2003, Madeira, Portugal.
26. Groumpos, P., N. Christova, and C. Stylios. (2003). Implementation of Fuzzy Cognitive Maps for Production Planning of Plant Control Systems. Proc. of MED’2003, 18-20 June 2003, Rhodes, Greece.
27. Hadjiski M, K. Boshnakov, V. Asenov. (2003). Predictive Functional Control of a TITO Systems. Third Triennial Conference on Applied Automatic Systems, AAS’03, Ohrid, Macedonia, 2003.
28. Hadjiski, M, S. Strmcnik, K. Boshnakov, S. Gerksic, N. Christova, J. Kocian. (2003). On-line Control Performance Monitor with Robust Properties. International Conference on Industrial Technology, ICIT’03 Maribor, Slovenia.
29. Hadjiski, M., A. Tzanev. (2003). Fuzzy Logic Based Bumpless Switching Properties for Cascade Systems via Iterative Learning. Международна научна конференция, посветена на 100 годишнината от рождението на Джон Атанасов, София, 2003.
30. Hadjiski, M., E. Ivanova. (2003). Robust Tuning Approach of Conventional Smith Predictor. Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy, XXXVlll, 4, 2003.
31. Kocijan, J., D. Vrancic, G. Dolanc, S. Gerksic, S. Strmcnik, I. Skrjanc, S. Blazic, M. Bozicek, Z. Marincek, M. Hadjiski, K. Boshnakov, A. Stataki, R. King. (2003). Auto-tuning Non-linear Controller for Industrial Use. International Conference on Industrial Technology, ICIT’03 Maribor, Slovenia, 2003.
32. Koleva, E., I. Vuchkov. (2003). Model-based approach for quality improvement of electron beam welding applications in mass production. 7-th International conference on Electron Beam Technologies: EBT 2003, Varna, 221-229.
33. Litovski Z., S. Stoyanov, R. Boeva, E. Petkova. (2003). Optimization of Papper Production for Corrugated Board by using Chemical-Mechanical Pulp. Celluloze Chem. And Technol., 37, 5-6, 2003, p.423-429.
34. Mihailovich V., B. Koumanova, S. Stoyanov. (2003). Landfill Biogas Generation Depending on the Solid Waste Composition – Case Studies. Journal of UCTM, v. 38, No2, 2003, p. 405-411.
35. Panetto H., I. Batchkova, D. Gocheva.(2003). Product life cycle management – the key for the successful manufacturing. International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’03, 6 – 8 Oct. 2003, Sofia, Bulgaria, p. 69-74.
36. Sgurev, V, M. Hadjiski. (2003). Intelligent Control Integration in Thermal Power Plant Rehabilitation. IFAC Workshop on Automatic Systems for Building the Infrastructure in Developing Countries, DECOM-TT’03, Instanbul, Turkey, 2003.
37. Shishkov D., T. Tomov, P. Dzhambov. (2003). Combination /adaptation/ between high pressure and low pressure nitric acid productions. Proceedings of 27- International Congress on Chemical Engineering, Enviromental Protection and Biotechnology – ACHEMA’2003, Frankfurt am Main, 4, 217.
38. Stoyanov S., E. Terlemezian.  Mobility and Health in Bulgaria. AREHNA Proceedings, Kos, 3-5 May, 2003.
39. Tzanev A.. (2003). Fuzzy Logic based Bumpless Switching Properties for Cascade Systems via Iterative Learning. Int. Conf. Automatics and Informatics’03 “J. Atanasov”. NTS, Sofia, 2003.
40. Tzotchev V., K. Atanasovski. (2003). Mathematical modeling and optimization of the enzyme treatment process used in cotton dyeing. Journal of the UCTM, XXXVIII,3, 2003, pp799-806
41. Vassileva V., D. Damgaliev, D. Budurova. (2003). Optimization Of The Cotton Fabric Impregnation Process. Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy, XXXVIII, 2(2003), 379-384.
42. Vuchkov, I.N. (2003). Error transmission in mixture experiments. Proceedings of MODA-7 conference, Amsterdam, The Netherlands. (to appear).
43. Vuchkov, I.N. and V. Metodiev. (2003). Quality Improvement for Multicomponent Mixtures. Pliska, Bulgarian Mathematical Journal (приета за печат).
44. Vuchkov, I.N. and V. Metodiev. (2003). Quality Improvement for Multicomponent Mixtures. Tenth International Summer Conference on Probability and Statistics (ISCPS), Sozopol, 21-28 юни 2003.
45. Youroukov St., V. Strijkova, I. Karamancheva, E. Spassova, J. Assa, G. Danev. (2003). Vacuum deposited polyimide layers - new material for high-tech application. Seminar of new materials for the industry, Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Химически факултет, Том 96, 41-48, (2003). “Св. Климент Охридски”, Химически факултет, Том 96, 41-48, (2003).

 

Публикации и доклади през 2002г.up

1. Бачкова И. (2002). Инициативата FunStep за подпомагане развитието на електронната търговия в мебелния сектор. Секторна среща “Дървообработване и мебелна промишленост”, Ловеч.
2. Бачкова И. (2002). Реоптимизация на инсталация за атмосферна дестилация на нефта чрез обобщени мрежи. Дефектоскопия’2002, NDT-2002, XVII Национална конференция по безразрушителен контрол с международно участие, 11-14. юни, Созопол, Научни известия на Научно – Техническия Съюз по машиностроене, год. IX, брой 1(57), юни, 2002 год., стр.223 – 228.
3. Бачкова И. А., Д. Г. Гочева, Г. П. Тонева. (2002).  Стандартизация и интероперабилност за подпомагане на интеграционните процеси и електронния бизнес. II Балканска Конференция “Стандартизация и свързаните с нея дейности – фактор за балканско сътрудничество”, X Юбилейна национална конференция с международно участие “Стандартизация – Европейска интеграция – Потребители*2002, 07-08.10, Созопол.
4. Бачкова И., Г. Тонева. (2002). Диагностика на грешни измервания в системите за мониторинг и управление на производствени системи. Дефектоскопия’2002, NDT-2002, XVII Национална конференция по безразрушителен контрол с международно участие, 11-14. юни, Созопол, Научни известия на Научно – Техническия Съюз по машиностроене, год. IX, брой 1(57), юни, 2002 год., стр.217 – 222.
5. Бачкова И., Д. Гочева. (2002). Интегрирани информационни среди за подпомагане на електронния бизнес в сектора на малките и средни предприятия. “Автоматика и Информатика”, No 4, стр. 68-70.
6. Бачкова И., Д. Гочева. (2002). Абстрактни тестове за диагностика представянето и обмена на данни в приложните протоколи на STEP. Дефектоскопия’2002, NDT-2002, XVII Национална конференция по безразрушителен контрол с международно участие, 11-14. юни, Созопол, Научни известия на Научно – Техническия Съюз по машиностроене, год. IX, брой 1(57), юни, 2002 год., стр.229 – 233.
7. Бачкова И., Д. Гочева. (2002). Информационни Технологии в Машиностроенето. 28-29 септември, Смолян.
8. Бошнаков, К. (2002). Човеко-машинни интерфейси-между простото и сложното.  Автоматика и информатика, Год. XXXVI, № 2/2002, стр.43-45.
9. Василева В., Д. Дамгалиев, Л. Тодорова. (2002). Възможности на метода сухо омрежване. Текстил-облекло, L, 9, 2002, 18-20.
10. Вучков, И.Н. (2002). Организация на приложението на статистически методи в управлението на качеството в Европа и САЩ. XIII Национална научно-практическа конференция с международно участие “Качеството – за по-добър живот’2002”, С., 160-167.
11. Хаджийски М. (2002). Интелигентни системи – Панацея, алтернатива или .... Национална конференция с международно участие ”Автоматика и информатика 2002”, София, 2002.
12. Хаджийски, М. (2002). Интегриране на интелигентните технологии в упраавляващите системи на топлоенергетиката. Национална конференция с международно участие “Автоматика и информатика 2002”, Симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, Бобов дол, 2002.
13. Batchkova I., J. Alexieva. (2002). Reoptimization of Crude Oil Distillation Plant using Intuitionistic Fuzzy Generalized Nets. Proceedings of the sixth international conference on Intuitionistic Fuzzy Generalized Nets, Varna 13 – 14 September, p.105 –112.
14. Batchkova I., J. Alexieva. (2002). A Generalized Net Model for Monitoring of Chemical Plants at the “Himco” Vratca. Proceedings of the International Workshop on IFSs and GNs, Warszawa, Poland, 26-27 July.
15. Batchkova I., J. Alexieva. (2002). Modeling The Startup Operations At “Himco”Vratza using Generalized Nets. Proceedings of the International Workshop on IFSs and GNs, Warszawa, Poland, 26-27 July.
16. Boshnakov, K., M. Hadjiski. (2002). Robust Synthesis of a Multivariable Patenting Thermal Furnace Control System. Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy, Vol. XXXVII, Book 4, 2002.
17. Christova, N., M. Petkova. (2002). Soft Computing Method for Fault Measurement Diagnosis and Data Reconciliation in Industrial Plants. Proc. of ANNIE’2002, November 2002, St. Louis, USA.
18. Galibova, M.,and M. Hadjiski. (2002). Impact of NNs Accuracy on FB/FF pH Neutralization Control System Performance. IEEE International Symposium on “Intelligent Systems IS’02”, Varna, Bulgaria.
19. Hadjihassan, S., A. Henkel, E. Walter, S. Delage, L. Pronzato, I. Vuchkov (2002). Model-based approach to robust design with applications to microwave power transistors. IEEE Transactions on Circuits and Systems. No. 1, 76-80.
20. Hadjiski, M., K. Boshnakov, M. Galibova. (2002). Neural Networks Based Control of pH Neutralization Plant. Proceedings of the First International IEEE Symposium “Intelligent Systems” IS’2002, Varna, Bulgaria, 2002, Volume 2.
21. Hadjiski, M., K. Boshnakov. (2002). Mathematical Modeling of Patenting Furnace for Heat Treatment of Steel Ropes. Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy, Vol. XXXVII, Book 4, 2002.
22. Batchkova, J. Alexieva. (2002). Мodelling the startup, stopping and break – down processes at “Himco”, Vratca using Generalized Nets. Int. Workshop on GNs, Sofia, Oct 1, p. 45-48.
23. Ivanova, E., M. Hadjiiski. (2002). Rules Based Adaptation of Smith Predictor. IEEE International Symposium on “Intelligent Systems IS’02”,Varna, Bulgaria, 2002.
24. Martinova Z., D. Damgaliev, M. Hirsh. (2002). The Effect of Room Temperature Preageing on Tensile and Electrical Properties of Thermomechanically Treated Al-Mg-Si Alloy. Journal of Mining and Metallurgy, vol. 38, No 1-2, 2002, 61-73.
25. Popov G., I. Batchkova. (2002). Knowledge Representation and Reasoning for Design of Spindle Units of Machine Tools Using Intuitionistic Fuzzy Generalized Nets. 4th International Workshop on Computer Science and Information Technologies CSIT 2002, Patras, Greece.
26. Stylios, C. D., N. G. Christova and P. P. Groumpos. (2002). A Hierarchical Modeling Technique of Industrial Plants Using Multimodel Approach. Proc.of MED’02, June 2002, Lisboan, Portugal.
27. Vachkov, G. and N. Christova. (2002). Cellular Dynamic Models with Built-in Causal Relation Functions. Proc. of the IEEE Symposium on Intelligent Systems, IS’2002, 10-12 September 2002, Varna, Bulgaria.
28. Vachkov, G., and N. Christova. (2002). Identification of Cause-Effect Dynamic Models and Its Application to Reference Model Control. Proc. of CSIT’2002, 18-20 September 2002, Patras, Greece.
29. Velev K. (2002). Young scientists in Bulgarian universities and the brain drain problem. Proc. Int. Conf. Attracting young scientists (strategies against brain drain), Sofia, 18-20 October 2002, pp. 3-25.
30. Youroukov St., V. Strijkova, I. Karamancheva, E. Spassova, J. Assa, G. Danev. (2002). Vacuum deposited polyimide layers - new material for high-tech application. Трети научно-приложен семинар: НОВИ МАТЕРИАЛИ ЗА ИНДУСТРИЯТА, СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛ. ОХРИДСКИ” – ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, май 2002 г.

 

Публикации и доклади през 2001г.up

1. Артъков Й., М. Николов, Д. Митков, М. Хаджийски. (2001). Функционално моделно предсказващо управление на първичен паропрегревател. Тр. на Международния симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, Бобов дол, 2001.
2. Бачкова И. (2001). COFURN и процесите на стандартизация в мебелната промишленост.Клуб “САИ” 21 ноември, София.
3. Бачкова И. (2001). Тематична мрежа “COFURN” – нови идеи и решения за интеграция в мебелната промишленост. Автоматика и Информатика, No 3-4, стр. 25 - 28.
4. Бачкова И. (2001). Световни тенденции в представянето и обмен на данни за продуктите.Международна конференция “Автоматика и Информатика”, симпозиум “Стандартизация в представянето и обмена на данни за продуктите и електронна търговия, 31.05 – 02.06., София, стр.4 - 8.
5. Бачкова И., Д. Гочева. (2001). Стандартизация в представянето и обмена на данни за продуктите. 6 Международна конференция по машиностроителна техника и технологии, 03 – 05.10, Созопол, том 3 “Моделиране и CAD / CAM”, стр.272 – 277.
6. Вучков, И.Н., И.И.Вучков (2001). Ефективен софтуер за статистически контрол на качеството. Библиотека “Клуб 9000 консултира”, бр. 10, Изд. Клуб 9000, София, 31 стр.
7. Иванов М., Васил Методиев. (2001). Високотемпературна карботермична редукция на отпадък от обогатяване на въглищата. Международна конференция “Отпадъци от и за металургията”, 26-28 юни 2001 г., Варна, България, стр. 432-437.
8. Иванов, М., В. Цочев, В.Методиев. (2001). Изследвания върху кинетиката на високотемпературната карботермична редукция на оксидите в системата Fe-Si-Al-O-C. Трудове на Международна конференция “Отпадъци от и за металургията”, 26-28 юни 2001, Варна , България, 438-443.
9. Славов М., Д. Гочева (2001). STEP приложение за мебелната промишленост. International Conference Automatics and Informatics, Sofia, Bulgaria, June 1, 2001, 14-19 стр.
10. Хаджийски, М. (2001). Ефективност на съвременните системи за управление в енергетиката. Тр. на Международния симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, Бобов дол, 2001.
11. Хаджийски, М. (2001). Ефективност на съвременните системи за управление в енергетиката. Автоматика и информатика, №6, 2001.
12. Atanassov, K., M. Hadjiski, J. Kacprzyk, V. Radeva, E. Szmidt. (2001). Generalized Nets and System Theory. IX . Second International Workshop on Generalized Nets, Sofia, 2001.
13. Batchkova I., Danev S., Petkova M., (2001). Decentralized system for production planning and control of soft drink production using generalized nets. Elsevier, Oxford.
14. Christova N., M. Hadjiiski, K. Boshnakov. (2001). Industrial Wastewater Treatment Plant Forcasting Using Neural Networks. Proc. of the International Conference on Engineering Application of Neural Networks – EANN 2001, Calgary, Italy, 2001.
15. Christova, N., M. Hadjiski, K. Boshnakov. (2001). Modeling and Control of Industrial Systems: A Hybrid Approach. Proc. of EUNITE, Puerto de la Cruz, Tenerife, Spain, 2001.
16. Hadjiski, M., K. Boshnakov, N. Christova. (2001). Fuzzy Refining of First Principles Models.Preprints of DYCOMANS Workshop “Integrated Control in Manufacturing Systems”, Bucharest, Romania, 2001.
17. Hadjiski, M., K. Boshnakov. (2001). Multilevel Fuzzy Control of Esterification Reactor.Prep. of the 9th IFAC/IFORS/IMACS/IFIP Simposium Large Scale Systems: Theory and Applications, Buharest, Romania, 2001.
18. Michinev I., S. Stoyanov. (2001). Determination of Optimal Number of Runs for investigation of Global Optimization Algorithms. System - Modelling - Control, Zakopane, v. 2, 2001. pp. 53-57.
19. Paunova R., K. Todorov, D. Damgaliev. (2001). Investigation of kinetics of Ferrousoxides Reduction In The Slurries Of Metallurgical Production, Waste From And For The Metallurgy. Balcan Conference of Metallurgy, 26-28 June, Varna Bulgaria,2001, 456-460.
20. Tzanev A. (2001). Decentralized Cascade Control of Heavy duty Thermal Industrial Plants. DYCOMANS Phase 2, Workshop 2. pp. 7-14, Bucharest, Sept. 2001.
21. Velev K. (2001). State of the art and prospects of research in technological institutions of higher education in Bulgaria. Proc. Int. Conf. Problems and Prospects of Science in South East Europe, Sofia, 22 – 27 May 2001, pp. 47-51.
22. Vuchkov, I. N., L. N. Boyadjieva (2001). Quality Improvement with Design of Experiments. A Response surface approach. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands, 524 рр.
23. Vuchkov, I.N., L.N. Boyadjieva,.(2001). Quality improvement of signal-dependent systems.In: MODA-6. Advances in Model-Oriented Design and Analysis. Eds. A.C.Atkinson, P. Hackl, W.G. Mueller. Physica Verlag, Heidelberg, 257-266.

 

Публикации и доклади през 2000г.up

1. Бачкова И., Г.  Тонева (2000). Интелигентен подход за супервайзерно управление на инсталация за вторична преработка на нефта. Материали от Международна конференция “Автоматика и Информатика’2000”, 24-26 октомври, София, Сборник доклади, том 2, стр.141-144.
2. Бошнаков К., П. Джамбов. (2000). Динамика и управление на реактор с рецикъл.Сб. доклади на Международна конференция "Автоматика и информатика'2000- София, том 3, 53.
3. Джамбов П., К. Бошнаков. (2000). Супервайзорно управление на пилотна реакторна инсталация. Сб. доклади на Международна конференция "Автоматика и информатика'2000- София, том 3, 57.
4. Николов Г. (2000). Интелигентни измервателни уреди в енергетиката. Нац.конф. “Автоматика и информатика’2000”.
5. Николов Г., П. Клисарски. (2000). Системи за контрол на пожаро и аварийната безопасност на промишлени предприятия. Научна сесия на ВИПОНД, 2000 г. София.
6. Петков, В., Е. Михайлов, М. Хаджийски. (2000). Числено моделиране на процесите на изгаряне на некалорични твърди горива в енергийни парогенератори. Международна конференция “Автоматика и информатика’2000”, Симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, София-Бобов дол, 2000.
7. Попов Г.,И.  Бачкова. (2000). Приложение на методите на изкуствения интелект в производствените системи. Материали от конференцията “Информационните технологии в съвременното машиностроене”, 28 септември, Пловдив, стр.60 - 82.
8. Хаджийски М., В. Тотев. (2000). Хибридно моделиране на вентилаторни мелници на енергийни парогенератори. Тр. на Международна конференция “Автоматика и информатика” 2000, Симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, София. Бобов дол, 2000.
9. Хаджийски, М., В. Петков, Е.Михайлов. (2000). Програмна система за симулиране на горивния процес в реално време. Международна конференция “Автоматика и информатика’2000” София, 2000.
10. Batchkova I.,S. Danev, M. Petkova. (2000). Decentralized system for production planning and control of soft drink production using generalized nets. Proc. of IFAC Symposium on Manufacturing, Management and Control, Patras, Greece, pp.128 - 133.
11. Boshnakov, K., G. Vachkov, M. Hadjiski. (2000). Simplified Fuzzy Modelling of Continuous Esterification Process. IEEE Int. Conf. on Industrial Electronics, Control and Instrumentation. 21th Century Technologies and Industrial Opportunities. Nagoya, Japan, 2000.
12. Boshnakov, K., M. Hadjiski. (2000). Optimal Control of Parallel Batch Reactors. MED’2000. Patras, Greece, 2000.
13. Christova, N., and P. Groumpos. (2000). Using Advanced Knowledge-Based Models in Intelligent Integrated Systems. Proc. of PCI’2000, July 26th – 28th, 2000, Glasgow, UK.
14. Christova, N., D.Stylios, P. Groumpos, M.Hadjiski. (2000). Using Fuzzy Cognitive Maps to Integrate Different Modeling Techniques. ASI’2000, Bordeaux, France, 2000.
15. Djambazov St., D. Damgaliev. (2000). Statistical Invastigation and Optimisation of Frit Compositions Containing B2O3 for Wall “Monoporosa”,Tile Glases. Proc. Third Int. Conf. On Borate Glasses, Cristal and Melts, Bistritsa, Sofia, Bulgaria, 4-9.07.1999, December, 2000.
16. Djambazov St., D. Damgaliev.(2000). Statistical Invastigation and Optimisation of Frit Compositions Containing B2O3 for Wall “Monoporosa”. VI World Congress on Ceramic Tile Quality, QUALICER’2000, 12/15 March 2000, Castellon, Spain, 55-58.
17. Groumpos, P., M. Hadjiski, K. Boshnakov and N. Christova. (2000). Modelling and Multilevel Control of Complex Multistage Processes with Recycles and Intermediate Storages. MIM’2000. Patras, Greece, 2000.
18. Hadjiski, M., K. Boshnakov and V. Asenov. (2000). Local Model-based Predictive Partial Control of Semi-continuous Processes. ASI’2000, Bordeaux, France, 2000.
19. Hadjiski, M., M. Nikolov, S. Dukovski, G. Drianovski and E. Tamnishki. (2000). Low-rank fired Boilers Monitoring by Applying Hybrid Models. MED’2000, Patras, Greece, 2000.
20. Hadjiski, M., V.Petkov, E. Mihailov. (2000). Adjustment of Coal Combustion Numerical Model by Successive Optimization. Journal of the UCTM, XXXV, 2000.
21. Hadjiski, M., V.Petkov, E. Mihailov. (2000). A software Environment for Approximate Model Design of a Low-Caloric Coal Combustion in Power Plant Boilers. International Seminar. “Modeling and Optimization of Pollutant Reduced Industrial Furnaces”, Sofia, Bulgaria, 2000.
22. Mishinev I., S. Stoyanov, F. Keil. (2000). Investigation and Modification of the Luus - Jaakola Global Optimization Algorithm, Hungarian Journal of Industrial Chemistry, v. 28, No 3, 2000, p. 231-239.Hungarian Journal of Industrial Chemistry, v. 28, No 3, 2000, p. 231-239.
23. Paunova R., K. Todorov, B. Sokolova, D. Damgaliev, V.Petkova. (2000). Reduction of titanium-magnitite concentrate containing vanadium. Journal of Mining and Metallurgy, vol. 36, No 3-4, 2000, 159-168.
24. Paunova R., K. Todorov, B. Sokolova, D. Damgaliev, V.Petkova. (2000). Reduction of titanium-magnitite concentrate containing vanadium. Journal of Mining and Metallurgy, vol. 36, No 3-4, 2000, 159-168.
25. Paunova R., K. Todorov, D. Damgaliev (2000). Study of Recycling Possibilities of Waste of Electrical Steel-Making Slurries. Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 1, No 3-4, 457-462.
26. Paunova R., K. Todorov, D. Damgaliev, V. Petkova. (2000). Frrous Oxides Reduction in the Slurries from Metallurgical Production. 2-nd International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European Countries on Chemical Sciences for Sustainable Development, June 6-9 2000, Halkidiki, Greece, (Abstracts), 92, Report PO 457.
27. Paunova R., K. Todorov, D. Damgaliev. (2000). Reduction Process Peculiarities For Waste Slurries Recycling. Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 1, No 3-4, 451-456.
28. Paunova R., K. Todorov, D. Damgaliev. (2000). Statistical Models of the Influence of Non-Ferrous Metal Oxides on the Ferrous Oxides Reduction Kinetics - Part I. Journal of Material Science and Technology, No 2, vol.8, 2000,93-100.
29. Paunova R., K. Todorov, D. Damgaliev. (2000). Statistical Models of the Influence of Non-Ferrous Metal Oxides on the Ferrous Oxides Reduction Kinetics - Part II. Journal of Material Science and Technology, No 3, vol.8, 2000, 143-149.
30. Petkov,L., Sv.Kamenova, K.Boshnakov. (2000). Mathematical Modelling of the Process of the Electrochemical Production of Sodium Hypochlorite. Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy, XXXV, (2000),109-114.
31. Petkova, M., and N. Christova. (2000). Modelling and Data Reconciliation of the Heat Retaining Panel System of Hot Strip Mill. Proc. of MED’2000, Patras, Greece.
32. Terlemesian E., S. Stoyanov, G. Shopov, N. Kozarev. (2000). Toxicity Reduction of Industrial Petroleum Waste through Incineration. 2-nd International Conference of the Chemical Societies of South – Eastern European Countries on Chemical Sciences for Sustainable Development, Halkidiki, Greece, 2000.
33. Tzanev A. (2000). Modeling and Simulation of EAF Melt Shop. AACC’2000, Chicago, USA, 2000.
34. Vachkov,G., K.Boshnakov. (2000). Identification and Predictive Control of Dynamical Plant Based on Incremental Cause-Effect Relation Models. Proc. of the “International Conference Automatics and Informatics”, 31 May – 2 June, 2001, Sofia, Bulgaria, pp. A-1 - A-4.
35. Velkova R., D. Bojinova, D. Damgaliev. (2000). Mathematical Modelling of the Process of Biolea-Ching of Phosphate Materials with T.Thiooxidants. 2-nd International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European Countries on Chemical Sciences for Sustainable Development, June 6-9 2000, Halkidiki, Greece, (Abstracts), 131, Report PO 495.

 

Публикации и доклади през 1999г.up

1. Бошнаков, К. (1999). Математическо моделиране на непрекъсната естерификация. Национална конференция “Автоматика и информатика’99”, 19-22 октомври 1999, Сборник доклади том 2, стр.65-68.
2. Данев С. (1999). Инструкция за експлоатация на програма (GN) за моделиране на технологични системи с обобщени мрежи. 1999г.
3. Джамбов Д., П. Джамбов. (1999). Програмна система за моделиране, изследване и супервайзорно управление на многокорпусни изпарителни инсталации. Младежка научна сесия към НТС , Сб. доклади "Научни известия" на НТС по Машиностроене ,Год. VI, бр.5, 1999 , 1.
4. Касабов, И., А.Атанасов, В.Цочев. (1999). Моделиране на процеса на сушене на електропорцеланови изолатори при рижими с променливи параметри на сушилния агент. Годишник на Химикотехнологичния и металургичен университет, Том ХХХІV, София, 126-135
5. Настев В., Д. Джамбов, П. Джамбов. (1999). Програмен пакет за моделиране, симулиране и супервайзорно управление на производството на азотна киселина. III награда на Младежка научна сесия към НТС , Сб. доклади "Научни известия" на НТС по Машиностроене, , Год. VI, бр.5, 1999, 8.
6. Николов Г. (1999). Съвременни системи за измерване на свойства на веществата в химическата промишленост и тенденции в тяхното развитие. Научна сесия на Колежа в гр. Разград, 1999 г.
7. Хаджийски, М., В Асенов. (1999). Функционално моделно предсказващо управление на блок “котел-турбина”. Нац. конф. “Автоматика и информатика’99”, София-Бобов дол, 1999.
8. Хаджийски, М., В.Асенов. (1999). Сравнителен анализ на алтернативни стратегии за управление на мощността на енергийни блокове. Нац. конф. “Автоматика и информатика’99”, София-Бобов дол, 1999.
9. Хаджийски, М., З.Хаджийска, С. Дуковски. (1999). Интегрирана система за контрол и оптимизация на ТЕЦ с комбинирано топло- и електропроизводство. Енергиен форум’99, Варна, 1999.
10. Batchkova I.,G. Toneva. (1999).Neural Intuitionistic Fuzzy Generalized Nets for On-line System Identification of Coupled Distillation Columns. INCO COPERNICUS NETWORK No. 977022, DYCOMANS Phase 2, Proc. of Workshop 1, Techniques for supervisory management systems, 12 – 14 May, Bled Slovenia, pp. 213 – 220.
11. Christova, N. and P. Groumpos. (1999). A Comparative Study of Intelligent Supervisory Control Strategies. Proc. of the DYCOMANS Workshop, 12-14 May 1999, Bled, Slovenia.
12. Danev S., G. Toneva ,P. Georgiev, V. Radeva. (1999). Application of Intuitionistic Fuzzy Generallzed Nets for Flowsheeting System Simulation. Notes on IFS, Vol. 4, No 1, pp. 34-40, 1999.
13. Djambazov St., D. Damgaliev. (1999). Statistical Invastigation and Optimisation of Frit Compositions Containing B2O3 for Wall “Monoporosa”. Tile Glases, Proc. Third Int. Conf. On Borate Glasses, Cristal and Melts, Bistritsa, Sofia, Bulgaria, 4-9.07.1999, December, 2000.
14. Groumpos, P., M.Hadjiski, N.Christova and C.Stylios. (1999). The Usefulness of Fuzzy Cognitive Maps in Modelling of Complex Systems. Proc. Of 2-nd AMETMAS-NOE Workshop, St.Petersburg, Russia, 1999.
15. Hadjiski, M. (1999). Hybrid Modeling and Inference Model-based Control of Complicated Technological Plants. Studies in Informatics and Control, 1999, Vol.8, No.1.
16. Hadjiski, M., D. Penev. (1999). Fuzzy Adaptation Toward Disturbances in Control Systems. AMETMAS-NOE, St. Petersburg, Russia, 1999.
17. Hadjiski, M., K. Boshnakov, N. Christova. (1999). Coordinated Inference Control of Interconnected Multistage Processes. ASI’99. Leuven, Belgium, 1999.
18. Hadjiski, M., K. Boshnakov. (1999). Model-based Control of Semi-batch Oxydation Reactor. DYCOMANS II Workshop, Bled, Slovenia, 1999.
19. Hadjiski, M., N. Christova and P. Groumpos. (1999). Design of Hybrid Models for Complex Systems.Crete, 1999.
20. Hadjiski, M., N. Christova and P. Groumpos. (1999). Diagnosis and Dynamic Data Reconciliation in Complex Technological Systems. Crete, 1999.
21. Martinova Z., D. Damgaliev, M. Hirsh. (1999). The Effect of Room Temperature Preageing on Tensile and Electrical Properties of Thermomechanically Treated Al-Mg-Si Alloy. Bor, 1-3 October 1999,(Abstracts) 151.
22. Nikolov, M., E. Tamnishki, S. Dukovski, M. Petkova, M. Hadjiski. (1999). Coordinated Control of Power Plant for Large Load Changes. DYCOMANS II Workshop, Bled, Slovenia, 1999.
23. Paunova R., K. Todorov, D. Damgaliev. (1999).Kinetics of Ferrous Oxides Reduction in the Presence of Non Ferrous Metal Admixtures in the Slurries of Electrical Steel-Making Production. 2-nd Balkan Conference “Industial Pollution”, 19-21 November 1999, Sofia, (Abstracts), 133.
24. Paunova R., K. Todorov, D. Damgaliev. (1999). Study of Kinetics of Synthetic Slurries Reduction from Electric Steel-Making Production. 2-nd Balkan Conference “Industial Pollution”, 19-21 November 1999, Sofia, (Abstracts), 134
25. Paunova R., K. Todorov, D. Damgaliev. (1999). Reduction of Fe2O3 and ZnO in the Slurries from the Converter Steel Production at the Non-Isothermal Conditions. Coference on the Efficien Use of Energy in Metallurgy, 22-24 Jun, 1999, Varna, 330-335.
26. Paunova R., K. Todorov, D. Damgaliev. (1999). Reduction of Ferrous, Copper and Lead Oxides in the Slurries of the Steel Converter Production at Non-Isothermal Conditions, Coference on the Efficien Use of Energy in Metallurgy, 22-24 Jun, 1999, Varna, 323-329.
27. Pelovski Y., S. Stoyanov, N. Kozarev. (1999). Solid Waste Priority Projects for Sustainable Development of South - East Bulgaria. Proc. of NATO AWS, Sofia, 1999.
28. Stamou, A., A. Katsiri, I.Mantziaras, K.Boshnakov, B.Koumanova, S.Stoyanov. (1999). Modelling of an Alternating Oxidation Ditch System. Water Science and Technology, Vol.39, No.4, pp.169-176,1999.
29. Stylios, C., N. Christova and P. Groumpos. (1999). Using Soft Computing Methodologies for Multistage Supervisory Control of Complex Systems. Proc. of MED’99, 28-30 June, 1999, Haifa, Israel.
30. Tellalyan J.K. (1999). Système expert du choix d’une méthode effective d’optimisation. Communication aux Deuxiиmes Journées Francophones de Recherche Opérationnelle, FRANCORO II, 6-8 Avril 1999, Sousse, Tunisie.
31. Tellalyan J.K. (1999). A Hybryd Approch for MCDM in Optimisation of Mechanical Characteristics of Steels. In abstracts of 16-th European Conference on Operational Research - EURO XVI, July 12-15 1999, Brussels, Belgium.
32. Terlemesian E., S. Stoyanov. (1999). Treatment of Solid Waste from Polyacrylonitrile Fibres Manifacture.Proc. of NATO AWS, Sofia, 1999.
33. Tsekouras G.E., G.V. Bafas, S.K. Stoyanov. (1999). Multivariable Fuzzy Logic Control of Linear Systems Using Dynamic Decoupling. Computational Intelligence and Applications, Ohysica-Verlag, 1999, p.335-342.
34. Tzanev A. (1999). Object-oriented Melt Shop Simulation. DYCOMANS Phase 2 Workshop I “Techniques for Supervisory Management Systems”, pp. 109-114, Bled, Slovenia, 1999.
35. Velev, K., Stoianov, S., Vuchkov, I.(1999). Computer-aided education in modelling, control and optimization. 5-th International conference on computer-aided education, Sofia, 45-50.
36. Vuchkov, I. N., L.N. Boyadjieva. (1999). Unbiased variance estimation in robust engineering design.International Workshop DESIGN 2000, Cardiff, UK.

 

Публикации и доклади през 1998г.up

1. Еленков Г. Д. (1998). Методика за проектиране на робастни ПИД регулатори списание "Машиностроене", кн. 5, стр. 155 – 157, София.
2. Bachkova I., P.Georgiev, I Radeva. (1998). An Intuitionistic Fuzzy Generalized Net for Optimal Scheduling of Ore Handling Processes at a Sintering Plant INCO COPERNICUS NETWORK No. 977022, DYCOMANS Phase 2 Workshop 1, Techniques for supervisory management systems, pp.213-220, 12 – 14 May, Bled Slovenia.
3. Bachkova I. (1998). Optimal Scheduling of Iron Ore Discharge and Blending Ore Creation at a Sintering Plant Using Generalized Petri Nets. Second International Conference on IFS, Oct 3 - 4, NIFS 4(1998) 3, pp.85 - 91., Sofia, Bulgaria 1998.
4. Djambov P. (1998). Modelling and Simulation of a Nitric Acid Plant. Нац.конф.енергийна ефективност.
5. Hadjiski M. and N. Christova. (1998). Hybrid Modelling of Plants with Large Uncertainties ASI'98, Bremen, Germany.
6. Hadjiski, M. B. (1998). Integrated Data Management in Power Plant Control, IFAC Symp. “Large Scale Systems” LSS’98, Patras, Greece.
7. Hadjiski, M.B., I. Kalaikov, St. Mollov. (1998). Neural Network Modeling and Control of Parameter depending Metallurgical Plants Advanced Summer Inst., ASI’98, Bremen, Germany.
8. Hadjiski, M.B., M. Velichkova. (1998). Multi Model based Constrained Predictive Control of Hot Strip Mill Runout Table th IFAC Symp. “Automation in Mining, Mineral and Metal Processing”, Dusseldorf, Germany.
9. Hadjiski, M.B., N. Christova. (1998). Hybrid Modeling of Plants with Large Uncertainties Hungarian Journal of Industrial Chemistry, v. 23, 1995, pp. 201-206, Hungary.
10. Sekouras G. E., G. V. Bafas, S. K. Stoyanov (1998). Multivariable Fuzzy Logic Control of Linear Systems Using Dynamic Decoupling. Химия и индустрия.
11. Stoyanov S. K., F. J. Keil, N. D. Kozarev (1998). Computer Aided Steady state Control of Crude oil Distillation System, Modelling, Control , v.1, Zakopane.
12. Stoyanov S., F. Keil, N. Kozarev. (1998). Computer Aided Steady State Control of Crude Oil Distillation 12th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA’96,Praha.
13. Tellalyan J. (1998). “Systeme expert du choix d’une methode effective d’optimisation” Communication aux Deuxiиmes Journйes Francophones de Recherche Operationnelle, FRANCORO II, Sousse, Tunisie.
14. Vuchkov I. N., L. N. Boyadjieva. (1998). A response surface approach to quality improvement. MODA-5 Advances in Model- Oriented Date Analises end Experimental Design,, Physice Verlag, Heidelberg, 1998,259-270.
15. Vuchkov I. N., L. N. Boyadjieva. (1998). Quality improvement through mechanistic models. MODA-5 Advances in Model- Oriented Date Analises end Experimental Design,Physice Verlag, Heidelberg, 1998,289-290.
16. Vuchkov I. N., L. N. Boyadjieva. (1998). The teaching experimental design should be tailor made. Aims and Computational Aspects. Eds. C. P. Kitsos, L. EdlerPhysica Verlag, Heidelberg, 1997, 75-86.

 
Учебен разпис
летен семестър 2018/2019
IV курс бакалаври АИТ
магистри АИТ
магистри ИТ
Изпитни дати
летен семестър 2018/2019

Рейтинг на висшите училища в България
професионално направление:
"Електроника, електротехника и автоматика"

образователни степени:
бакалавър, магистър, доктор

специалности:
АИТ - бакалаври и магистри
ИТ - магистри, УК - магистри

№2 за 2018 година
№2 за 2017 година
№2 за 2016 година

№2 за 2015 година
№1 за 2014 година
№1 за 2013 година
№1 за 2012 година
(http://rvsu.mon.bg)