Научна работа Проекти Завършени
Проекти – период 1991 –2010 година.

1.TEMPUS JEP-01815-91, "Мониторинг в опазване на околната среда, управление и здравеопазване", Финансираща организация - Европейски Съюз, 1991-1993г.

2.TEMPUS S_JEP-07209-94, "Опазване на околната среда и устойчиво развитие", Финансираща организация - Европейски Съюз,1994-1997г.

3.TEMPUS Joint European Project, Contract No JEP-02168-91/97, "Системи за автоматизирано проектиране на процеси и технологии", Финансираща организация - Европейски Съюз, 1991-1997г.

4.TEMPUS проект (S_JEP 09111-95), "Икономия на енергия чрез интегриране на процеси", 1995-1998г.

5.TEMPUS JEP-02538, "Computer-aided education in identification and adaptive control", Финансираща организация - Европейски Съюз, 1992-1995г.

6.TEMPUS JEN 02538BG_94, Computer-aided education in identification and adaptive control, Финансираща организация - Европейски Съюз, 1995-1996г.

7.TEMPUS JEP - 3892 -93/1, "Education in Industrial Design of Experiment and Optimization of Production in Bulgaria", Финансираща организация - Европейски Съюз, 1993-1995г.

8.TEMPUS Structural Joint European, Project S_JEP-09300-95, "EUROQUALITY CENTRE", Финансираща организация - Европейски Съюз, 1995-1998г.

9.TEMPUS IB_JEP 14354/99-2002, “Training in standards on quality control and management”, Финансираща организация - Европейски Съюз, 2002г.

10.TEMPUS JEP 16045/2001, “Technology Transfer Centre in Chemical and Textile Engineering”, Проект на Университета Кирил и Методий – Скопие, Македония, Финансираща организация - Европейски Съюз, 2004-2005г.

11.LEONARDO DA VINCI № 2003 – F/03/B/PP – 151021, “Diffusion de l’Enterprise en Ligne pour la Formation des Etudiants Europeens”, Финансираща организация - Европейски Съюз, 2003-2005г.

12.ERASMUS, "Двустранно споразумение за обмен на преподаватели и студенти с Университета Marne la Vallee – France", Финансираща организация - Европейски Съюз, 2000-2003г.

13.ERASMUS, "Двустранно споразумение за обмен на преподаватели и студенти с TEI – Heracleon, Crete – Greece", Финансираща организация - Европейски Съюз, 2000г.

14.SOCRATES / ERASMUS, “Бакалавърски учебен план по Химично инженерство - разпространение”, Финансираща организация - Европейски Съюз, 2003г.

15.COPERNICUS Network Project, “Dynamic Control and Management Systems in Manufacturing Processes” (DYCOMANS) (Phase 1 1995/98 г.Phase 2 1998/01) DYCOMANS I, Финансираща организация - Европейски Съюз, 1995-1998г.

16.COPERNICUS Network of Excellence Project, “Intelligent Forecasting Systems for Refineries and Power Systems” (IFS) (1998-2001)DYCOMANS II", Финансираща организация - Европейски Съюз. 1998-2001г.

17.INCO COPERNICUS Network Project, “Advanced Methodologies and Tools of Manufacturing Systems” (AMETMAS-NOE), Финансираща организация - Европейски Съюз, 2000г.

18.Fifth Framework Program of the EC, "European Network on Intelligent Technologies for Smart Adaptive Systems (EUNITE)", Финансираща организация - Европейски Съюз, 2003г.

19.Fifth Framework Programme of EC - CRAFT Project, “Advanced Control Algorithms for Programmable Logic Controllers (PLCs) (ASPECT), Финансираща организация - Европейски Съюз, 2002г.

20.Проект на PHARE BG 9411-01–03 (1, 2), “Технически и финансов анализ за изграждане на енергийна инсталация за използване на дървестни отпадъци в района на град Разлог”, Финансираща организация - Европейски Съюз, 2000г.

21.Fifth Framework Program of the EC - IST-2000-25183, "COFURN -Co-operation for Consensus, Standardisation and Interoperability in the Furniture Industries Sector", Финансираща организация - Европейски Съюз, 2000-2002г.

22.Fifth Framework Program of the EC - IST-2001-52224, "SMART-fm - A standards-compliant framework to support complete integrated product life-cycle information management and electronic commerce for the furniture manufacturing (fm) industry, in the advent of smart enterprises",  Финансираща организация - Европейски Съюз, 2001-2004г.

23.Международен проект BUL/017/02, “Екологичен мениджмънт на пристанищни области” EMPA, Финансираща организация - Европейски Съюз, 2002-2004г.

24.Международен проект, “Awareness Raising about Environmental Health among Non-expert Advisers” AREHNA, Финансираща организация - Европейски Съюз, 2006г.

25.Mеждународна тематична мрежа, “Best Available Techniques: how to drive technologies towards sustainability”, (Sustainable BAT),  Финансираща организация - Европейски Съюз, 1992-2005г.

26.Международна тематична мрежа, “Industrial Ecology”, Финансираща организация - Европейски Съюз, 1992-2006г.

27.Sixth Framework Program of the EC, “Биоразграждане на отпадъци”, Финансираща организация - Европейски Съюз, 1995-2006г.

28.Договор на фирма “Енергия и екология” ООД с “Нефтохим” АД, “Информационна система за текуща оценка на технико-икономическите показатели на енергийните съоръжения в ТЕЦ и подпомагане на оперативното им управление (ИСПУ)”, Финансираща организация - НЕФТОХИМ-Бургас, 1995-2000г.

29.Договор на фирма “Енергия и екология” ООД с “Нефтохим” АД, “Програмна система за оптимизация на технологичните режими (ПОТР) в ТЕЦ на “Нефтохим”АД”, Финансираща организация - НЕФТОХИМ-Бургас, 1995-2000г.

30.Договор на фирма “Енергия и екология” ООД с ТЕЦ “София”, “Система за контрол и оптимизация на топлинните режими (СКОТР) в ТЕЦ “София”, Финансираща организация - ТЕЦ “София”, 1995-2001г.

31.Договор на фирма “Енергия и екология” ООД с фирма “Стартинженеринг” АД, “Интелигентни системи за регулиране и диагностика на енергийни парогенератори”, Финансираща организация - фирма “Стартинженеринг” АД, 1995-2001г.

32.Договор на фирма “Стартинженеринг” АД с ТЕЦ “Бобов дол", “Подобряване маневреността на 210 МW енергоблок”, Финансираща организация - ТЕЦ “Бобов дол”, 1997-2002г.

33.Договор на фирма “Стартинженеринг” АД с ТЕЦ “Бобов дол", “Усъвършенстване на технико-икономическите характеристики на парогенератор", Финансираща организация - ТЕЦ “Бобов дол”, 1998-2002г.

34.Договор на фирма “Стартинженеринг” АД със “Стомана”–Перник, “Управление на методична пещ към стан 500”, Финансираща организация - “Стомана”–Перник, 1999-2002г.

35.Договор на фирма “Стартинженеринг” АД с ТЕЦ “Варна”, “Изграждане на ситема за мониторинг на вредни газови емисии", Финансираща организация - ТЕЦ “Варна”, 1999-2003г.

36.Договор на фирма “Стартинженеринг” АД с ТЕЦ “Девня” (“Солвей”), “Система за екологичен мониторинг”, Финансираща организация - ТЕЦ “Девня” (“Солвей”), 1999-2004г.

37.Договор на фирма “Стартинженеринг” АД с ТЕЦ “Русе–изток”, “Изграждане на система за непрекъснат екологичен мониторинг”, Финансираща организация - ТЕЦ “Русе–изток”, 1999-2004г.

38.Договор с НИС на ХТМУ №100001, "Предсказващо функционално управление с интелигентна самонастройка", Финансираща организация - НИС на ХТМУ, 1999-2003г.

39.Договор с НИС на ХТМУ № 10049, ”Реконфигурационно управление на технологични процеси с недостатъчен брой управляващи въздействия”, Финансираща организация - НИС на ХТМУ, 2000-2004г.

40.Договор с НИС на ХТМУ № 10054, ”Интернет базирано управление на технологични процеси”, Финансираща организация - НИС на ХТМУ, 2000-2004г.

41.Проект със Световната банка, Дог. тема към МНО, Център - КСУОВО, “Подобряване на обучението по Технологични процеси и системи във виртуална среда”, Финансираща организация - Световна Банка, 2000-2004г.

42.Дог. тема НИС-731 и МНП-ТН503, "Създаване на среда и средства за описание, симулиране и оптимизация на хетерогенни производствени системи", Финансираща организация - МОНТ, 1999-2000

43.Дог. тема НИС-723 и МНП-ТН551, "Методи на интелигентните технологии за моделиране, диагностика и упавление на технологични системи", Финансираща организация - МОНТ, 2000-2001

44.Дог. No ТН-561/95 на Фонд НИ към МОНТ, "Разработване на методи, математични модели и алгоритми за оптимално статично управление на производството на азотна киселина", Финансираща организация - МОНТ, 1999-2000г.

45.Дог. No 2042 на НИС при ХТМУ, "Адаптиране на абсорбционния възел на АК-72 в "Неохим" АД- Димитровград при повишена производителност от 40% при използване на техническа азотна киселина от Цех 300 и привеждане на технологията на Цех 400 с концентрирана 60% азотна киселина", Финансираща организация - НИС на ХТМУ, 2001-2002г.

46.Contract with ADERSA – France, "Comande Predictive Multivariable 2x2", Финансираща организация - ADERSA – France, 2000-2001г.

47.SOCRATES programme, "HIGHER EDUCATION (ERASMUS) Bilateral Agreement for the academic year 2001/2002 between UCTM-Sofia and Helsinki University of Technology – Finland.", Финансираща организация - Европейски Съюз, 2001-2005г.

48.Individual Scientific Project IMG SJEP, "Strathclyde University, Glasgow", Финансираща организация - Европейски Съюз, 1999-2001г.

49.Договор с МОН, “Многоагентен софтсенсинг”, Финансираща организация - МОН, 2002-2005г.

50.Договор с Technical Research Centre of Finland, supported from the EC, "Virtual Institute for Production Simulation Services", Финансираща организация - Европейски Съюз, 2002-2006г.

51.Договор на фирма “Стартинженеринг” АД с ТЕЦ “Варна”, “Изграждане на система за мониторинг на вредни газови емисии”, Финансираща организация - ТЕЦ “Варна”, 2002-2004г.

52.Договори на фирма “Стартинженеринг” АД с ТЕЦ “Русе-изток, “Изграждане на система за мониторинг на вредни газови емисии”, Финансираща организация - ТЕЦ “Русе-изток", 2003-2004г.

53.Договор с НИС на ХТМУ №10099, "Информационна система за административно обслужване на звено “катедра” в ХТМУ – София", Финансираща организация - НИС на ХТМУ, 2003-2005г.

54.Договор с НИС на ХТМУ №10082, “Стандартизирано представяне и обмен на данни в нефтопреработвателната промишленост (ISO 10303)”, Финансираща организация - НИС на ХТМУ, 2003-2005г.

55.Договор с НИС на ХТМУ №10159, “Разработка и изследване на формални подходи за проектиране на компонентно базирани системи за управление”, Финансираща организация - НИС на ХТМУ, 2003-2006г.

56.Договор с НИС на ХТМУ №10161, “Онтологично и функционално моделиране на прокатни производства”, Финансираща организация - НИС на ХТМУ, 2003-2006г.

57.Договор с НИС на ХТМУ №100001, "WEB-базирана система за информационно и административно обслужване на звена "КАТЕДРА" и "ФАКУЛТЕТ" В ХТМУ-СОФИЯ", Финансираща организация - НИС на ХТМУ, 2003-2006г.

58.Договор с МОН No 33/02.12.2002, "Подобряване на обучението по технологични процеси и системи във виртуална среда", Финансираща организация - МОН, 2003-2005г.

59.Договор, "Предварително проучване и избор на площадка за изграждане на инсинератор за болнични отпадъци в гр. Хасково", 2000-2003г.

60.Договор с "Нефтохим" АД - Бургас, "ОВОС на Инсталация за изгаряне на течни и твърди технологични отпадъци с бункерно и прахоулавящо устройство в "Нефтохим" АД - Бургас, Финансираща организация - "Нефтохим" АД - Бургас, 2000-2003г.

61.Договор с "Юмикор Мед" АД - Пирдоп, "Оценка на въздействието на "Юмикор Мед" АД - Пирдоп върху качеството на атмосферния въздух в района на гр.Пирдоп - гр. Златица", Финансираща организация - "Юмикор Мед" АД - Пирдоп, 2003-2005г.

62.Leonardo da Vinci Project BG/02/B/F/PP-132088, "Vocational Lifelong Training on Quality and Environmental Management for Staff Engaged in Small- and Medium-Sized Enterprises, Финансираща организация - Европейски Съюз, 2004-2005г.

63.TEMPUS JEP 18027/2003-2006, “Creation of electronic library integrated in the faculty information center”. Participants from: P, UK, D, Macedonia, BG, Slovenia. Проект на Университета “Кирил и Методий” – Скопие, Македония, Финансираща организация - Европейски Съюз, 2004-2006г.

64.Erasmus за следните години:2004-2006, "Двустранно споразумение за обмен на преподаватели и студенти с Университета Marne la Vallee – France", Финансираща организация - Европейски Съюз, 2004-2006г.

65.Erasmus за следните години:2006-2008, "Двустранно споразумение за обмен на преподаватели и студенти с Университета Marne la Vallee – France", Финансираща организация - Европейски Съюз, 2004-2008г.

66.Договор с НИС на ХТМУ №10210, “Пречистване на отпадни води чрез електролиза” (2005-2006г.). Разработва се съвместно с колектив от направление “Електрохимични технологии и защита от корозия” към кат.Неорганични и електрохимични производства”, Финансираща организация - НИС на ХТМУ, 2004-2006г.

67.Договор с НИС на ХТМУ №10276, "Разработка на разпределени системи за управление на базата на формални подходи и стандарта IEC61499", Финансираща организация - НИС на ХТМУ, 2004-2006г.

68.Договор с НИС на ХТМУ №10280, "Оперативно планиране на прокатни производства", Финансираща организация - НИС на ХТМУ, 2005-2006г.

69.Договор с НИС на ХТМУ №10274, "Проектиране на робастни регулатори в интернет базирани системи за автоматично управление", Финансираща организация - НИС на ХТМУ, 2005-2006г.

70.Договор с НИС на ХТМУ №10278, "Агентно-базирано симулиране на промишлени предприятия", Финансираща организация - НИС на ХТМУ, 2005-2006г.

71.Договор с НИС на ХТМУ №10267, "Изследване на степента на замърсеност от автомобилния транспорт", Финансираща организация - НИС на ХТМУ, 2005-2006г.

72.Договор с НИС на ТУ-София №703 НИ-5/2006, "Моделиране на процеси за управление и диагностика на Реконфигуриращи се Производствени Системи за механична обработка", Финансираща организация - НИС на ТУ-София, 2006г.

73.Договор с НИС на ХТМУ №10342, "Частично управление на технологични обекти", Финансираща организация - НИС на ХТМУ, 2006г.

74.Договор с НИС на ХТМУ №10271, "Разпределена система за мониторинг и управление на базата на микроконтролери", Финансираща организация - НИС на ХТМУ, 2006г.

75.Договор с МОН № ВУ-ТН-948/06, "Динамични онтологии в многоагентни информационни и управляващи системи" ,Финансираща организация - МОН, 2006-2009г.

76.Договор с НИС на ХТМУ №10614, "Съвместно приложение на стандарти ANSI/ISA-S88 и ANSI/ISA-S95 при проектиране на интегрирани системи за управление", Финансираща организация - НИС на ХТМУ, 2009г.

77.Договор с НИС на ХТМУ №10384, "Разработка на методи за спецификация и верификация на системи за реално време", Финансираща организация - НИС на ХТМУ, 2006-2007г.

78.Договор с НИС на ХТМУ №10383, "Проектиране на системи базирани на знания за целите на инженеринга на предприятията", Финансираща организация - НИС на ХТМУ, 2006-2007г.

79.Договор с НИС на ТУ-София №956 НИ-5/2007, "Разработване на компютърно базирана среда за подпомагане изследването на процесите в задвижванията на работни органи за целите на управлението и диагностиката на реконфигуриращи се производствени системи (РПС) за механична обработка", Финансираща организация - ИС на ТУ-София, 2006-2007г.

80.Договор с МОН № ВУ-ТН-948/06, "Динамични онтологии в многоагентни информационни и управляващи системи", Финансираща организация - ФНИ към МОН, 2006-2009г.

81.Договор с НИС на ХТМУ № 10478, "Формални подходи за моделиране на жизнения цикъл на софтуер за управление", Финансираща организация - НИС на ХТМУ, 2007-2008г.

82.Договор с НИС на ХТМУ № 10477, "Онтологични модели на предприятия на базата на стандарт ISO/IEC 62264", Финансираща организация - НИС на ХТМУ, 2007-2008г.

83.Договор с НИС на ХТМУ №10606, "Математично моделиране на политропичен каталитичен реактор за окисление на серен диоксид", Финансираща организация - НИС на ХТМУ, 2009г.

84.Договор с НИС на ХТМУ №10617, "Създаване на онтологии за целите на мениджмънта на знание и подпомагане вземането на управленски решения в бизнес-организации", Финансираща организация - НИС на ХТМУ, 2009г.

85.Договор с НИС на ХТМУ № 10608, "Разработка на системи за управление с използване на UML", Финансираща организация - НИС на ХТМУ, 2009г.

86. Договор с НИС на ХТМУ №10601, "Изследване на модерни подходи за гарантиране на висока производителност и отказоустойчивост на системите за управление", Финансираща организация - НИС на ХТМУ, 2009г.
87.Договор с МОН № ВУ-ТН-953/06 - "Създаване на методология за управление и диагностика на реконфигуриращи се производствени системи", Финансираща организация - ФНИ към МОН, 2006-2010г.
88.Договор с МОН, ВУИ-307, "Интегрирана информационна среда за моделиране и управление на процеса електронно-лъчево топене и рафиниране на метали", Финансираща организация - ФНИ към МОН, 2007-2010г.
89. Договор с НИС на ХТМУ №10614, “Съвместно приложение на стандарти ANSI/ISA-S88 и ANSI/ISA-S95 при проектиране на интегрирани системи за управление”, 2009 г.

90. Договор с НИС на ХТМУ №10601, “Изследване на модерни подходи за гарантиране на висока производителност и отказоустойчивост на системите за управление”, 2009г.
91. Договор с НИС на ХТМУ № 10608, “Разработка на системи за управление с използване на UML”, 2009г.
 
Учебен разпис
летен семестър 2018/2019
IV курс бакалаври АИТ
магистри АИТ
магистри ИТ
Изпитни дати
летен семестър 2018/2019

Рейтинг на висшите училища в България
професионално направление:
"Електроника, електротехника и автоматика"

образователни степени:
бакалавър, магистър, доктор

специалности:
АИТ - бакалаври и магистри
ИТ - магистри, УК - магистри

№2 за 2018 година
№2 за 2017 година
№2 за 2016 година

№2 за 2015 година
№1 за 2014 година
№1 за 2013 година
№1 за 2012 година
(http://rvsu.mon.bg)