Научна работа Проекти
1.Договор с МОН, "Интелигентни системи за диагностика и вземане на решения в технологични процеси", Финансираща организация - ФНИ към МОН, 2008-2011г.

2.Договор с МОН, "Интелигентно супервайзорно управление и оптимизация на процеси при пречистване на отпадъчни води", Финансираща организация - ФНИ към МОН, 2008-2011г.

3.Проект № BG051PO001-3.3.04/40, "Изграждане на висококвалифицирани млади изследователи по съвременни информационни технологии за оптимизация, разпознаване на образи и подпомагане вземането на решения МОМН", Финансираща организация - Оперативна програма "Развитие на човешки ресурси", 2009-2012г.
4. Договор с НИС на ХТМУ №10606, ”Математично моделиране на политропичен каталитичен реактор за окисление на серен диоксид”

5. Договор с НИС на ХТМУ №10617, “Създаване на онтологии за целите на мениджмънта на знание и подпомагане вземането на управленски решения в бизнес-организации”

6. Динамични онтологии в многоагентни информационни и управляващи системи, ФНИ към МОН
7.Договор с НИС при ХТМУ № 10725, Разработване на математични модели за предсказване на пламни температури на бинарни смеси, ръководител доц.д-р Димитър Дамгалиев,2010

8.Договор с НИС при ХТМУ № 10754,  Подходи за виртуализация на сървърна система и създаване на виртуални сървъри върху нея за: моделиране на технологични процеси с помощта на програмен продукт UNISIM – HONEYWELL, автоматизирано проектиране на системи за автоматизация, управление на технологични процеси, ръководител доц.д-р Георги Еленков,2010

9.Договор с НИС при ХТМУ №10758, Разработване и изследване на алгоритми за нелинейно  моделно-предсказващо управление, ръководител доц. д-р Коста Бошнаков,2010

10.Договор с НИС при ХТМУ №10787, Разработка на мулти-агентни системи за управление с използване на UML, Ръководител: доц. д-р Жозеф Теллалян,2010

11.Договор с НИС при ХТМУ №10788, Mетодология за разработка на интегрирани системи за обработка на знания в среда на ECLIPSE, Ръководител:  гл. ас. Даниела Гочева,2010

12.Договор на НИС при ХТМУ № 10815 – Използване на интелигентни средства при изграждането на интегрирани системи за оперативен и производствен мениджмънт, ръководител  доц. д-р Николинка Христова,2010

13.Договор с МОН, ВУ-ТН-208, Създаване на методология за управление и диагностика на реконфигуриращи се производствени системи, 2006 – 2009 (съвместно с колективи от ТУ-София, ТУ-Пловдив, ТУ-Кайзерслаутерн и Университет “Мартин Лутер” – Хале)

14.Интелигентно супервайзорно управление и оптимизация на процеси при пречистване на отпадъчни води, по двустранното сътрудничество с Китайската народна република, 2008-2010, ръководител доц. д-р Коста Бошнаков, БК-24/2008 (ДО02-9/23.9.2008)

15.Интелигентни системи за диагностика и вземане на решения в технологични процеси, Договор с МОМН, ПО ДОГОВОР Д002-306/19.12.08, (вх. номер ТК 01-485/08, №839 на НИС при ХТМУ), ръководител член. кор. проф. дтн М.Хаджийски. 2009-2010

16.Интелигентни мерки за икономия на енергия за общински сгради, Софийска енергийна агенция – СОФЕНА, Ръководител доц.д-р Коста Бошнаков, Договор на НИС No 2222/2010г.
 
Учебен разпис
летен семестър 2018/2019
IV курс бакалаври АИТ
магистри АИТ
магистри ИТ
Изпитни дати
летен семестър 2018/2019

Рейтинг на висшите училища в България
професионално направление:
"Електроника, електротехника и автоматика"

образователни степени:
бакалавър, магистър, доктор

специалности:
АИТ - бакалаври и магистри
ИТ - магистри, УК - магистри

№2 за 2018 година
№2 за 2017 година
№2 за 2016 година

№2 за 2015 година
№1 за 2014 година
№1 за 2013 година
№1 за 2012 година
(http://rvsu.mon.bg)