Научна работа Дисертации

Дисертации, защитени от членове на катедрата

I. Дисертации за научната степен "доктор на науките"

1. Иван Божов, 1978 г., "Методи и алгоритми за изследване на промишлени технологични системи", шифър 02.21.08

2. Иван Вучков, 1979 г., "Последователни методи при планирането и анализа на регресионни експерименти", шифър 02.21.06

3. Минчо Хаджийски, 1979 г., "Автоматично регулиране на косвено измерими и параметрични технологични обекти", шифър 02.21.08

4. Людмил Големанов, 1983 г., "Подходът и методите на теорията на системите при автоматизацията на производствени комплекси в химическата и сродните на нея промишлености", шифър 02.21.08

5. Камен Велев, 1985 г., "Идентификация на обекти със зависима от външни променливи динамика", шифър 02.21.01

6. Стоян Стоянов, 1990 г., "Методи и алгоритми с ускорена сходимост при оптимизацията на технологични обекти и системи", шифър 02.21.06

7. Христо Йончев, 1991 г., "Методи за построяване на оптимални композиционни и многооткликови последователни планове на експеримента", шифър 02.21.06

 

II. Дисертации за научната степен "доктор"

1.Иван Божов, 1967г., "Анализ на работата на решетъчни абсорбционни тарелки без преливници с оглед на проектирането и управлението им", Научен ръковод.(консулт.) - Проф. Д. Еленков


2.Иван Вучков, 1968г., "Последовательные методы в задачах идентификации производственных объектов", MЭИ, Москва, СССР, шифър 02.21.01, Научен ръковод.(консулт.) - Проф. Круг Герман Карлович


3.Минчо Хаджийски, 1966г., "Некоторые вопросы анализа и синтеза информационных и регулирующих систем косвенного действия", MЭИ, Москва, СССР,  Научен ръковод.(консулт.) - Проф. Ротач Виталий Яковлевич


4.Камен Велев, 1973г., "Сравнительный анализ адаптивных алгоритмов идентификации нестационарных объектов", МЭИ, Москва, СССР, Научен ръковод.(консулт.) - Проф. Цыпкин Яков Залманович


5.Христо Йончев, 1976г., "Вопросы оптимального планирования эксперимента на симплексе", МЭИ, Москва, СССР, Научен ръковод.(консулт.) - Проф. Круг Герман Карлович


6.Стоян Стоянов, 1975г., "Върху задачата за многоцелева оптимизация на технологични обекти", шифър 02.21.08, Научен ръковод.(консулт.) - Проф. И. Божов


7.Евтим Солаков, 1976г., "Анализ и планиране на експеримента при отклонения от нормалния закон на разпределение на наблюденията", шифър 02.21.06, Научен ръковод.(консулт.) - Проф. И. Вучков


8.Анета Нонова, 1977г., "Оптимизация на технологични обекти по векторен критерий за оптималност", шифър 02.21.08, Научен ръковод.(консулт.) - Проф. И. Божов


9.Ганчо Вачков, 1977г., "Алгоритмизация на някои етапи от анализа на статичните и динамичните режими на  производствено-технологични системи", шифър 02.21.08, Научен ръковод.(консулт.) - Проф. И. Божов


10.Димитър Чавдаров, 1977г., "Алгоритмизация на структурния анализ на промишлени технологични системи", шифър 02.21.08, Научен ръковод.(консулт.) - Проф. И. Божов


11.Лидия Бояджиева, 1977г., "Планиране и анализ на експеримента при нарушение на предпоставките на регресионния анализ относно грешките", шифър 02.21.06, Научен ръковод.(консулт.) - Проф. И. Вучков


12.Петър Байров, 1977г., "Управление на процеса многокомпонентна ректификация с цифрова изчислителна машина в супервайзорен режим", шифър 02.21.08, Научен ръковод.(консулт.) - Проф. И. Божов


13.Пешко Джамбов, 1978г., "Математично моделиране за синтез на сяровъглерод", шифър 02.21.08, Научен ръковод.(консулт.) - Проф. И. Божов


14.Сашо Данев, 1978г., "Моделиране и оптимално управление на многомерни разпределени обекти на примера на тръбен реактор при сяровъглеродно производство", шифър 02.21.08, Научен ръковод.(консулт.) - Проф. М. Хаджийски


15.Павел Попов, 1978г., "Моделиране на промишлени обекти чрез ортогонални разлагания", шифър 02.21., Научен ръковод.(консулт.) - Проф. Т. Петков


16.Тодор Димов, 1979г., "Индентификация и управление на многомерни нестационарни обекти с ЦИМ в реално време", шифър 02.21.06, Научен ръковод.(консулт.) - Проф. И. Вучков


17.Тотьо Джубраилов, 1979г., "Алгоритмизация и програмно осигуряване на моделирането и изследването на химични реакции и реактори", шифър 02.21.08, Научен ръковод.(консулт.) - Проф. И. Божов


18.Димитър Дамгалиев, 1980г., "Оптимално планиране на експеримента за изследване свойствата на многокомпонентни системи с взаимнозависими и взаимнонезависими фактори", шифър 02.21.06, Научен ръковод.(консулт.) - Проф. И. Вучков


19.Свилен Ранев, 1982г., "Имитационно моделиране на химическите производствени системи", шифър 02.21.08, Научен ръковод.(консулт.) - Проф. И. Божов


20.Тодор Иванов, 1982г., "Математическо моделиране и оптимално управление на процеса ректификация", шифър 02.21.08, Научен ръковод.(консулт.) - Проф. И. Божов


21.Георги Николов, 1983г., "Автоматизирано проектиране на системи за регулиране на мощни парогенератори, шифър 02.21., Научен ръковод.(консулт.) - Проф. Г. Мумджиян


22.Венцислав Цочев, 1985г., "Методи и алгоритми за съвместна идентификация и оптимизация на динамиката и статиката на технологични обекти", шифър 02.21.06, Научен ръковод.(консулт.) - Проф. И. Вучков


23.Ганка Тонева, 1985г., "Системен подход при изследване на химико-технологични обекти и системи и приложението му към промишлена десорбционна инсталация", шифър 02.21.08, Научен ръковод.(консулт.) - Проф. И. Божов, Доц. Д. Чавдаров


24.Жозеф Теллалян, 1985г., "Методи и алгоритми за оптимизация на технологични обекти със сложни целеви функции", шифър 02.21.08, Научен ръковод.(консулт.) - Проф. С. Стоянов


25.Идилия Бачкова, 1987г., "Системен анализ на линия за каландриране", шифър 02.21.08,Проф. К.Хартман, Научен ръковод.(консулт.) - Проф. С. Стоянов


26.Николай Козарев, 1987г., "Алгоритмизация и програмно осигуряване на изследването и управлението на абсорбционни апарати и системи", шифър 02.21.08, Научен ръковод.(консулт.) - Проф. И. Божов, Проф. С. Стоянов


27.Александър Донев/Alexander  Donev/, 1988г., "The construction of exact D-optimum experimental designs", Imperial College, University of London, UK, Научен ръковод.(консулт.) - Professor Anthony Atkinson


28.Роза Павлова, 1988г., "Оптимизация на технологични обекти и системи при непълна информация", шифър 02.21.08, Научен ръковод.(консулт.) - Проф. С. Стоянов


29.Георги Еленков, 1994г., "Управление на процесите на ректификация по косвени параметри", шифър 02.21.08, Научен ръковод.(консулт.) - Проф. М.  Хаджийски


30.Николай Манолов, 1995г., "Автоматизация и планиране на експеримента в ренгеновата дифрактометрия", шифър 02.21.06, Научен ръковод.(консулт.) - Проф. И. Вучков


31.Калин Стоянов, 1996г., "Планиране на експеримента при моделиране на сложни многокомпонентни системи", Научен ръковод.(консулт.) - Проф. Христо Йончев/p>


32.Николинка Христова, 1999г., "Диагностика и корекция на грешни измервания в технологични системи", шифър 02.21.06, Научен ръковод.(консулт.) - Доц. Г. Вачков


33.Анжел Цанев, 2001г., "Каскадните САР в класа на многоконтурните системи за управление на технологични обекти", шифър 02.21.08, Научен ръковод.(консулт.) - Проф. М. Хаджийски


34.Коста Бошнаков, 2001г., "Управление на окислителни реактори с периодично действие", шифър 02.21.08, Научен ръковод.(консулт.) - Проф. М. Хаджийски


35.Елена Колева, 2005г., "Статистически методи за моделиране и управление на качеството при електронно-лъчево заваряване", шифър 02.21.06, Научен ръковод.(консулт.) - Проф. И.  Вучков

 

36. Искра Антонова, 2012г., "Обектно-ориентиран подход в интегрираните системи за управление”, Научен ръковод. - проф. И. Бачкова

37. Даниела Гочева, 2015г., "Математични и информационни модели за интеграция и опертивно управение на металургични производства", Научен ръководител - проф. М. Хаджийски

 

III. Дисертации, разработени под научното ръководство на членове на катедра "Автоматизация на производството."


1.Георги Бакалов, 1977г., "Изследване, сравнителен анализ и приложение на някои алгоритми за параметрична оптимизация", шифър 02.21.08, Научен ръковод.(консулт.) - Проф. И. Божов


2.Ибрахим Уарда, 1979г., "Приложение на топологическия метод и модулен подход за анализ на статичните режими на ПТС", шифър 02.21.08, Научен ръковод.(консулт.) - Проф. И. Божов, Доц. Г. Вачков


3.Ал Хашиме Зейн-ал-абдин Хайдер, 1981г., "Технологични и методологически проблеми при изследване свойствата на съставите за корабни горива", шифър 02.21.08, Научен ръковод.(консулт.) - Проф. И. Божов, Проф.  Хр. Йончев


4.Василий Смърков, 1976г., "Изследване на един клас параметрични технологически обекти с използване на ЕИМ", шифър 02.21.08, Научен ръковод.(консулт.) - Проф. М. Хаджийски


5.Панайот Христов, 1978г., "Синтез на системи за управление на един клас технологични обекти с променливи параметри", шифър 02.21.08, Научен ръковод.(консулт.) - Проф. М. Хаджийски


6.Венета Бадева, 1979г., "Разработване на ефективни изчислителни методи и алгоритми за многомерна линейна филтрация", шифър 02.21.08, Научен ръковод.(консулт.) - Проф. М. Хаджийски


7.Георги Хрисопулов, 1979г., "Изследване оптималната продължителност на кампаниите на електро стоманодобивните агрегати в черната металургия", шифър 02.21.08, Научен ръковод.(консулт.) - Проф. М. Хаджийски


8.Йосиф Дачев, 1979г., "Автоматизирано проектиране на кожухо- тръбни топлобменни апарати от гледна точка на тяхното управление", шифър 02.21.08, Научен ръковод.(консулт.) - Проф. М. Хаджийски


9.Веселин Василев, 1983г., "Моделиране и алгоритми за управление на процеса на смилане в циментовата промишленост", Научен ръковод.(консулт.) - Проф. М. Хаджийски


10.Симеон Пацов, 1987г., "Функционална апроксимация и управление на технологични обекти с разпределени параметри", шифър 02.21.08, Научен ръковод.(консулт.) - Проф. М. Хаджийски


11.Антония Петрова, 1987г., "Математическое моделирование и оптимальное управление процессом кристализации из раствора с учетом включение примесей ( напримере кристализации диметилового ефира терефталовой кислоты)", МХТИ, Москва, СССР, Научен ръковод.(консулт.) - Проф. М. Хаджийски


12.Игор Меснянкин, 1988г., "Числени методи за оптимизация и оптимално управление на хомогенни химични реактори", шифър 02.21.08, Научен ръковод.(консулт.) - Проф. М. Хаджийски


13.Евелина Кацарова, 1989г., "Математическо моделиране и управление на нагревателни кладенци чрез хомогенизация на топлинното поле", шифър 02.21.08, Научен ръковод.(консулт.) - Проф. М. Хаджийски


14.Иванка Виденова, 1989г., "Анализ, моделиране и синтез на системи за управление на първичен реформинг на природен газ", шифър 02.21.08, Научен ръковод.(консулт.) - Проф. М. Хаджийски


15.Камен Спасов, 1992г., "Моделиране и управление на процесите при извънпещна обработка на стомана", шифър 02.21.08, Научен ръковод.(консулт.) - Проф. М. Хаджийски


16.Таня Арабаджийска, 1996г., "Приложение на паралелни изчислителни алгоритми при моделиране на сложни технологични процеси", шифър 02.21.08, Научен ръковод.(консулт.) - Проф. М. Хаджийски


17.Мария Петкова, 1997г., "Математическо моделиране и управление на топлинни процеси в широколентов прокатен стан", шифър 02.21.08, Научен ръковод.(консулт.) - Проф. М. Хаджийски


18.Севги Хаджихасан /Sevgui Hadjihassan/, 1997г., "Robust design for quality improvement by ellipsoidal bounding Франция", Научен ръковод.(консулт.) - Проф. И. Вучков, Проф. Е.  Валтер


19.Евгени Панчев, 1996г., "Разработване на стратегии за интерактивни системи при многокритериално вземане на решение", шифър 02.21.08, Научен ръковод.(консулт.) - Проф. С. Стоянов

20. Александра Грънчарова 1998г., " Оптимално динамично управление на технологични обекти и системи в отсъствие и при наличие на неопределеност" - проф. С. Стоянов


21.Диана Дечева, 2003г., "Планиране на експеримента при многооткликови задачи и наличие на мултиколинеарност", шифър 02.21.08, Научен ръковод.(консулт.) - Проф. Хр. Йончев

 

22 Венелина Боишина, 2012г,"Хибридни агентно-базирани системи за управление на сложни тихнологични обекти",Научен ръковод. - Проф. М. Хаджийски

 

23 Светла Лекова, 2013г., "Използване на параметрично зависими модели за идентификация на нелинейни обекти", Научен ръководител - проф. дтн Иван Вучков

 

24. Здравко Георгиев, 2013г., "Оптимално вземане на решения и бенчмаркинг при управление на сложни технологични обекти", Научни ръководители - Проф. М. Хаджийски и доц. К. Бошнаков

 

 


Възможно е публикуваната информация да е непълна, за което молим за извинение.
Ако забележите неточности или пропуски моля пишете ни на адрес  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

ДИСЕРТАЦИИ, разработени под научното ръководство на членове на

КАТЕДРА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

 
Учебен разпис
летен семестър 2019/2020
IV курс бакалаври АИТ - редовно
Изпитни дати
летен семестър 2019/2020

Рейтинг на висшите училища в България
професионално направление:
"Електроника, електротехника и автоматика"

образователни степени:
бакалавър, магистър, доктор

специалности:
АИТ - бакалаври и магистри
ИТ - магистри, УК - магистри

№2 за 2018 година
№2 за 2017 година
№2 за 2016 година

№2 за 2015 година
№1 за 2014 година
№1 за 2013 година
№1 за 2012 година
(http://rvsu.mon.bg)