Иван Божов

prof. Ivan BozhovПроф. дтн инж. Иван Стефанов Божов
(1929 – 1994)

Основател на катедра “Автоматизация на производството” при ХТМУ, София

 

Иван Стефанов Божов е роден в с.Скребатно, община Гоце Делчев на 19.12.1929г. Завършил е висше инженерно образование по Химични технологии в Московския химико-технологичен институт "Д. И. Менделеев" през 1953 г. През същата година е постъпил на работа като асистент в Химико-технологичния институт (ХТИ), София (сега ХТМУ) в катедра “Обща химична технология”, след това в катедра “Процеси и апарати”, преименувана по-късно в “Процеси и апарати с контрол и автоматизация”. Иван Божов е първия ръководител на новосъздадената през 1970 г. катедра по “Автоматизация на производството”, която ръководи до 1991 г. Катедрата започва обучение по автоматизация с 6 преподаватели, като през 1989 г. вече има 53 члена, от които 7 професори.

Катедрата по Автоматизация на производството в ХТМУ става една от най-силните катедри в България, с голямо признание у нас и в чужбина. Иван Божов е специализирал по автоматизация на производствени процеси в СССР през 1959-1960 г. и във Франция през 1963 г. Защитил е научната степен ктн (д-р) през 1968 г. През 1970 г. е избран за доцент. През 1978 г. е защитил дисертация за д-р на техническите науки, а през 1980 г. е избран за професор.

Иван Божов е бил Декан на факултета по Неорганична технология (1974-1976), Зам. Ректор на ВХТИ (1976-1981) и от 1989 до 1993 г. е бил Ректор на ХТМУ. Бил е председател на научния съвет по “Основни процеси, апарати и автоматизация на производството”, заместник председател на СНС в същата област, член на комисията на ВАК по “Машинно – електротехнически науки и автоматизация” и на много други научно-технически съвети в областта на автоматизацията. Бил е ръководител на Школата за следдипломна квалификация по Автоматизация на производството в ХТМУ.

Основната научна дейност на проф. Иван Божов е била в областите на математичното моделиране на технологични процеси и сложни технологични системи с оглед оптималното им управление. Ръководил е над 15 научно-приложни разработки, резултатите от които са внедрени с доказан икономически ефект от милиони лева. Награждаван е с много държавни награди за приноси в техническия прогрес. Награден е и с орден “Кирил и Методи” 2 ст. през 1976 г. Има написани и издадени 8 монографии и учебници и над 120 научни труда. Под негово ръководство са защитили дисертации 10 докторанта.

Проф. Иван Божов е бил основния двигател за развитието на катедра “Автоматизация на производството” и обучението на високо квалифицирани кадри по автоматизация на химикотехнологични и металургични процеси. Допринесъл е много за научното и за професионалното израстване на членовете на катедра “Автоматизация на производството” при ХТМУ.

 
Учебен разпис
летен семестър 2018/2019
IV курс бакалаври АИТ
магистри АИТ
магистри ИТ
Изпитни дати
летен семестър 2018/2019

Рейтинг на висшите училища в България
професионално направление:
"Електроника, електротехника и автоматика"

образователни степени:
бакалавър, магистър, доктор

специалности:
АИТ - бакалаври и магистри
ИТ - магистри, УК - магистри

№2 за 2018 година
№2 за 2017 година
№2 за 2016 година

№2 за 2015 година
№1 за 2014 година
№1 за 2013 година
№1 за 2012 година
(http://rvsu.mon.bg)