Книги Учебници

Учебници

Еленков, Г.Д., Компютърни архитектури и операционни системи, Част 1, УКЦ при ХТМУ - София, 01.2010г.

Вучков, И. Н., Методологията за подобрения на бизнеса Шест сигма    Библиотека “Клуб 9000” консултира, бр. 17, Изд. Сдружение “Клуб 9000”, 21 стр., 2005

Вучков, И. Н. (2005), Статистика, ХТМУ, С.,Учебен материал за магистърски курс по управление на качеството, 2005

Вучков, И. Н. (2005), Планиране и анализ на експеримента, ХТМУ, С., Учебен материал за магистърски курс по управление на качеството., 2005

Вучков, И. Н.,,Количествени измерители на качеството, Библиотека “Клуб 9000” консултира, бр. 15, Изд. Сдружение “Клуб 9000”, 43 стр., 2004

Анжел Цанев, Големи системи, Електронен учебник за магистърския курс на обучение в направление “Автоматизация”, 2004

Идилия Бачкова, Бизнес информационни технологии, Учебни записки за магистри – CD ROM, 2004

Д. Дамгалиев, Ж. Теллалян, Приложна статистика, Колеж по МТМ, София, 2004

С. Стоянов, Многокритериално вземане на решения, Подготвени за печат записки в електронен формат, София, 2003

Вучков, И. Н., Планиране и анализ на експеримента, Учебни записки за докторанти, 2003

Лилjана Марковска, Иван Вучков, Елдау Елдукхри, Компjутерска поддршка за развоj на процеси, Прв дел. TEMPUS CD_JEP 16045-2001, Центар за трансфер на технологиjа, Технолошко-металуршки факултет – Скопjе, Македония, 2003

Идилия Бачкова, Информационо моделиране и мениджмънт на данни, Учебни записки за магистри – CD ROM, 2003

Идилия Бачкова, Разпознаване на образи, Учебни записки за магистри – CD ROM, 2003

Николинка Христова, Интелигентно управление, Учебни записки за магистри – CD ROM, 2003

Николов, Г., К. Бошнаков, Измерване на неелектрични величини, София – CD ROM, 2002

Бошнаков,К., Технически средства за автоматизация, София – CD ROM, 2002

К. Велев, Н. Колев, М. Хардалов, Изграждане на нова система за финансиране на висшите училища. В сборника: Основни предпоставки за изграждане на нова система за финансиране на висшите училища и за промени в данъчния статут на образователните субекти. стр. 9-61., София, 2002

Idilia Batchkova, Meßtechnik &Automatisierungstechnik, Мартилен, София, 2001

Вучков, И. Н., Статистически методи за управление на качеството, Учебни записки, 2001

Вучков, И. Н., В. К. Цочев, Методи за подобряване на качеството, Учебни записки по курс за проект TEMPUS IB-JEP 14354, 2001

B. Nath, Y. Pelovski, S. K. Stoyanov, (ed), Sustainable Solid Waste Management in the Southern Black Sea Region, NATO Science Series, vol. 75, Klwer Academic Publishers, 2000

Дренска, С., В. Цочев, Информационни технологии, TEMPUS - IB_JEP-14354-1999 Training in Standards on Quality Control and Management, ХТМУ, Записки, 2000

Цочев, В., Надеждност. TEMPUS - IB_JEP-14354-1999 Training in Standards on Quality Control and Management, ХТМУ, Записки, 2000

Николай Козарев, Energy Conservation Systems, Risk Assessment in Industrial Units, CD-ROM, INTERREG II, 2000

С. Стоянов, Учебник за дистанционно дбучение, Одит и оптимално вземане на решения при опазване на околната среда, НЦДУ, Пловдив, 1999

Николов, Г., Автоматичен контрол на технологични величини, София – CD ROM, 1999

Жозеф Теллалян, Optimisation, Edition de l’UTCM, Sofia, 1999, 1999

И. Вучков, Идентификация, ЮРАПЕЛ, София, 1996

С. Стоянов, Многокритерялно вземане на решения при мениджмънт и технологични управление, ХТМУ, София, 1992

V. Fedorov, W. G. Müller, I. N. Vuchkov, Model Oriented Data - Analysis, Physica Verlag, Heidelberg, 1992

Вучков И. Н., Седем метода за управление на качеството, ЦКП, София, 1992

П. Джамбов, Математическо моделиране на химикотехнологични обекти, Изд. МНП, 1991

Ю. Алдер, И. Вучков, Л. Бояджиева, Робастное проектирование, Машиностроене, Москва, 1991

М. Хаджийски, К. Велев, Г. Сотиров, И. Калайков, Методи и алгоритми за управление на технологични процеси, Техника, София, 1991

С. Стоянов, Методи и алгоритми за оптимизация, Техника, София, 1990

С. Ранев, Г. Герджиков, Ръководство за лабораторни упражнения по управляваща иэчислителна техиика, Техника, София, 1990

И. Вучков, Експериментални изследвания и идентификация, Техника, София, 1990

И. Вучков, Японска система за управление на качеството, Техника, София, 1990

М. Хаджийски, Автоматизация на технологични процеси в химическата и металургичната промишленост, Техника, София, 1989

С. Стоянов, С. Саутин, Примерние 3ВМ для планирования експеримнта, Ленсовета, Санкт Петербург, 1988

С. Саутин, А. Пунин, С. Стоянов, Применение ЭВМ для планирования эксперимента, ЛТИ им. Ленсовета, Ленинград, 1988

Колектив - кат. "АП", Разработка и пременение тренажоров для операторов химических производств, 1988

И. Божов, С. Стоянов, Г. Вачков, Д. Чавдаров, С. Ранев, Автоматично управление на химико-технологични системи, Техника, София, 1987

С. Данев, Теория на автоматичното управление. Линейни системи., Техника, София, 1987

И. Вучков, Л. Бояджиева, Е. Солаков, Прикладной линейный регресионный анализ, Финансы и статистика, Москва, 1987

И. Божов, С. Стоянов, Г. Вачков, Автоматично управление на химико-технологични системи, Техника, София, 1987

И. Вучков, П. Бoяджиева, Е. Солаков, Прикладной линейный регресионньй анализ, Финансы и статистика, Москва, 1987

К. Велев, Въведенне в теорията на управлението, Изд. МНП, 1987

С. Данев, П. Димитров, Д. Чавдаров, Автоматизация на стъкларско производство, Техника, София, 1986

И. М. Масленников, Ю. Н. Софлиев, И. С. Божов, С. К. Стоянов, Практикум по автоматике и системам управления производственными процессами, Химия, Москва, 1986

И. М. Масленников, Ю. Н. Софиев, А. М. Цирлин, А. В. Бугров, В. Н. Севрюков, И. С. Божов, С. К. Стоянов, Практикум по автоматике и системам управления производственными процессами, Химия, Москва, 1986

М. Хаджийски, П. Джамбов, Т. Иванов, К. Бошнаков, Н. Козарев, Автоматично управление на химико-технологични обекти, Техника, София, 1986

Х. Йончев, Оптимизиране на процеси и състави в в нефтопреработващата промишленост, Техника, София, 1985

И. Вучков, С. Стоянов, Д. Дамгалиев, и др., Програмна система за математическо моделиране и оптимизация на многофакторни обекти, Техника, София, 1984

Г. Николов, М. Хаджийски, К. Бошнаков, Г. Еленков, Проектиране на системи за управление на технологичните обекти, Техника, София, 1984

Г. Николов, Автоматичен контрол на технологични величини, МНП, София, 1984

И. Вучков, С. Стоянов, Д. Дамгалиев, Л. Бояджиева, Е. Солаков, В. Цочев, Ж. Теллалян, Програмна система за статистическо моделиране и оптимизация на многофакторни обекти, Техника, София, 1984

М. Хаджийски, Г. Николов, К. Бошнаков, А. Манолов, Г. Еленков, Проектиране на системи за управление на технологични обекти (ч. III от поредицата под ред. на проф. М.Хаджийски), Техника, София, 1984

С. Стоянов, Оптимизация на технологични обекти, Техника, София, 1983

К. Велев, Динамични модели и оценка на параметрите им, МНП, София, 1983

С. Стоянов, Оптимизация на технологични обекти, Техника, София, 1983

Г. Гатев, К. Велев, Методи, алгоритми и програми за моделиране и оптимизиране на производството, Техника, София, 1982

К. Велев, Математически основи на автоматиката, Техника, София, 1982

П. Джамбов, Математическо моделиране на химически реактори, МНКП, София, 1982

И. Вучков, К. Велев, Теория на вероятностите и математическа статистика, МНП, София, 1981

М. Хаджийски, Математично моделиране на металургични обекти, Техника, София, 1981

М. Хаджийски, Проектиране на системи за управление на технологични обекти, Техника, София, 1981

Н. Маджаров, И. Вучков, С. Марков, К. Велев, И. Калайков, П. Попов, Х. Андреев, С. Малешков, Н. Манолов, Сборник от алгоритми и програми по проектиране иа САУ    Техника, София, 1981

С. Данев, Информационно - измерителни системи, МНП, София, 1981

Колектив - кат. "АП", Справочник на химика, Техника, София, 1981

И. Божов, Математическо моделиране на химико-технологични обекти, Техника, София, 1980

И. Вучков, С. Стоянов, Математическо моделиране и оптимизация на технологични обекти, Техника, София, 1980

И. Вучков, Х. Йончев, Планиране и анализ на експеримента за изследване свойствата на смеси и сплави, Техника, София, 1979

И. Вучков, Е. Божанов, Статистически  решения в производството и научните изследвания, Техника, София, 1979

Г. Николов, Автоматичен контрол в химическата промишленост, Техника, София, 1979

И. Вучков, Оптимално планеране на експерименталните изследвания, Техника, София, 1978

М. Хаджийски, А. Хайнаджиев, Автоматизация на производството в химическата промишленост, Техника, София, 1977

М. Хаджийски, А. Хайнаджиев, Автоматизация на производството в металургичната промишленост, Техника, София, 1977

М. Хаджийски, Т. Джубраилов, Г. Вачков, С. Данев, Автоматизация на производството в химическата промишленост, Техника, София, 1977

М. Хаджийски, А. Хайнаджиев, П. Димитров, Автоматиэация на производството в металургичната промишленост, Техника, София, 1977

М. Хаджийски, Автоматизация на технологичните процеси, ВХТИ, София, 1973

Г. Гатев, Ц. Стойкова, К. Велев, Методи, алгоритми и програми за моделиране и оптимизиране на производството, Техника, София, 1973

Е. Божанов, И. Вучков, Статистически методи эа моделиране и оптимизиране на многофакторни обекти, Техника, София, 1973, 1983

И. Божов, Основи на автоматичното управление на технологични процеси, Техника, София, 1973

И. Божов, С. Стоянов, Г. Георгиев, Контролно измервателни уреди и автоматизация на технологични процеси, Техника, София, 1972

 
Учебен разпис
летен семестър 2018/2019
IV курс бакалаври АИТ
магистри АИТ
магистри ИТ
Изпитни дати
летен семестър 2018/2019

Рейтинг на висшите училища в България
професионално направление:
"Електроника, електротехника и автоматика"

образователни степени:
бакалавър, магистър, доктор

специалности:
АИТ - бакалаври и магистри
ИТ - магистри, УК - магистри

№2 за 2018 година
№2 за 2017 година
№2 за 2016 година

№2 за 2015 година
№1 за 2014 година
№1 за 2013 година
№1 за 2012 година
(http://rvsu.mon.bg)