Книги Научни статии

Статии и публикации

pdf document1. Георгиев, Д., Гочева, Д., Бачкова (2011), И., Технологични и информационно-оперативни средства за повишаване на енергийната ефективност в КЦМ-АД, Пловдив, 19-ти международен симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, 10-11 ноември, 2011 г., Банкя

pdf document2. Д. Георгиев, Д. Гочева, И. Бачкова (2012),Оперативни методи за повишаване на производствената ефективност чрез подобряване на междуоперационния контрол при рафинация на черно олово, Материали от 20-ти международен симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, 8-9 ноември, г. Банкя, стр.35-38

pdf document3. D. Gocheva, D. Georgiev, I. Batchkova (2013), Ontology-based data management in manufacturing execution systems, Scientific Conference with international participation “60 Years UCTM”, 04-05. June, Sofia

pdf document4. Хаджийски,М., И.Бачкова, Д.Гочева (2014), Интегриране на модели с различна функционалност в производствени системи, Национална научно-техническа конференция с международно участие „Автоматизация в минната индустрия и металургията”, БУЛКАМК’14, 6-7 ноември 2014, София, стр.3-8, ISSN 1314-4537

pdf document5. Хаджийски,М., И.Бачкова, Д.Гочева, (2014), Обобщена концепция за създаване на модели в областта на производствените системи,Национална научно-техническа конференция с международно участие „Автоматизация в минната индустрия и металургията”, БУЛКАМК’14, 6-7 ноември 2014, София, стр.45-51, ISSN 1314-4537

pdf document6. Д. Гочева, И. Бачкова (2014), Онтологично управляван подход за оперативна съвместимост в предприятията, Сборник трудове на XXII Международен симпозиум Управление на енергийни, индустриални и екологични системи, 8-9 май 2014, Банкя, стр.35-38

pdf document7. D. Gocheva, I. Batchkova (2014), Transformation of UML class diagram to OWL ontology,International Conference “Automatics and Informatics’2014”, 03-05 October, Sofia, pp. I-277 - I-280

pdf document8. D. Gotcheva. I. Batchkova (2012), Semantic approaches for interoperability in enterprise engineering in Proceedings of the International Conference “Automatics and Informatics’2012”, 03-05 October, Sofia, pp.262-266

pdf document9. Д. Гочева, Д. Георгиев, И. Бачкова (2015) Oнтологично базиран подход за вземане на решения в системите за опeративно управление на производството 23-ти Международен симпозиум „Управление на енергийни, индустриални и екологични системи“ 14.05 – 15.05.2015 г., Банкя, стр.95-98

pdf document10. Gocheva, D. Batchkova, I. (2011) Ontology based approach for achieving interoperability of Manufacturing Execution Systems, Proceeding of the Anniversary Scientific Conference with International Participation “40 Years Department of Industrial Automation”, 18 March 2011, UCTM, Sofia, pp.153 - 158.

pdf document11. Lekova, S., V. Drambalov (2013), Orthogonal models for step response with noise scientific works, volume lx, „Food science, engineering and technologies – 2013“, Scientific conference with international participation , 18-19 october 2013, Plovdiv, pp. 107-112.

pdf document12. Tsankova, D., S. Lekova, (2015), Uv-vis spectroscopy and statistical cluster analysis in distinguishing different types of honey int. Conference "Automatics and Informatics'2015", sofia, bulgaria, 4 - 7 october 2015, pp.107-110.

pdf document13. Gocheva, D. Batchkova, I. (2011), Ontology based approach for achieving interoperability of Manufacturing Execution Systems, Proceeding of the Anniversary Scientific Conference with International Participation “40 Years Department of Industrial Automation”, 18 March 2011, UCTM, Sofia, pp.153 - 158.

pdf document14. Popov, G., Batchkova, I., Karamishev, H. (2011), Model design for machine cutting feed motion control, based on IEC-61499 standard. International Conference “Automatics & Informatics’11”, 2011, pp. B-419 – B-422.

pdf document15. Borovska, P., Batchkova, I., Ivanova, D., Aleksieva-Petrov A. (2011), Service oriented architecture for the batch control domain. International Conference “Automatics & Informatics’11”, 2011, pp. B-415 – B-418.

pdf document16. Batchkova, I., Antonova, I., Tellalyan, J. (2011), Approaches of software engineering to improve the development of IEC-61499 based distributed control systems. International Conference “Automatics & Informatics’11”, 2011 pp.B-423 – B-428.

pdf document17. Ivanova, D., Batchkova, I., Frey, G., (2011), Component-based development of control systems for batch process industry. Anniversary Scientific Conference with International Participation“40 Years Department of Industrial Automation”, 18 March 2011, UCTM, Sofia, pp.185 - 188.

pdf document18. Batchkova, I., Antonova, I., Ivanova, D , (2011), Approaches of industrial informatics for development of distributed control system. Anniversary Scientific Conference with International Participation “40 Years Department of Industrial Automation”, 18 March 2011, UCTM, Sofia, pp.171 - 176.

pdf document19. Batchkova, I. (2011), Reality and Challenges in the Field of Information Systems and Technologies at the Department of Industrial Automation at UCTM-Sofia. Anniversary Scientific Conference with International Participation “40 Years Department of Industrial Automation”, 18 March 2011, UCTM, Sofia, pp.13 - 16.

pdf document20. I. Antonova, I. Batchkova, I. Gerdjikov, G. Elenkov, (2012), Application of UML/MARТE profile for modeling of blade servers International Conference “Automatics and Informatics’2012”, 03-05 October, 2012, Sofia, pp.317-320.

pdf document21. H. Karamishev, G. Popov, I. Batchkova, (2012), Development of IEC-61499 based resource for control of FESTO S-BE-M processing station International Conference “Automatics and Informatics’2012”, 03-05 October, Sofia, pp.108-111.

pdf document22. I. Antonova, I. Batchkova (2013) Combined object-oriented approach for development of process control systems, Scientific Conference with international participation “60 Years UCTM”, 04-05. June, Sofia.

pdf document23. I. Antonova, I. Batchkova, (2014), Model Driven Development of Manufacturing Execution Systems, International Conference “Automatics and Informatics’14”, 01.10-03.10.2011, Sofia, pp. I-273 - I-276

pdf document24. Ivanova Tz., Antonova I., Batchkova I. (2015), Model driven development of holter monitoring system Международна конференция „Автоматика и Информатика“, проведена в София, 05-06.10.2015 год, стр.87-90

pdf document25. S. Lekova, (2013), Practical aspects of obtaining and using orthogonal models, Anniversary scientific conference with international participation "60 YEARS UCTM", June 4, 2013 – june 5, 2013.

pdf document26. Н. Христова, М. Хаджийски (2015), Координиране на бизнес, технологично и оперативно управление при производството на пелети, Международна конференция по Автоматика и Информатика, 04.10-07.10.2015, София, България

pdf document27. М.Хаджийски, Н. Христова, K. Бошнаков, С. Койнов, (2014), Избор на стратегия за интегрирано управление в производството на пелети, Международна конференция по Автоматика и Информатика, 02.10-03.10.2014, София

pdf document28. С. Стоянов, Н. Христова, В. Станчев (2014), Стратегии и методи за вземане на оптимални решения в мениджмънта на публичната администрация, Международна конференция по Автоматика и Информатика, 02.10-03.10.2014, София, България

pdf document29. Н. Христова, Л. Антонов, (2012), Използване на размита логика и метода на прецедентите за предсказваща диагностика, Международна конференция по Автоматика и Информатика, 03.10-05.10.2012, София, България

pdf document30. Н. Христова, (2011), Диагностика и поддържане на технологични съоръжения, базирани на средствата на изкуствения интелект, Международна конференция по Автоматика и Информатика, 03.10-07.10.2011, София, България

pdf document31. В. Пожидаева, Н. Христова (2011), Особености на вибродиагностиката на електродвигатели от минната механизация, Международна конференция по Автоматика и Информатика, 03.10-07.10.2011, София, България

pdf document32. Christova, N.,  E. Koleva, K. Velev, (2011), Neural network based approach for process optimization of electron beam welding , Юбилейна научна конференция с международно участие “40 години катедра „Автоматизация на производството””, 18 март 2011, ХТМУ, София, България

pdf document33. Н. Христова, В. Пожидаева, (2011), Диагностика на лагери, Юбилейна научна конференция с международно участие “40 години катедра „Автоматизация на производството””, 18 март 2011, ХТМУ, София, България

pdf document34. В. Филипов, Н. Христова, Д. Иванов, (2011), Съвременна интегрирана система за оперативно управление на производствени предприятия, Юбилейна научна конференция с международно участие “40 години катедра „Автоматизация на производството””, 18 март 2011, ХТМУ, София, България

pdf document35. Й. Белев, И. Бачкова, Г. Попов (2014), Подобряване на енергийната ефективност на дървообработваща шлифовъчна машина, XXII Международен симпозиум Управление на енергийни, индустриални и екологични системи, 8-9 май 2014г., Банкя.

pdf document36. Стоянова, Т., Бачкова, И. (2011), Преход към интелигентните енергийни мрежи с използване на „SGMM” модел., 19-ти международен симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”,10-11 ноември, 2011 г.,Банкя.

pdf document37. П. Дойчева, М. Шмид, И. Бачкова (2012), Формална спецификация и имплементация на системи за управление с използване на времеви входно/изходни автомати, 20-ти международен симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”,8-9 ноември, г.Банкя, стр.55-59.

pdf document38. И. Антонова, И. Бачкова, И. Герджиков (2012), Информационни модели за оперативна съвместимост на интелигентни енергийни мрежи, 20-ти международен симпозиум “Управление на топлоенергийни обекти и системи”, 8-9 ноември, 2012 г., г.Банкя, стр.19-22.

pdf document39. П. Кесова, И. Бачкова (2015) Мерки за подобряване ефективността на системите за енергиен мениджмънт 23-ти Международен симпозиум „Управление на енергийни, индустриални и екологични системи“ 14.05 – 15.05.2015 г., Банкя, стр.91-94

pdf document40. Й. Белев, И. Бачкова, Г. Попов (2015), Енергоефективна система за управление  на транспортната лента на широколентова шлайф машина, 3-ти Международен симпозиум „Управление на енергийни, индустриални и екологични системи“ 14.05 – 15.05.2015 г., Банкя, стр.99-102

pdf document41. N. Christova, A. Georgiev, (2014), Drying Process Control in Construction-Ceramics Ware Production, International Scientific Conference UNITECH 2014, 21-22 November 2014, Technical University of Gabrovo, Gabrovo, Bulgaria, p.325-330

pdf document42. N. Christova, G. Vachkov (2014), Performance Evaluation of Two Radial Basis Function Neural Network Models, 18 International Conference on Systems, 17-21 July 2014, Santorini Island, Greece, p.419-423

pdf document43. N. Christova, (2012), Industrial Control and Diagnosis of Biomass Pellet Production, Workshop on Dynamics and Control in Agriculture and Food Processing DYCAF 2012, 13-16 June 2012, Plovdiv, Bulgaria, p.79-86

pdf document44. E. Koleva, N. Christova, G.Mladenov, D. Trushnikov (2014), Neural Network Based Approach for Quality Improvement of EElectron Beam Welding, XII Национална конференция с междунаордно участие ЕЛЕКТРОНИКА 2014, 15 май 2014, Национален дом на науката и техниката, София, България, стр.120-128

pdf document45. P. VASILEV, ANSI/ISA 95 FINAL CAPACITY SCHEDULING FOR SOFTWARE INDUSTRY, IFAC-PAPERSONLINE, VOLUME 48, ISSUE 24, 2015, PAGES 237-240

pdf document46. P. VASILEV, ISO 22400 KEY PERFORMANCE INDICATORS FOR SOFTWARE INDUSTRY,“FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ”ENGINEERING, TECHNOLOGIES AND SYSTEMS” TECHSYS 2015“, PLOVDIV, 28-30.05.2015

pdf document47. P. VASILEV, E. YANEV, I. GOSPODINOV, ANSI/ISA-95 PERSONNEL QUALIFICATION ADAPTIVE TESTING, “INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS AND INFORMATICS’2014“, SOFIA,  1-3.10.2014

pdf document48. ПЛ. ВАСИЛЕВ, Е. ЯНЕВ, Г. ЕЛЕНКОВ, КОМУНИКАЦИОНЕН ИНТЕРФЕЙСЕН МОДУЛ ЗА WEB – БАЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ, CONGRESS “MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS’11“, VARNA,  19 - 21.9.2011

pdf document49. П. ДЖАМБОВ, П. ВАСИЛЕВ, Н. РУСЕВА, СУПЕРВАЙЗОРНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА АЗОТНА КИСЕЛИНА, INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS AND INFORMATICS’11 3-7 OCTOBER 2011, SOFIA, BULGARIA, P. B-229

pdf document50. G. ELENKOV, K. METODIEV, PL. VASILEV, V. METODIEV, EXTENSIONS IN UNISIM DESIGN SUITE R390 – ENVIRONMENT IN APPLICATIONS FOR TRAINING IN MODELING AND CONTROL, INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS AND INFORMATICS’11 3-7 OCTOBER 2011, SOFIA, BULGARIA, , P. B225

pdf document51. G. ELENKOV, P. VASILEV, V. METODIEV, I. GERDJIKOV, INTEGRATED DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM, JOURNAL OF THE TECHNICAL UNIVERSITY SOFIA, BRANCH PLOVDIV, “FUNDAMENTAL SCIENCES AND APPLICATIONS”, VOL. 16, 2011, INTERNATIONAL CONFERENCE TECHSYS 2011, P.165.

...

 
Учебен разпис
летен семестър 2018/2019
IV курс бакалаври АИТ
магистри АИТ
магистри ИТ
Изпитни дати
летен семестър 2018/2019

Рейтинг на висшите училища в България
професионално направление:
"Електроника, електротехника и автоматика"

образователни степени:
бакалавър, магистър, доктор

специалности:
АИТ - бакалаври и магистри
ИТ - магистри, УК - магистри

№2 за 2018 година
№2 за 2017 година
№2 за 2016 година

№2 за 2015 година
№1 за 2014 година
№1 за 2013 година
№1 за 2012 година
(http://rvsu.mon.bg)