Книги Монографии

Монографии

1. Божанов, Е., И. Вучков. Статистически методи за моделиране и оптимизиране на многофакторни обекти. Техника , София,  1973, 1983

2. Вучков, И. Оптимално планиране на експерименталните изследвания. Техника, София, 1978

3. Вучков, И., Х. Йончев. Планиране и анализ на експеримента при изследване свойствата на смеси и сплави. Техника, София, 1979

3. Вучков, И. Оптимално планиране на експерименталните изследвания. Техника, София, 1978

4. Вучков И. Н. Идентификация.,ИК ЮРАПЕЛ, София, 1996

5. Вучков И. Н.Експериментални изследвания и идентификация. Техника, С., 1990

6. Велев, К. Въведение в теорията на управлението, С. Техника, 1987 г

7. Велев, К. Теория на автоматичното управление. Изд. Мартилен, София, 1993

8. Велев К. Адаптивни системи, София, 1994.

9. Данев, С. Основи на автоматичното управление, изд. Мартилен, 1993

10. Йончев, Хр.,Оптимизиране на многокомпонентни системи, Техника, София, 1982

11. Стоянов, С. Оптимизация на технологични обекти. Техника, София, 1983

12. Стоянов, С. Методи и алгоритми за оптимизация. Техника, София, 1990

13. Стоянов, С. Оптимизация на технологични процеси. Техника, София, 1993

14. Хаджийски, М.Б., Автоматизация на технологичните процеси в химическата и металургичната промишленост, С., Техника, 1989

15. Хаджийски, М.Б.; Велев, К.Д.; Сотиров, Г.Р.; Калайков, И.Г., Методи и алгоритми за управление; С., Техника, 1992

16. Хене, Л, С. Стоянов, Х. Бояджиев, (Ред.), Екологичен мениджмънт на пристанищни райони, BUL/017/02, София, 2004

17. Алдер,Ю., И. Вучков, Л. Бояджиева, Робастное проектирование, Машиностроене, Москва, 1991

18. Hadjiiski, M., V. Petrov (Ed.), Ontologies - Philosophical and Technological Problems, Prof. Marin Drinov Publishing House,Sofia 2008

19.Vuchkov I., H. Yonchev, D. Damgaliev, V. Tsochev, T. Dikova (1978). Catalogue of sequentially generated designs. Ministry of Education Publishing

20. Vuchkov, I. N., L. N. Boyadjieva, Quality Improvement with Design of Experiments. A Response Surface Approach, Kluwer Academic Publishers, 524 pp., 2001

21 L. Hens, S. Stoyanov, Ch. Boyadjiev, (ed.), Environmenta Management for Port Areas, (English), BUL/017/02, Sofia, 2004

22. L. N. Skopalik, S. Stoyanov, E. Skopalik, Satisfaction Management, V.Aprilov, Gabrovo, 2004

 
Учебен разпис
летен семестър 2018/2019
IV курс бакалаври АИТ
магистри АИТ
магистри ИТ
Изпитни дати
летен семестър 2018/2019

Рейтинг на висшите училища в България
професионално направление:
"Електроника, електротехника и автоматика"

образователни степени:
бакалавър, магистър, доктор

специалности:
АИТ - бакалаври и магистри
ИТ - магистри, УК - магистри

№2 за 2018 година
№2 за 2017 година
№2 за 2016 година

№2 за 2015 година
№1 за 2014 година
№1 за 2013 година
№1 за 2012 година
(http://rvsu.mon.bg)