Книги Ръководства

Ръководства

Batchkova, I, V. Tzotchev, J. Tellalian, Methode für experimentelle Untersuchungen und Optimierung, прието за печат, 2003

Вучков, И. Н., С. Стоянов, В. Цочев, Н. Козарев, Ръководство за лабораторни упражнения по Статистически методи, Нови Знания, София, 2002

Вучков, И. Н., И. И. Вучков, Програмна система за статистически контрол на качеството. QSTAT, 152 pp., Ръководство за потребителя, София, 2001

Вучков, И. Н., И. И. Вучков, Ефективен софтуер за статистически контрол на качеството, Библиотека “Клуб 9000” консултира, бр. 10, Изд. Сдружение “Клуб 9000”, 2001

Ж. Теллалян, Ръководство за решаване на оптимизационни задачи, Част I – Решаване на многокритериални оптимизационни задачи, изд. на ХТМУ – София, 1999

Ж. Теллалян, Ръководство за решаване на оптимизационни задачи, Част II – Интерактивна система  и интерпретация на оптимизационни задачи, изд. на ХТМУ – София, 1999

П. Джамбов, ПС COMSYS и Ръководство за потребителя, 1998

Солаков Е. Б., Ръководство за лабораторни упражнения по управление на качеството, Неиздадено, 1997

П. Джамбов, ПС ULTIVAP и Ръководство за потребителя, 1997

Цочев В. К., Ръководство за лабораторни упражнения по идентификация, Артформ, София, 1996

П. Джамбов, ПС HEATMOD и Ръководство за потребителя, 1996

Г. Еленков, Ръководство за упражнения по Основи на автоматичното управление, ИК ЮРАПЕЛ, София, 1996

Г. Еленков, Ръководство за упражнения по Проектиране на системи  за автоматизация, ИК АРТФОРМ, София, 1996

Цочев В,  Дамгалиев Д., Козарев Н., Манолов В., Ръководство за лабораторни упражнения по МЕИО, Мартилен, София, 1994

И. Божов, С. Данев, П. Джамбов, П. Димитров, С. Ранев, Г. Герджиков, Ръководство за лабораторни упражнения по автоматизация на производството, Техника, София, 1989

И. Вучков, С. Стоянов, К. Велев, Рьководство за лабораторни упражнения по математическо моделиране и оптимизация на технологични обекти, Техника, София, 1981

И. Вучков, Х. Йончев, Д. Дамгалиев, В. Цочев, Каталог последователно генериране планове, МНП, София, 1976

И. Божов, С. Стоянов, Г. Калоянов, Ръководство за лабораторни упражнения по основи на автоматичното управление на технологични процеси, Техника, София, 1975

В. Григоров, С. Стоянов, М. Матеева, О. Григорова, Лабораторни упражнения по автоматика, Техника, София, 1975

В. Григоров, С. Стоянов, Лабораторни упражнения по автоматика, Техника, София, 1970

 
Учебен разпис
летен семестър 2018/2019
IV курс бакалаври АИТ
магистри АИТ
магистри ИТ
Изпитни дати
летен семестър 2018/2019

Рейтинг на висшите училища в България
професионално направление:
"Електроника, електротехника и автоматика"

образователни степени:
бакалавър, магистър, доктор

специалности:
АИТ - бакалаври и магистри
ИТ - магистри, УК - магистри

№2 за 2018 година
№2 за 2017 година
№2 за 2016 година

№2 за 2015 година
№1 за 2014 година
№1 за 2013 година
№1 за 2012 година
(http://rvsu.mon.bg)